Д-р Георги Николов Александров ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Факултет по обществено здраве
Вторник, 09 Януари 2018 16:11
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „ Проблеми в мениджмънта на еднодневната хирургия ”
    проф.д-р Златица Петрова, дм и доц.д-р Стайко Спиридонов, дм
Научно жури:    
Председател: 1. проф.д-р Златица Георгиева Петрова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. доц.д-р Стайко Иванов Спиридонов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  3. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. доц.д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. проф.д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Здравна политика и мениджмънт» на ФОЗ при МУ-София
  7. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. проф.д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ-София
  2. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   09.02.2018г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Д-р Георги Николов Александров
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia