Конкурс за доцент Катедра по химия ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Органична химия
Катедра: катедра по химия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. доктор Емилия Демирева Чернева-Иванова

Научно жури:    
Председател:    
  1. проф. Ирини Атанас Дойчинова, дхн – вътрешен член, ФФ – катедра „Химия“, МУ–София;
Членове:    
  2. проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – вътрешен член, пенсиониран преподавател от състава на ФФ, по-малко от 5 години;
  3. доц. Росен Тодоров Буюклиев, дх – вътрешен член, ФФ – катедра „Химия“, МУ-София;
  4. доц. Георги Костадинов Ставраков, дх – вътрешен член, ФФ – катедра „Химия“, МУ-София;
  5. акад. Иван Георгиев Иванов, дбн – външен член за МУ-София,  ИМБ при БАН;
  6. проф. Цонко Митев Колев, дхн – външен член за МУ-София, ИМБ при БАН;
  7. доц. Ирена Любомирова Филипова, дх - външен член за МУ-София, ИОХЦФ при БАН.
Резервни членове:    
  8. проф. Александър Борисов Златков, дф – вътрешен резервен член, ФФ – катедра „Фармацевтична химия“, МУ-София;
  9. проф. Любомир Тодоров Везенков, дхн - външен резервен член за МУ-София, ХТМУ.
Рецензенти:    
  1. Проф. Пламен Тодоров Пейков, дф – избран единодушно
  2. Проф. Цонко Митев Колев, дхн  – избран единодушно
Дата на конкурса:   30 ноември  2017 г., 12:00 часа, Фармацевтичен факултет

 

 
Начало АД "Доцент" ФФ Конкурс за доцент Катедра по химия
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia