Николина Радкова Радева ПДФ Печат Е-мейл
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Медицина на бедствените ситуации
Катедра: Катедра по превантивна медицина
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Превенция на стреса като значим проблем за групи в риск при бедствени ситуации
Научен ръководител:   доц.д-р Вили Захариев, дм 
Научно жури:    
Председател    
  1. проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дм – вътрешен член за МУ-София, катедрата по превантивна медицина на ФОЗ  при МУ-София
Членове:    
  2. доц. д-р Вили Славчев Захариев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на ФОЗ при МУ-София
  3. проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм – външен член за МУ-София, Генерален директор на БЧК
  4. проф. д-р Тодорка Игнатова Костадинова, дм - външен член за МУ-София, Зам.Ректор на МУ-Варна
  5. доц. д-р Димо Илиев Димов, дм – външен член за МУ-София, Национален консултант по МБС
Резервни членове:    
  6. доц. д-р Десислава Аврамова Тодорова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Превантивна медицина» на ФОЗ при МУ-София
  7. проф. Веселин Асенов Иванов, дм - външен резервен член за МУ-София, МФ при Тракийски университет – Ст.Загора
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дм – вътрешен член за МУ-София, катедра по превантивна медицина на ФОЗ  при МУ-София
  2. проф. д-р Красимир Борисов Гигов, дм – външен член за МУ-София, Генерален директор на БЧК  
Дата на защита:   10.04.2018 г.

 

 
Начало ОНС "Доктор" ФОЗ Николина Радкова Радева
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia