Д-р Иван Цветанов Вълков ПДФ Печат Е-мейл
ОНС "Доктор" - Медицински факултет
Сряда, 28 Февруари 2018 15:28
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Гастроентерология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по гастроентерология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Серумни липиди при хроничен хепатит С и връзката им с характера и еволюцията на болестта
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София, научен ръководител на докторанта
Членове:    
  2. Проф. д-р Асен Ненов Алексиев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Крум Сотиров Кацаров, дмн – външен член за МУ-София, Военномедицинска Академия-София
  4. Доц. д-р Диана Иванова Николовска, дм – външен член за МУ-София, МВР болница
  5. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Людмила Матева Владимирова, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ-София
  7. Доц. д-р Иванка Пенчева Маринова, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Красимир Антонов Антонов, дмн
  2. Проф. д-р Симеон Георгиев Стойнов, дмн
Дата на защита:   27.03.2018 г. от 13.00 ч. в аудиторията на УМБАЛ "Св. Иван Рилски", бул. Акад. Иван Евст. Гешов, 15

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Иван Цветанов Вълков
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia