Д-Р НЕВЕНА БРАНИМИРОВА ГЕРГИНОВА ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Нефрология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база Клиника по нефрология – УМБАЛ „Александровска“
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: “Мембранозен гломерулонефрит – ретроспективна и проспективна оценка  на еволюцията на бостта във връзка с лечението”
Научен ръководител:   проф. Борис Илиев Богов, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. Борис Илиев Богов, дм
Членове:    
  2. проф. Боряна Петрова Делийска, дмн
  3. проф. Валентин Христофоров Икономов, дмн
  4. доц. Емил Павлов Кумчев, дм
  5. доц. Велислава Димитрова Димитрова, дм
Резервни членове:    
  6. доц. Режина Жак Джераси, дм
  7. доц. Валентин Любомиров Мушеков, дм
  8. проф. Васил Величков Тодоров, дмн
Рецензенти:    
  1. проф. Борис Илиев Богов, дм
  2. доц. Валентин Христофоров Икономов, дмн
Дата на защита:   11.10.2017 год.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-Р НЕВЕНА БРАНИМИРОВА ГЕРГИНОВА
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia