Конкурси 07 ноември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Ноември 2017 12:57

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

50. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.
8212

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

51. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, секретариат на КЦЕГ, етаж 10, тел. 02/895 60 40;
8213

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

52. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ на база Предклиничен университетски център, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая № 344, Катедра по медицинска химия и биохимия – сектор „Биохимия“, тел. 02/ 9172 656.
8214

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

53. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;
8215

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

54. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
8216

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

55. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.
8217

 
Начало Конкурси Конкурси 07 ноември 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia