Медицински факултет

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Генетика
Катедра: Катедра по медицинска генетика
Факултет: Медицински факултет
Тема на дисертационния труд: Геномни нарушения в предимплантационни човешки ембриони 
Научни ръководители: 1. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова, дм – Катедра по медицинска генетика на Медицински факултет при МУ-София
     
Научно жури:    
Председател: 1. Доц. д-р Петя Николова Купенова-Шербанова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по физиология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:    
  2. Доц. д-р Елка Бориславова Йорданова-Попова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по физиология на Медицински фаултет при МУ-София
  3. Проф. д-р Катя Стефанова Ковачева-Коцева, дм - външен член за МУ-София, Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика“ на МУ-Плевен
  4. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб - външен член за МУ-София, Катедра “Генетика” - Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
  5.  Доц. д-р Мария Николаева Симеонова, дм - външен член за МУ-София, Медицински университет-Плевен
Резервни членове:    
  6. Проф. Албена Кирилова Йорданова, дбн - вътрешен резервен член за МУ-София, Катедра по медицинска химия и биохимия на Медицински факултет при МУ-София
  7. Проф. Мариела Константинова Оджакова-Байтошева, дбн - външен резервен член за МУ-София, СУ „Св. Климент Охридски” - Биологически факултет
   8. Доц. д-р Анастас Димитров Пашов, дм – външен резервен член за МУ-София, Институт по микробиология „Стефан Ангелов“-БАН
Рецензенти:    
  1. Проф. д-р Катя Стефанова Ковачева-Коцева, дм - външен член за МУ-София, Катедра „Микробиология, вирусология и медицинска генетика“ на МУ-Плевен
  2. Доц. Светослав Георгиев Димов, дб - външен член за МУ-София, Катедра “Генетика” - Биологически факултет на СУ „Св. Климент Охридски”
Дата на защита:   20.07.2020 г. от 13.00 часа в семинарната зала на 14 етаж на СБАЛАГ „Майчин дом“