Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Невхорхирургия
Катедра: Катедра по неврохирургия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Чисто ендоскопска транссфеноидална хирургия при аденоми на хипофизата

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Епидемиология на амблиопията

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хранене и диететика
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Проучване на серумните нива на 25(ОН) витамин D при лица със затлъстяване и наднормено тегло и връзката с хранителния прием, антропометрични и метаболитни показатели

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)
Катедра: Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Стрес и професионална среда