Конкурси 02.01.2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 02 Януари 2018 15:25

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 1/02.01.2018 г.


Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява следния конкурс:
ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Ботаника (Фармацевтична ботаника)” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

22. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.
9781

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

22а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неонатология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.
9782

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

22б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ет. 1, кабинет № 115, тел. 02/915 46 46.
9783

Разрешени на АС от 19.09.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.

Разрешени на АС от 17.10.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Анна“ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Екатерина“  със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“ – до аудиторията, тел. 02/ 9230 570 .

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ , със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1614, бул. „Н. Петков“ № 56, при технически секретар на катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/81 81 621.
 

Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

АС от 05.12.2017г.

3. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по здравна политика и мениджмънт; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.6. Право и научна специалност „Административно право и административен процес“ – един за Катедрата по медицинска етика и право (конкурсната процедура ще бъде проведена от Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за нуждите на Катедрата по медицинска етика и право на ФОЗ, МУ – София); двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравни грижи във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, МУ – София (конкурсите ще се проведат чрез ФОЗ, МУ – София), всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Начало Конкурси Конкурси 02.01.2018 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia