Конкурси 17 януари 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 17 Януари 2018 14:46

Разрешен на АС от 05.12.2017 г.

Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за „асистент“ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност Фармакогнозия и фитохимия” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗРАС (докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд, на трудов договор за срок не по-дълъг от две години) и чл. 113, т. 1 от ПУРПНСЗАД на МУ-София.

Заявления и документи се подават в двумесечен срок от публикуване на обявата във Фармацевтичен факултет, ул. "Дунав" №2, 1000 София, каб. № 125, за справки тел. 02/987-987-4.

 
Начало Конкурси Конкурси 17 януари 2018 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia