Д-Р ЕВГЕНИЙ АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Четвъртък, 14 Декември 2017 14:07
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Хирургична стоматология
Катедра: Катедра по Орална и лицево-челюстна хирургия
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Оценка на функционалните постоперативни последици при хирургично лечение на злокачествени тумори в лицево-челюстната и шийна области“
Научен ръководител: 1. Доц. д-р Павел Кирилов Станимиров, дм
Научно жури:    
Председател 1. Доц. д-р Павел Кирилов Станимиров, дм – катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, ФДМ, МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Радомир Любомиров Угринов, дмн – ръководител катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, ФДМ, МУ – София, вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Петър Георгиев Кавлаков, дм – ФДМ, МУ – Пловдив, външен член за МУ-София
  4. Доц. д-р Петя Филипова Печалова, дм – ФДМ, МУ – Пловдив, външен член за МУ-София
  5. Доц. д-р Благой Димитров Петров, дм – ФДМ, МУ – Пловдив, външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Елица Георгиева Деливерска, дм – катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”, ФДМ, МУ – София – вътрешен резервен член
  7. Доц. д-р Боян Стоянов Владимиров, дм – ФДМ, МУ – Пловдив – външен резервен член
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Павел Станимиров, дм – вътрешен рецензент
  2. Доц. д-р Петя Печалова, дм – външен рецензент
Дата на защита:   15 януари 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФДМ Д-Р ЕВГЕНИЙ АЛЕКСИЕВ ПЕТКОВ
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia