Конкурси 06 октомври 2017 год. - ДОКТОРАНТИ ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 06 Октомври 2017 11:04

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г., съгласно Решение на МС № 236/27.04.2017 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 19.09.2017 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ,   МАТЕМАТИКА И    ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Микробиология

1

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

2

0

 

 

 

 

Молекулярна генетика

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1.

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

2

2

 

 

 

 

Белодробни болести

1

1

 

 

 

 

Гастроентерология

1

0

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

0

 

 

 

 

Имунология

1

0

 

 

 

 

Кардиология

1

3

 

 

 

 

Клинична психология

1

0

 

 

 

 

Неврология

4

1

 

 

 

 

Нефрология

1

1

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

1

 

 

 

 

Образна диагностика

3

0

 

 

 

 

Обща медицина

1

0

 

 

 

 

Обща хирургия

1

0

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

3

0

 

 

 

 

Оториноларингология

2

0

 

 

 

 

Офталмология

1

0

 

 

 

 

Педиатрия

0

2

 

 

 

 

Психиатрия

2

0

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

0

5

 

 

 

 

Урология

2

0


 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2.

 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

1

0

 

 

 

 

Ортопедична дентална медицина

1

0

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2.

 ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

1

0

 

 

 

 

Токсикология

2

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

4

1

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

4

8

 

 

 

 

Медицина на бедствените ситуации

2

0

               

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

1.      ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

2.      ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТавтобиография;

3.      КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпитии академична справка;

4.      КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5.      ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ– 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА– 1431 София, ул. „Георги Софийски“ № 1, Сектор „Наука“. За справки – Г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ– 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ– 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 94 32 579.

 

 
Начало Конкурси Конкурси 06 октомври 2017 год. - ДОКТОРАНТИ
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia