Конкурси 13 февруари 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Февруари 2018 11:40

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.01.2018 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и научната специалност „Акушерство и гинекология”. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравни грижи .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 25.01.2018 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” – лекар със специалност „Вътрешни болести” / Кардиология/, работещ в клиника или отделение на Университетска болница или база за практическо обучение на студентите от ФОЗ по практика в специалност „Лекарски асистент” за  нуждите на катедрата по здравни грижи  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.
    • Необходими документи:
    • Заявление
    • Автобиография – европейски формат
    • Копие на диплома за висше образование специалност  Медицина
    • Копия на диплома за призната специалност Вътрешни болести / Кардиология
    • Медицинско свидетелство
    • Свидетелство за съдимост
    • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/


За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Начало Конкурси Конкурси 13 февруари 2018 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia