Конкурси 10 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Октомври 2017 09:43

ДВ бр. 81/10.10.2017г. с Решение на АС от 19.09.2017
4. – Медицинският университет – София,Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“за Катедрата по здравна политика и мениджмънт.
За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).


ДВ бр. 81/10.10.2017 г. с решение на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина по научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ с придобита специалност по „Дентална образна диагностика“ за нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7243

 
Начало Конкурси Конкурси 10 октомври 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia