д-р Иван Иванов Трендафилов ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща медицина
Катедра: Катедра по Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Амбулаторно проследяване на възрастни пациенти, лекувани с перитонеална диализа – дългогодишен опит
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Дияна Христова Йонова - Иванчева, дм
  2. проф. Арман Шнорк Постаджиян, дм – ръководител на катедра по Обща медицина, вътрешен за  МУ – София
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. Арман Шнорк Постаджиян, дм – ръководител на катедра по Обща медицина, вътрешен за  МУ – София
Членове:    
  2. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм, Катедра по урология и обща медицина, Медицински факултет, МУ – Пловдив – външен член
  3. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дм, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София – външен член
  4. Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, дм, отделение по диализно лечение при УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”– външен член
  5. Проф. д-р Дияна Христова Йонова - Иванчева, дм, Клиничен център по нефрология на Медицински факултет, МУ - София, вътрешен член
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Васил Димитров Велчев, дм - вътрешен резервен член, Катедра Обща медицина, МУ-София, който става редовен при отсъствие на титуляр
  7. Доц. д-р Симеон Антонов Антонов, дм. - външен резервен член, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София, който става пълноправен член при отсъствие на титуляр
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Здравко Илиев Киряков, дм
  2. Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм
Дата на защита:   27.09.2017 г., 13.00 ч., зала „проф. В.Цончев” на УМБАЛ Света Анна, София

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ д-р Иван Иванов Трендафилов
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia