Медицински факултет

Област на висше образование: 4. Природни науки, математика и информатика  
Професионално направление:  4.3. Биологични науки
Научна специалност:  Физиология на животните и човека 
Катедра:  Катедра по физиология
Факултет:  Медицински факултет
Кандидати:  д-р Владимир Тодоров Тодоров

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление:  7.1. Медицина 
Научна специалност:  Обща хирургия
Катедра:  Катедра по обща и оперативна хирургия
Факултет:  Медицински факултет
Кандидати:  ДОЦ.Д-Р АТАНАС СТЕФНОВ ЙОНКОВ, ДМ

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по обща и оперативна хирургия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: ДОЦ.Д-Р ДИМИТЪР ИВАНОВ БУЛАНОВ, ДМ