Д-р Юлиян Стефанов Хаджиев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Оториноларингология
Катедра: Катедра по ушни, носни и гърлени болести, с база за обучение Клиника по ушни, носни и гърлени болести - УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Експресионен профил на BPIFA1 (SPLUNC1) гена при пациенти с  хроничен риносинуит и хроничен гноен отит
Научен ръководител:   проф. д-р Диана Петрова Попова, дмн
Научно жури:    
Председател    
  1. проф.д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм - вътрешен член за МУ - София, Катедра по ушни, носни и гърлени болести, МФ, МУ -София
Членове:    
  2. проф.д-р Диана Петрова Попова, дмн - вътрешен член за МУ -София, Катедра по ушни, носни и гърлени болести, МФ, МУ -София
  3. проф.д-р Иван Тодоров Ценев, дмн - външен член за МУ - София, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД
  4. проф.д-р Дичо Пенчев Димов, дмн -  външен член за МУ - София, Медико-дентален център “ИСУЛ”
  5. доц.д-р Петко Георгиев Кабакчиев, дм - външен член за МУ - София, Аджибадем Сити Клиник
Резервни членове:    
  6. доц.д-р Соня Върбанова Николова, дм - вътрешен резервен член, Катедра по ушни, носни и гърлени болести, МФ, МУ - София
  7. доц.д-р Николай Петров Петков, дм - външен резервен член за МУ - София, Клиника “Торакс”
Рецензенти:    
  1. проф.д-р Иван Тодоров Ценев, дмн
  2. проф.д-р Спиридон Иванов Тодоров, дм
Дата на защита:   16.03.2018 г., 13.00 часа, Аудитория на Клиника по УНГ-болести, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Юлиян Стефанов Хаджиев
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia