Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Физиотерапия, курортология и рехабилитация
Катедра: Катедра Кинезитерапия 
Факултет: Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“
Кандидати: Доц. д-р Йоаннис Василиос Папатанасиу, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, дмн – катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
Членове:
2. Акад. проф. д-р Лъчезар  Динчов Трайков, дмн  – Катедра „Неврология“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София
3. Проф.д-р Цекомир Влайков Воденичаров, дмн – катедра „Здравна политика и мениджмънт“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София
4. Проф. д-р Тройчо Динев Троев, дмн – Военномедицинска академия, външен член за МУ-София
5. Проф. д-р Константин Николов Рамшев, дм – Военномедицинска академия, външен член за МУ-София
6. Доц. д-р Красимира Милчева Казалъкова, дм – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, външен член за МУ-София
7. Доц. д-р Христина Иванова Миланова, дм – Военномедицинска академия, външен член за МУ-София
Резервни членове:
8. Проф. д-р Красимир Стоянов Визев, дмн – Катедра „ Превантивна медицина” на ФОЗ, вътрешен резервен член за МУ-София
9. Проф. д-р Параскева Манчева Драганова, дмн –МУ-Варна, външен резервен член на МУ-София
Рецензенти:
1. Акад. проф. д-р Лъчезар  Динчов Трайков, дмн  – Катедра „Неврология“ на МФ при МУ-София, вътрешен член за МУ-София 
2. Проф. д-р Ивет Борисова Колева - Йошинова, дмн – катедра „Кинезитерапия“ на ФОЗ, вътрешен член за МУ-София  
3. Проф. д-р Тройчо Динев Троев, дмн – Военномедицинска академия, външен член за МУ-София 
Дата на защита:
03.10.2022г.