Д-р Любина Рачева Тодорова ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Фармакологично повлияване на болката: експериментални, клинични и регулаторни проучвания
Научен ръководител: 1. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм
  2. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн
Научно жури:    
Председател    
  1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София.Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години.
  3. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години.
  4. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дмн – външен член за МУ-София, МУ-Варна
  5. Проф. д-р Людмил Пейчев Пейчев, дмн – външен член за МУ-София, МУ-Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Димитър Богданов Масларов, дмн – вътрешен резервен член за МУ-София
  7. Проф. д-р Ирен Петкова Белчева, дмн – външен резервен член за МУ-София, Институт по невробиология, БАН
Рецензенти:    
  1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм
  2. Доц. д-р Иван Тодоров Ламбев, дм
Дата на защита:   03.04.2018 г. от 9:30 ч. в Aудитория IV на Предклиничен Университетски Център, МФ, МУ - София 

 

 
Начало ОНС "Доктор" МФ Д-р Любина Рачева Тодорова
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia