Медицински факултет

Област на висше образование: 4. Природни наауки, математика и информатика  
Професионално направление: 4.3. Биологически науки
Научна специалност: Биохимия
Катедра: Катедра по медицинска химия и биохимия
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: доц. Албена Кирилова Йорданова, дб

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Микробиология
Катедра: Катедра медицинска микробиология
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. ДОЦ. Д-Р РАЙНА ЦВЕТАНОВА ГЕРГОВА
2. ДОЦ. Д-Р РУМЯНА ДОНКОВА МАРКОВСКА-ДАВИДКОВА
3. ДОЦ. Д-Р ТАНЯ ВАСИЛЕВА СТРАТЕВА