Доц. д-р Жени Стайкова Николова, дм ПДФ Печат Е-мейл
НС "Доктор на науките" - Факултет по обществено здраве
Четвъртък, 08 Февруари 2018 16:08
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по Превантивна медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: „Моделиране и управление на риска от хронични незаразни болести: концептуален модел за превенция на базата на периодични проучвания – 1997-2017г."
Научен консултант:    
Научно жури:    
Председател 1. проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ
Членове:    
  2. проф.д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по превантивна медицина на ФОЗ
  3. проф.д-р Донка Петрова Байкова - Маркова, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години
  4. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  6. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години Университет Проф. Асен Златаров - Бургас
  7. Доц.д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  8. Проф.д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, катедра „Трудова медицина”
  9. Доц. Мирчо Иванов Вуков, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Рецензенти:    
  1. проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ
  2. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  3. проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   08.03.2018

 

 
Начало НС "Доктор на науките" ФОЗ Доц. д-р Жени Стайкова Николова, дм
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia