Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична лаборатория
Катедра: Kлинична лаборатория и клинична имунология при МУ-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:  
Научен ръководител: 1.  
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Проф. д-р Добрин Аврамов Свинаров, д.м.н. – вътрешен член, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дмн - външен член за МУ - София, Медицински университет – Варна
  3. Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева, дмн – външен член за МУ – София , Национална кардиологична болница - София
  4. Доц. д-р Добрин Йотков Василев, дм – вътрешен член, Катедра по вътрешни болести, Медицински факултет при МУ – София
  5. Доц. д-р Ваня Цонева Иванова, дмн – външен член за МУ – София, Тракийски университет –Стара Загора
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Милена Георгиева Велизарова, дм – вътрешен член, вътрешен член, Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, Медицински факултет при МУ – София
  7. Доц. д-р Даниела Иванова Герова, дм -външен член за МУ - София, Медицински университет – Варна
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Маргаритка Иванова Бончева, дмн
  2. Проф. д-р Иванка Димитрова Паскалева, дмн
Дата на защита:   19.04.2018г.,14,00ч.в в аудитория „Максима” на УБ „св.Екатерина“