Д-Р КАЛИН КИРИЛОВ ШИЯКОВ ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по дентална медицина
Петък, 22 Декември 2017 14:44
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Терапевтична стоматология
Катедра: Консервативно зъболечение
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: „Ортоградно лечение на случаи с фрактурирани инструменти в криви коренови канали“
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Радосвета Иванова Василева, дм – ръководител катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Снежанка Запринова Топалова-Пиринска, дм – катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ – София, вътрешен член за МУ-София
  3. Проф. д-р Елена Йоакимова Дюлгерова, дхн, дмн – пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на ФДМ, МУ – София, външен член за МУ-София
  4. Проф. д-р Славчо Крумов Димитров, дм – катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ – Варна, външен член за МУ-София
  5. Проф. д-р Иван Атанасов Филипов, дм – катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия”, ФДМ, МУ – Пловдив, външен член за МУ-София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Жанет Кирилова Николова, дм – катедра „Консервативно зъболечение”, ФДМ, МУ – София – вътрешен резервен член
  7. Доц. д-р Весела Петрова Стефанова, дм – катедра „Оперативно зъболечение и ендодонтия”, ФДМ, МУ – Пловдив – външен резервен член
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Снежанка Топалова-Пиринска, дм – вътрешен рецензент
  2. Проф. д-р Славчо Димитров, дм – външен рецензент
Дата на защита:   22 януари 2018 г. от 13:30ч. в Първа аудитория на ФДМ

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФДМ Д-Р КАЛИН КИРИЛОВ ШИЯКОВ
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia