Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Педиатрия
Катедра: Катедра по Педиатрия – СБАЛДБ „ Проф. Иван Митев”
Факултет: Факултет по Медицина
Кандидати: доц. д-р Даниела Мирчева Авджиева-Тзавелла, дм.
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София - председател и рецензент
Членове:
2. Проф. д-р Стефан Недев Стефанов, дм - Катедра по педиатрия на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София становище
3. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова , дм – Катедра по медицинска генетика на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ – София рецензия
4. Проф. д-р Тоньо Илиев Шмилев, дм- МУ-Пловдив, външен член за МУ – София становище
5. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм- МУ-Пловдив, външен член за МУ – София рецензия
6. Проф. д-р Виолета Михова Йотова, дм – МУ – Варна – външен член за МУ-София - становище
7. Проф. д-р Миглена Димитрова Георгиева, дм – МУ – Варна- външен член за МУ-София становище
Резервни членове:
8. Проф. д-р  Добрин Николов Константинов,дм – Катедра по педиатрия на МФ към МУ –  София- вътрешен резервен член за МУ-София    
9. Проф. д-р Вили Кръстева Стоянова, дм – МУ – Пловдив - външен резервен член за МУ-София
Рецензенти:
1. Проф. д-р Иван Олегович Литвиненко, дм
2. Проф. д-р Савина Петрова Хаджидекова , дм
3. Проф. д-р Иван Стефанов Иванов, дм
Дата на защита:
15.02.2023 г.