Златина Петрова Иванова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Съвременни аспекти на иновационната информационна политика на аптечното лекарствено обслужване
Научен ръководител:   проф.д-р Цекомир Воденичаров, дмн и проф. Мими Стойчева, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ  при МУ-София
Членове:    
  2. проф.д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  3. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен член за МУ-София, Декан на ФОЗЗГ при Университет «Проф.д-р Асен Златаров»  - Бургас
  5. доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф.д-р Вихрен Николаев Петков ,  дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  7. Доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. проф.д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  2. доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   11.12.2017 г. от 14.00ч във ФОЗ

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Златина Петрова Иванова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia