Петя Симеонова Кантарева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Понеделник, 18 Септември 2017 14:48
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Детското здраве в първичната извънболнична медицинска помощ
Научен ръководител: 1. доц.д-р Ася Стефанова Гладилова, дм - вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Научно жури:    
Председател 1. проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. доц.д-р Ася Стефанова Гладилова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Ст. Загора
  4. доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен член за МУ-София, МФ на СУ
  5. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  6. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. доц.д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Рецензенти:    
  1. доц.д-р Ася Стефанова Гладилова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен член за МУ-София, МФ на СУ
Дата на защита:   18.10.2017г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Петя Симеонова Кантарева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia