Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по Здравни грижи
Факултет: Факултет по обществено здраве
Тема на дисертационния труд: Мениджмънт на програмите за пренатален скрининг в България