Д-р Мина Цветанова Сълева-Статева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Дерматология и венерология
Катедра: Катедра по дерматология и венерология, с база за обучение Клиника по кожни и венерически болести – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунохистохимични изследвания върху експресията на Кindlin-1 и Кindlin-2 при немеланомни кожни тумори
Научен ръководител:   Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Любка Гаврилова Стоянова-Митева, дм – Катедра по дерматология и венерология на МФ при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм – вътрешен член за  МУ – София, Катедра по дерматология и венерология, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. Д-р Димитър Константинов Господинов, дм – външен член за  МУ – София, Катедра по дерматология и венерология при Медицински университет-Плевен
  4. Проф. Д-р Христо Петров Добрев, дм – външен член за МУ- София, Катедра по дерматология и венерология при Медицински университет-Пловдив
  5. Доц. д-р Ивелина Аспарухова Йорданова-Василева, дм – външен член за  МУ – София, Катедра по дерматология и венерология при Медицински университет-Плевен
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Гриша Стефанов Матеев, дм – вътрешен резервен член, Катедра по дерматология и венерология на Медицински факултет при МУ - София
  7. проф.д-р Невена Владимирова Берова, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ-София
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Снежина Георгиева Василева, дм
  2. Проф. д-р Димитър Константинов Господинов, дм
Дата на защита:   27.02.2017 г., 10.00 часа, Катедра по дерматология и венерология.

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Мина Цветанова Сълева-Статева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia