Конкурси 14 ноември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 14 Ноември 2017 11:40

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.

Обявен в ДВ бр. 91/14.11.2017 г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“, за нуждите на катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет – ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Начало Конкурси Конкурси 14 ноември 2017 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia