Даниела Росенова Пенчева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Молекулярна биология
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Съвременни подходи за определяне на молекулярно-генетичните характеристики на рака на гърдата в България
Научен ръководител: 1. Акад. проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн
  2. Доц. Радка Петрова Кънева, дб
Научно жури:    
Председател    
  1. Акад. Проф. д-р Ваньо Иванов Митев, дм, дбн - вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ–София
Членове:    
  2. Доц. д-р Иванка Истилианова Димова, дм - вътрешен член за МУ-София,  Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ–София
  3. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб - външен член за МУ–София, Институт по Физиология на Растенията и Генетика, БАН, пенсионер
  4. Проф. Татяна Иванова Влайкова, дб – външен член за МУ–София, Медицински факултет при Тракийски университет –Стара Загора
  5. Доц. д-р Венета Любомирова Георгиева-Абаджиева, дм -  външен член за МУ–София, пенсионер
Резервни членове:    
  6. Проф. Алексей Славков Савов , дб - вътрешен резервен член за МУ–София, Катедра по акушерство и гинекология на МФ при МУ–София
  7. Проф. Маргарита Димитрова Апостолова, дб - външен резервен член за МУ–София, Институт по молекулярна биология на БАН
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Иванка Истилианова Димова, дм
  2. Проф. Елена Иванова Георгиева, дб.
Дата на защита:   28 септември 2017 г., 13:00 часа

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Даниела Росенова Пенчева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia