Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Фармакология, фармакотерапия и токсикология
Факултет: Фармацевтичен факултет
Тема на дисертационния труд: „Ключови промени в сигналните пътища при остра миелобластна левкемия с прогностично и терапевтично значение“
Научен ръководител: 1. проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм и проф. Георги Цветанов Момеков, дф
Научно жури:    
Председател 1. проф. д-р НИКОЛАЙ ДАМЯНОВ ДАНЧЕВ, дм - вътрешен за МУ-София, катедра «Фармакология, фармакотерапия и токсикология» на Фармацевтичен факултет
Членове:    
  2. проф. д-р Спиро Михайлов Константинов, дм - ФФ при МУ-София, катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, научен ръководител на докторанта
  3. чл. кор. Илза Константинова Пъжева, дбн – ИБФБМИ при БАН
  4. проф. Радка Младенова Аргирова, дмн – Аджибадем Сити Клиник, МБАЛ Токуда
  5. проф. Станислав Милетиев Рангелов, дхн – ИП при БАН
Резервни членове:    
  6. Доц. Анри Анжел Аструг, дф – вътрешен резервен член, пенсиониран преподавател от по-малко от 5 години от академичния състав на ФФ – МУ-София
  7. проф. д-р Маргарита Любенова Генова, дмн – външен резервен член, НСБАЛХЗ
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Николай Дамянов Данчев, дм – вътрешен рецензент
  2. проф. д-р Радка Младенова Аргирова, дмн – външен рецензент
Дата на защита:   17 април 2018 г., 16:00 ч., Фармацевтичен факултет