Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунологични фактори в развитието на захарен диабет тип 2 и неговите хронични усложнения
Научен ръководител: 1. проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при МУ –София
Членове:    
  2. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – вътрешен член за МУ- София, Клиничен център по ендокринология и геронтология на Медицински факултет при МУ – София
  3. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив
  4. Проф. д-р Жулиета Борисова Геренова, дмн – външен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
  5. Доц. д-р Нарцис Нисим Калева-Ходжева, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет - Пловдив
Резервни членове:    
  6. Проф. д-р Михаил Ангелов Боянов, дмн – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по вътрешни болести към МУ-София
  7. Доц. д-р Митко Димитров Митков, дм – външен резервен член за МУ – София, МУ- Пловдив
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн – вътрешен член за МУ- София, Клиничен център по ендокринология и геронтология на Медицински факултет при МУ – София
  2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм – външен член за МУ-София, Медицински Университет – Пловдив
Дата на защита:   18.04.2018г., от 14ч.в аудитория „Проф. К. Чилов“