Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Обща хирургия
Катедра: Катедра по хирургия, на база УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Доц. д-р Костадин Георгиев Ангелов, дм