Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична лаборатория
Катедра: Клинична лаборатория и клинична имунология, на база УМБАЛ ''Александровска''
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. д-р Марианка Генова Петрова-Яначкова, дм
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, д.м.н. – вътрешен член, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – вътрешен член, Клиничен цевтър по ендокринология и геронтология, Медицински факултет при МУ – София
  3. Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм - вътрешен член, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет при МУ – София
  4. Доц. д-р Анета Веселинова Иванова, дм –УМБАЛ»Иван Рилски” външен член за МУ – София
  5. Проф. Д-Р Иванка Димитрова Паскалева, дмн – външен член за МУ – София , Национална кардиологична болница - София
  6. Доц.д-рДаниела Иванова Герова–МУ –Варна външен член за МУ – София
  7. Доц. д-р Анна Василева Цончева, дм - външен член за МУ – София
  8.  
Резервни членове:    
  8. проф. д-р Камен Николаев Цачев, дмн – вътрешен член, до 5 год. след пенсиониране в Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет при МУ – София
  9. Доц. д-р Лиляна Генова Ламбрева, дм -пенсионер външен член за МУ – София
Рецензенти:    
  1. Проф. Д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн
  2. Доц. д-р Анна Василева Цончева, дм
Дата на конкурса:   27.03.2018г.,14,00ч.в аудиторна зала Катедра Клинична лаборатория и клинична имунология