Стефка Миткова Георгиева ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Вторник, 19 Септември 2017 13:40
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Съвременни организационни форми на хирургични грижи
Научен ръководител: 1. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм
  2. проф. Галина Стамова Чанева, дм
Научно жури:    
Председател 1. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Медицинска етика и право» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. доц. Иваничка Атанасова Сербезова, дм – външен член за МУ-София, Русенски университет «Ангел Кънчев»
  4. доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен член за МУ-София, МФ на СУ
  5. доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на МУ-София
Резервни членове:    
  6. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. доц.д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Рецензенти:    
  1. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра «Медицинска етика и право» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен член за МУ-София, МФ на СУ
Дата на защита:   19.10.2017г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Стефка Миткова Георгиева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia