Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология, с база за обучение Клиника по ортопедия и травматология – УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“-ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Компютърно асистирано ендопротезиране на тазобедрената става
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Пламен Славов Кинов, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Христо Димитров Георгиев, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Николай Иванов Димитров, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Димитър Иванов Райков, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм – външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
5. Проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:
6. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ–София
7. Проф д-р Румен Василев Кастелов, дм – външен резервен член за МУ–София, Медицински институт на МВР – София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Николай Иванов Димитров, дм
2. Проф. д-р Неделчо Неделчев Цачев, дм 
Дата на защита:
14.10.2022 г. от 12:00 часа в Библиотека на УСБАЛО ”Проф. Б. Бойчев” София, бул. Н. Петков № 56.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Ортопедия и Травматология
Катедра: Катедра по ортопедия и травматология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Ендопротезиране при валгусно коляно
Научен ръководител:
1. Доц. д-р Андрей Иванов Андреев, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Николай Иванов Димитров, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Борис Иванов Матев, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Вихър Манчев Ковачев, дмн – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
4. Доц. д-р Мартин Константинов Бърнев, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна
5. Доц. д-р Васил Цанков Яблански, дм - външен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Резервни членове:
6. Доц. д-р Венелин Александров Алексиев, дм – вътрешен резервен член за МУ - София, Катедра по ортопедия и травматология на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф д-р Румен Василев Кастелов, дм – външен резервен член за МУ-София, Медицински институт на МВР – София
Рецензенти:
1. Доц. д-р Николай Иванов Димитров, дм
2. Доц. д-р Мартин Константинов Бърнев, дм
Дата на защита:
14.10.2022 г. от 13:30 часа в Библиотека на УСБАЛО ”Проф. Б. Бойчев” София, бул. Н. Петков № 56.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Анатомия, хистология и цитология
Катедра: Катедра по анатомия, хистология и ембриология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Морфологична характеристика на миентеричния сплит и неврохимични аспекти на неадренергична и нехолинергична трансмисия в коло-ректалната област на плъх
Научен ръководител:
1. Проф. д-р Лина Георгиева Малинова, дм
Научен консултант:
1. Проф. д-р Николай Еленков Лазаров, дмн
Научно жури:
Председател:
1. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Ангел Димчев Дандов, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по анатомия, хистология и ембриология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Ирина Иванова Стоянова-ван дер Лаан, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна 
4. Доц. д-р Надя Иванова Пенкова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Пловдив 
5. Доц. д-р Николай Димитров Димитров, дм – външен член за МУ-София, Тракийски университет – Стара Загора
Резервни членове:
6. Доц. д-р Димо Стоянов Кръстев, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ при МУ-София, 
7. Доц. д-р Емилия Бориславова Петрова, дм – външен резервен член за МУ-София, ИЕМПАМ – Българска академия на науките.
Рецензенти:
1. Акад. проф. д-р Владимир Атанасов Овчаров, дмн 
2. Доц. д-р Ирина Иванова Стоянова-ван дер Лаан, дм
Дата на защита:
12.10.2022 г. от 13.00 часа в Анатомична аудитория на Медицински факултет на Медицински университет - София
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Кардиология
Катедра: Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, с база за обучение УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Прогностична оценка на рисковия профил при пациенти с Хроничен коронарен синдром
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Емил Иванов Манов, дм
2. Доц.   д-р Венцислава Пенчева Пенчева–Генова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Стефан Найденов Найденов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра пропедевтика на вътрешните болести  на Медицински факултет при Медицински университет – София 
3. Проф. д-р Мария Христова Миланова, дм – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина "Н.И.Пирогов" ЕАД – София
4. Проф. д-р Теменуга Иванова Донова, дм – външен член за МУ – София, Софийски университет „Св. Климент Охридски “
5. Проф.  д-р Иван Томов Груев, дм – външен член за МУ – София, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис III”
Резервни членове:
6. Доц. д-р Рая Стефанова Иванова, дм – вътрешен резервен член за МУ- София, Катедра по вътрешни болести на Медицински факултет при Медицински университет – София 
7. Проф. д-р Иво Спасов Петров, дмн – външен резервен член за МУ- София, Аджибадем Сити  Клиник УМБАЛ   
Рецензенти:
1. Проф. д-р Николай Маргаритов Рунев, дм 
2. Проф. д-р Иван Томов Груев, дм         
Дата на защита:
12 октомври 2022 г., 12:00 часа в заседателната зала на КПВБ (3 ет.).
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по епидемиология и хигиена
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Общата медицинска практика в малки населени места. Ергономични измерения при оценка работоспособността на фамилния лекар в селски региони
Научeн ръководител:
1. Проф. д-р Емил Воденичаров Влайков, дмн  
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по физиология и патофизиология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Доц. д-р Александър Борисов Пенков, дм – вътрешен член за МУ-София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по епидемиология и хигиена на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
4. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет-Варна
5. Проф. Фанка Тошева Рибарова, дб – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Резервни членове:
6. Проф. д-р Виктория Цветанова Дойчева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по епидемиология и хигиена на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет-Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Евгения Георгиева Динчева, дмн
2. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм
Дата на защита:
30.09.2022 г. в аудитория „Проф. д-р Александър Чирков“ – УМБАЛ „Проф.д-р Александър Чирков“ – гр. София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Нуклеарна медицина
Катедра: Катедра по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология, с база за обучение Клиника по нуклеарна медицина – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Синхронно или метахронно протичащи злокачествени заболявания-клинично приложение на позитронно-емисионната томография (компютърна томография за диагностика, стадиране, рестадиране и проследяване на ефекта от терапията при пациенти)
Научeн ръководител:
1. Доц. д-р Валерия Христова Хаджийска, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Виолета Василева Грудева, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм  – вътрешен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
3. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дм – външен член за МУ-София, Национална специализирана болница за активно лечение на хематологични заболявания - София
4. Проф. д-р Жасимина Михайлова Миланова, дм – външен член за МУ-София, Военномедицинска академия – София
5. Проф. д-р Антония Денчева Цоневска-Балчева, дм – външен резервен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник МБАЛ „Токуда“
Резервни членове:
6. Доц. д-р Мария Тодорова Недевска, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по образна диагностика на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. д-р Марина Борисова Гарчева-Цачева, дм – външен резервен член за МУ-София, Аджибадем Сити Клиник
Рецензенти:
1. Проф. д-р Дора Константинова Златарева, дм  
2. Проф. д-р Донка Петкова Василева-Белниколовска, дмн –
Дата на защита:
28 Септември 2022 г.