Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по медицинска педагогика
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Социално-медицински, педагогически и психологически аспекти и иновации на обучението в специалност „Медицинска козметика“
Научни ръководител: 1. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Проф. Силвия Младенова Младенова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра «Медицинска педагогика» на Факултет по обществено здраве при  МУ-София, научен ръководител на докторанта
  3. Проф. д-р Христина Танчева Милчева, дп – външен член за МУ-София, Директор на Медицински колеж при Тракийски университет – Стара Загора
  4. Проф. д-р Коста Славов Костов, дм - - външен член за МУ-София,, Директор Филиал Хасково при Тракийски университет – Стара Загора
  5. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:    
  6. Доц. Надка Николова Василева, дм – вътрешен резервен член, Катедра „Здравни грижи“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  7. Проф. д-р Веселин Борисов Василев, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Факултет по обществено здраве при МУ-София.
     
Рецензенти:    
  1. Проф. Теодор Николов Попов, дп – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Медицинска педагогика“ на Факултет по обществено здраве при  МУ-София
  2. Проф. Мими Георгиева Стойчева, дм – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател
Дата на защита:   19.04.2019 г. от 13.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Хигиена / вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др./
Катедра: Катедра по трудова медицина
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Здравни рискове при съвременни форми на труд
Научни ръководител: 1. Проф. д-р Каролина Дошева Любомирова, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Трудова Медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Ружа Иванова Николова, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Трудова Медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  3. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  4. Проф. д-р Добрин Димитров Чаръкчиев, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
  5. Проф. д-р Христо Янчев Зайков, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Милена Георгиева Янчева - Стойчева, дм – вътрешен член за  МУ-София, Катедра „Трудова Медицина“ на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  7. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Невена Костова Цачева-Христова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра «Трудова Медицина» на Факултет по обществено здраве при МУ-София
  2. Проф. д-р Ада Иванова Байнова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Дата на защита:   19.04.2019 г. от 11.00 ч. във ФОЗ

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Управление на човешките ресурси в съвременната болница

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Проучване потребността от човешки ресурси в общинските болници

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравна политика и мениджмънт
Факултет: Факултет по Обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Медико-социални аспекти в мениджмънта на пациенти с псориазис