Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование
Научна специалност: Ембриология
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Асиметрия и полярност на овоцити от бозайници в условия на клетъчно диференциране и патология ”
Научен ръководител: 1. Доц. Ралица Стефанова Живкова, дб – вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология при МУ-София
  2. Доц. Майя Дянкова Маркова, дб – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
Технически сътрудник:    
Научно жури:    
Председател 1. Доц. Ралица Стефанова Живкова, дб – вътрешен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:    
  2. Проф. Д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн, – външен член за МУ-София, пенсионер
  3. Проф. Д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – външен член за МУ-София, пенсионер
  4. Доц. Маргарита Василева Моллова, дб – външен член за МУ-София, пемсионер
  5. Доц. Маргарита Нешова Топашка – Анчева, дб - външен член за МУ-София, пенсионер
Резервни членове:    
  6. Доц. Майя Дянкова Маркова, дб – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по биология на Медицински факултет при МУ – София, който става редовен при отсъствие на вътрешен титуляр по заповед РК36-310 от 01.03.2018
  7. Доц. Д-р Иван Димитров Буланов, дм – външен резервен член за МУ-София, пенсионер, който става редовен при отсъствие на титуляр по заповед РК36-310 от 01.03.2018 – външен за МУ-София член на журито
Рецензенти:    
  1. Проф. Д-р Анастасия Божилова Пастирова, дмн – външен член за МУ-София, пенсионер
  2. Проф. Д-р Виолета Григорова Бурнева, дмн – външен член за МУ-София, пенсионер
Дата на защита:   16.05.2018