Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Имунология
Катедра: Катедра по клинична имунология, с база за обучение Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Идентифициране на нови имуногенетични маркери, свързани с процесите на стареене и асоциирани неоплазии
Научeн ръководител:
1. Проф. Милена Иванова Иванова–Шиварова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Елисавета Йорданова Наумова-Григорова, дмн – вътрешен член за МУ – София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Проф. Алексей Славков Савов, дб – вътрешен член за МУ – София, Катедра по акушерство и гинекология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Фани Георгиева Мартинова, дмн – външен член за МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
4. Проф. д-р Виктория Степан Озанян-Сарафян, дмн – външен член за МУ – София, Катедра по медицинска биология при Медицински университет – Пловдив
5. Доц. д-р Трифон Георгиев Червенков, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна 
Резервни членове:
6. Доц. д-р Снежина Михайлова Кандиларова, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по клинична имунология на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Марта Петрова Балева, дмн – външен резервен член за МУ – София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Медицински факултет при МУ – София
Рецензенти:
1. Проф. Алексей Славков Савов, дбн
2. Проф. д-р Виктория Степан Озанян-Сарафян, дмн
Дата на защита:
01.10.2021 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Патофизиология
Катедра: Катедра по физиология и патофизиология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Патофизиологични поведенчески отговори към хроничен и социален стрес при плъхове и повлияването им с мезембринови алкалоиди
Научни ръководители:
1. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм
2. Доц. Даниела Маринова Пехливанова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен член за МУ- София, Kатедра по неврология на Медицински факултет при МУ- София
Членове:
2. Проф. д-р Емил Влайков Воденичаров, дм – вътрешен член за МУ- София, Катедра по епидемиология и хигиена на Медицински факултет при МУ- София
3. Проф. д-р Теодора Тодорова Димитрова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Варна 
4. Доц. д-р Емилия Цветанова Цакова-Лакова, дм – външен член за МУ-София, Медицински университет – Плевен
5. Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет – Варна 
Резервни членове:
6. Доц. д-р Жоржета Стоянова Бочева, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ-София
7. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм – външен резервен член за МУ-София, Катедра по хигиена – Медицински университет – Пловдив
Рецензенти:
1. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн
2. Доц. д-р Камелия Жечкова Братоева, дм
Дата на защита:
12.10.2021 г. в Катедра по физиология и патофизиология
Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Имунология
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Роля на NK клетки в имуноонкологията и при пациенти със спермоантитела
Научни ръководители:
1. Проф. д-р Димитрина Димитрова-Диканарова, дм
2. Доц. д-р Цветанка Петрова, дм 
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Радка Кирилова Тафраджийска-Хаджиолова, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по патофизиология на Медицински факултет при МУ – София
3. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева-Лазарова, дм – външен член за МУ – София, ИБИР – Българска Академия на науките
4. Проф. д-р Виктория Степан Озанян-Сарафян, дмн – външен член за МУ – София, Катедра по медицинска биология при Медицински университет – Пловдив
5. Доц. Маргарита Нешова Топашка-Анчева, дб – външен член за МУ – София, пенсиониран преподавател
Резервни членове:
6. Доц. Любомир Любомиров Трайков, дбф – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по медицинска физика и биофизика на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. Иванка Георгиева Цачева, дб – външен резервен член за МУ – София, Катедра по биохимия на Биологически факултет при СУ “Св. Климент Охридски“ – София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Виктория Степан Озанян-Сарафян, дмн
2. Доц. д-р Велислава Илиева Терзиева-Лазарова, дм
Дата на защита:
01.10.2021 г. от 12.00 ч. в аудитория 2 на МБК, МФ, МУ – София
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)
Катедра: Катедра по фармакология и токсикология
Факултет: Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд: Нива на дихидропиримидин дехидрогеназа и оксидоредукционен капацитет в плазмата при химиотерапия на пациенти с колоректален карцином
Научeн ръководител:
1. Доц. д-р Румен Павлов Николов, дм 
Научен консултант:
1. Проф. д-р Славина Кирилова Сурчева, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Красимира Симеонова Якимова, дмн – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Чл.-Кор. проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн – вътрешен член за МУ – София, пенсиониран преподавател по-малко от пет години от академичния състав на Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
3. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм – външен член за МУ – София, Медицински университет - Пловдив
4. Проф. д-р Стефка Василева Вълчева-Кузманова, дм – външен член за МУ – София, Катедра по фармакология  и клинична фармакология и терапия при Медицински университет - Варна
5. Доц. д-р Галя Цветанова Маринова-Ставрева, дм – външен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология при Медицински университет – Плевен
Резервни членове:
6. Доц. д-р Павлина Ангелова Гатева, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по фармакология и токсикология на Медицински факултет при МУ – София
7. Доц. д-р Делян Пенев Делев, дм – външен резервен член за МУ – София, Катедра по фармакология и клинична фармакология на Медицински факултет при МУ – Пловди
Рецензенти:
1. Чл.-кор. Проф. д-р Мила Василева Власковска, дмн
2. Проф. д-р Иванка Илиева Костадинова, дм
Дата на защита:
14.09.2021 г. от 11.30 ч. в зала 326 на Катедрата по фармакология и токсикология, Медицински факултет, МУ – София
Област на висше образование:
7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление:
 7.1. Медицина
Научна специалност:
 Анестезиология и интензивно лечение
Катедра:
 Катедра по анестезиология и интензивно лечение, с база за обучение ОАИЛ към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет:
 Медицински Факултет
Тема на дисертационния труд:
 Бъбречно заместителна терапия в интензивното лечение
Научен ръководител
 Проф. д-р Пламен Димитров Кенаров, дм
Научно жури:
Председател:
1. Доц. д-р Мая Цветанова Белитова-Желязкова, дм – вътрешен член за МУ–София – Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
Членове:
2. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм – вътрешен член за МУ–София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ –София
3. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм – външен член за МУ–София, Медицински университет – Варна
4. Доц. д-р Стефан Хинев Иванов, дм – външен член за МУ–София, пенсиониран преподавател повече от пет години
5. Доц. д-р Румяна Русева Андонова, дм – външен член за МФ - МУ – София, УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов“
Резервни членове:
6. Доц. д-р Маргарита Петрова Атанасова, дм – вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по анестезиология и интензивно лечение на Медицински факултет при МУ – София
7. Проф. д-р Дора Маринова Танчева, дмн – външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години
Рецензенти:
1. Доц. д-р Йорданка Тодорова Ямакова, дм
2. Проф. д-р Вилиян Христов Платиканов, дм
Дата на защита: 14.09.2021 г.
 

 

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина 
Докторска програма: Обща хирургия
Катедра:

Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински  факултет при МУ – София, с база за обучение УМБАЛ "Александровска"-ЕАД

Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Постоперативни панкреатити
Научeн ръководител: 1.  Доц. д-р Атанас Стефанов Йонков, дм
     
Научно жури:    
Председател: 1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Сашо Георгиев Бонев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
  4. Проф. д-р Илия Петров Лозев, дм – външен член за МУ – София, Медицински институт на МВР
  5. Проф. д-р Кириен Цветанов Кьосев, дм – външен член за МУ – София, Военномедицинска академия – София
Резервни членове:    
  6. Доц. д-р Димитър Иванов Буланов, дм – вътрешен резервен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ – София
  7. Проф. д-р Йовчо Петков Йовчев, дм – външен резервен член за МУ – София, Тракийски университет – Стара Загора
     
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Владимир Николов Тасев, дм – вътрешен член за МУ – София, Катедра по обща и оперативна хирургия на Медицински факултет при МУ-София
  2. Проф. д-р Кирил Василев Драганов, дмн – външен член за МУ – София, Аджибадем Сити Клиник Болница Токуда
Дата на защита:   09.10.2020 г.