Д-Р ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3  Биологически науки
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Helicobacter pylori– фактори на вирулентност, резистентност и серопревалиране
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн
  2. Доц. д-р Румяна Донкова Марковска-Давидкова, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф.д-р Лена Петрова Сечанова, дм – Катедра по медицинска микробиология, МФ, МУ – София – вътрешен член за МУ-София;
Членове:    
  2. Проф. д-р Людмила Боянова Георгиева, дмн - Катедра по медицинска микробиология, МФ, МУ – София – научен ръководител на докторанта - вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн, ВМА София – пенсионер – външен член за МУ-София;
  4. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн, НЦЗПБ – София - външен член за МУ-София;
  5. Проф. д-р Ива Стефанова Христова, дмн, НЦЗПБ – София - външен член за МУ-София;
Резервни членове:    
  6. Чл.-кор. проф. д-р Иван Гергов Митов, дмн, Катедра Медицинска микробиология, МФ, МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
  7. Доц. д-р Иван Николаев Иванов, дм – НЦЗПБ – София – външен член за МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-рЛена Петрова Сечанова, дм
  2. Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн
Дата на защита:   Проф. д-р Енчо Запрянов Савов, дмн

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-Р ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ЙОРДАНОВ
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia