Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по Здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Здравни детерминанти в ниско урбанизираната популация – съвременни възможности за интервенция и корекция
Научно жури:    
Председател    
  1. проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн –  вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ
Членове:    
  2. проф.д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  3. проф.д-р Татяна Велкова Бенишева - Димитрова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  4. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Доц. Кирил Панайотов Панайотов, дм - външен резервен член за МУ-София, Русенски университет „Ангел Кънчев”
  6. Проф. Елена Младенова Шипковенска, дм – външен за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  7. Доц. Мирчо Иванов Вуков, дм  – външен за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от 5 години
Резервни членове:    
  8. Проф. Добриана Александрова Сиджимова, дф – вътрешен резервен член за МУ-София, катедрата по  здравна политика и мениджмънт
  9.  
Рецензенти:    
  1. проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн –  вътрешен член за МУ-София, Декан на ФОЗ
  2. проф.д-р Ралица Златанова Златанова - Великова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ
  3. проф.д-р Елена Младенова Шипковенска, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   26.04.2018г.