Десислава Богомилова Дончева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социални и психологически подходи в кинезитерапията на хора с ампутирани крайници
Научен ръководител:   Проф. Полина Ангелова Балканска, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София, ръководител катедрата по медицинска педагогика  на ФОЗ  при МУ-София
Членове:    
  2. проф. Полина Ангелова Балканска, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по медицинска педагогика на ФОЗ при МУ-София
  3. проф. Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на МК при Тракийски университет Ст.Загора
  4. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет Ст.Загора
  5. Доц.д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по медицинска педагогика на ФОЗ при МУ-София
  7. Проф.д-р Коста Славов Костов, дм – външен резервен член за МУ-София, Директор на Филиал Хасково при Тракийски университет – Ст. Загора
Рецензенти:    
  1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София, ръководител на Катедра по медицинска педагогика  на ФОЗ  при МУ-София
  2. Доц. Албена Николаева Андонова, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Дата на защита:   23.03.2018 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Десислава Богомилова Дончева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia