Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.3. Фармация
Научна специалност: Ботаника (Фармацевтична ботаника)
Катедра: Катедра по фармакогнозия
Факултет: Фармацевтичен факултет 
Кандидати: Гл. ас. доктор Петранка Крумова Здравева

 

Научно жури:    
Председател:    
  1. проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн -  вътрешен член, ФФ – катедра „Фармакогнозия“, МУ–София;
Членове:    
  2. доц. Екатерина Кръстева Кожухарова, дб - вътрешен член, ФФ – катедра „Фармакогнозия“, МУ–София;
  3. доц. Параскев Тодоров Недялков, дф - вътрешен член, ФФ – ФФ – катедра „Фармакогнозия“, МУ–София;
  4. доц. Нико Йосиф Бенбасат, дф - вътрешен член, ФФ – ФФ – катедра „Фармакогнозия“, МУ–София;
  5. проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, дмн – външен член за МУ-София, Институт по експериментална, морфология, патология и антропология с музей (ИЕМПАМ) при БАН;
  6. проф. Спасимир Борисов Тонков, дбн – външен член за МУ-София, Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски“;
  7. проф. Рахамин Даниел Шекерджийски, дфн - външен член за МУ-София, пенсионер.
Резервни членове:    
  8. проф. Георги Цветанов Момеков, дф – вътрешен резервен член, ФФ – катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“, МУ-София;
  9. доц. д-р Мария Генкова-Папазова, дм - външен член за МУ-София.
Рецензенти:    
  1. Проф. Илиана Илиева Йонкова, дфн – избрана единодушно
  2. Проф. д-р Ренета Александрова Тошкова, дмн  – избрана единодушно
Дата на конкурса:   18 април  2018 г., 13:00 часа, Фармацевтичен факултет.