Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по оценка на здравните технологии
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Проучване и анализ на практиките за подбор и експертна дейност в процеса на оценка на здравните технологии
Научен ръководител:   проф. Антония Йорданова Янакиева, дм
Научно жури:    
Председател: 1. проф. Антония Йорданова Янакиева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедрата по оценка на здравните технологии на ФОЗ при МУ-София
Членове:    
  2. проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен член за МУ-София, Kатедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ-София
  3. проф. Мими Георгиева Стойчева, дм - външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години
  4. проф.д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. доц. Евгени Евгениев Григоров, дф – външен член за МУ-София, МУ-Варна
Резервни членове:    
  6. доц. Асена Христова Стоименова, дф – вътрешен член за МУ-София, ФФ при МУ-София
  7. доц. д-р Катя Петрова Попова - Юрукова, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:    
  1. проф. д-р Златица Георгиева Петрова, дм – вътрешен член за МУ-София, катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ-София
  2. доц. Евгени Евгениев Григоров, дф - външен член за МУ-София, МУ-Варна
Дата на защита:   14.05.2018 г. от 14.00ч във ФОЗ