Конкурс за доцент Катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Органична химия
Катедра: Катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. Виолина Трифонова Стоянова, дм

Научно жури:    
Председател:    
  1. Проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн – вътрешен член за МУ-София, Ръководител катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет към МУ-София;
Членове:    
  2. Проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен член за МУ-София; катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет към МУ-София;
  3. Доц. Росен Тодоров Буюклиев, дх – вътрешен член за МУ-София, катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет към МУ-София;
  4. Доц. Георги Костадинов Ставраков, дх – вътрешен член за МУ-София – катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет към МУ-София;
  5. Акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София, Институт по молекулярна биология, БАН, участва конферентно;
  6. Проф. Владимир Димчев Димитров, дхн – външен член за МУ-София, ИОХФЦ при БАН;
  7. Доц. Ирена Любомирова Филипова, дх – външен член за МУ-София, ИОХЦФ при БАН;
Резервни членове:    
  8. Проф. Ирена Петкова Костова, дхн – вътрешен резервен член за МУ-София; катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет към МУ-София;
  9. Проф. Любомир Тодоров Везенков, дхн – външен резервен член за МУ-София, ХТМУ.
Рецензенти:    
  1. Проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн
  2. Доц. Ирена Любомирова Филипова, дх 
Дата на конкурса:   17 ноември  2017 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет

 

 
Начало АД "Доцент" ФФ Конкурс за доцент Катедра по химия
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia