Конкурси 20 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл

ДВ бр. 84

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7694

 
Начало Конкурси Конкурси 20 октомври 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia