Д-р Ани Валентинова Аройо ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по педиатрия
Факултет: Медицински факултет, с база за обучение Сектор „Скрининг и функционална диагностика на ендокринните заболявания“ – СБАЛ по детски болести „Проф. д-р Иван Митев“ ЕАД
Тема на дисертационния труд: Множествен тропен дефицит: мутационен скрининг на хипофизарни транскрипционни фактори, корелации генотип-фенотип
Научен ръководител:   Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Ива Христова Стоева, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на МФ – МУ – София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дмн, външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател преди повече от 5 години
  3. Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн, външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна
  4. Доц. д-р Богдана Петрова Василева-Клисарска, дмн, външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател преди повече от 5 години
  5. Доц. д-р Даниел Илиев Илиев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на МФ – МУ – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм, вътрешен член за МУ – София, Катедра по педиатрия на МФ – МУ – София
  7. Доц. д-р Соня Василева Галчева, дм, външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Лилия Димитрова Пенева, дмн
  2. Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дмн
Дата на защита:   19.01.2018 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Ани Валентинова Аройо
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia