Конкурси 9 март 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 09 Март 2018 11:21

Разрешен на АС от 25.01.2018 г.
Обявен в ДВ бр. 21/09.03.2018 г.
23. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
2501

 
Начало Конкурси Конкурси 9 март 2018 год.
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia