Д-р Вихрен Ангелов Пеев ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска етика и право
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Професионален стрес и бърнаут синдром при лекари работещи в хирургични отделения
Научен ръководител:   проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – вътрешен член за МУ-София,  Декан на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Зам. Декан  на ФОЗ  при МУ-София
  3. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години
  4. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. доц.д-р Катя Петрова Попова-Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. доц.д-р Наталия Михайлова Щерева-Николова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Медицинска етика и право» на ФОЗ при МУ-София
  7. доц.д-р Недялка Илиева Кръстева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. проф. Магдалена Банчева Александрова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Зам. Декан  на ФОЗ  при МУ-София
  2. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   23.03.2018 г. от 14.00 ч. във ФОЗ

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Д-р Вихрен Ангелов Пеев
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia