Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ревматология
Катедра: Катедра по вътрешни болести, с база за обучение Клиника по ревматология – УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Антифосфолипиден синдром и атеросклероза

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование
Научна специалност: Молекулярна генетика
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Молекулни характеристики на факоматози в България: неврофиброматоза тип 1и тип 2, комплекс туберозна склероза тип 1 и тип 2, синдром на von Hippel-Lindau

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична психология
Катедра: Катедра по психиатрия и медицинска психология, с база за обучение Клиника по детска психология – УМБАЛ „Александровска“ ЕАД
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Мултиинформативна клинична оценка на деца с проблеми в
поведението

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика
Професионално направление: 4.3. Биологически науки, от област на висше образование
Научна специалност: Ембриология
Катедра: Катедра по биология
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: „Асиметрия и полярност на овоцити от бозайници в условия на клетъчно диференциране и патология ”

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Клинична лаборатория
Катедра: Kлинична лаборатория и клинична имунология при МУ-София
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд:  

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по вътрешни болести
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Имунологични фактори в развитието на захарен диабет тип 2 и неговите хронични усложнения