Конкурс за доцент „Трудова медицина” ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена / вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: „Трудова медицина”
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Кандидати: Ива Ваньова Митева, дм
Научно жури:    
Председател    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн - от академичния състав на МУ – Зам. Декан на ФОЗ, МУ-София
Членове:    
  2. Доц.д-р Жени Стайкова Николова, дм - от академичния състав на МУ-София, катедрата по превантивна медицина
  3. Доц. Милена Георгиева Янчева - Стойчева, дм - от академичния състав на МУ –  катедра „трудова медицина”
  4. Проф.д-р Христо Янчев Зайков, дмн - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  5. Проф.д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  6. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
  7. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  8. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – Катедра по трудова медицина на ФОЗ при МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
  9. Доц. д-р Живка Петрова Халкова, дм - външен за МУ,  пенсиониран преподавател повече от 5 години
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева - Христова, дмн - от академичния състав на МУ – Зам. Декан на ФОЗ, МУ-София
  2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн - външен за МУ, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Дата на защита:   21.03.2018г. – 12.00ч. - ФОЗ

 

 
Начало АД "Доцент" МФ Конкурс за доцент „Трудова медицина”
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia