Маргарита Николаева Котева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Организация на здравните грижи в доболничната помощ
Научен ръководител:   проф. Иванка Костова Стамболова, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ  при МУ-София
Членове:    
  2. проф. Иванка Стамболова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ при МУ-София
  3. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. проф. Христина Танчева Милчева, дп - външен член за МУ-София, МК при Тракийски университет Ст.Загора
  5. доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф. Силвия Младенова Младенова ,  дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на ФОЗ при МУ-София
  7. Доц. Диана Кръстева Иванова, дм - външен резервен член за МУ-София, МФ на СУ
Рецензенти:    
  1. проф. Галина Стамова Чанева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравни грижи» на ФОЗ  при МУ-София
  2. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   12.12.2017г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Маргарита Николаева Котева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia