Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност:

Детска дентална медицина

Катедра: Катедра по Детска дентална медицина
Факултет: Факултет по дентална медицина
Кандидат: доц. д-р Наталия Христова Гатева - Грънчарова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор – Катедра „Детска дентална медицина” ФДМ – МУ – София
Членове:
2. Проф. д-р Снежанка Топалова - Пиринска, доктор – Катедра „Консервативно зъболечение” ФДМ – МУ – София
3. Проф. д-р Христина Дянкова Михайлова, доктор – Катедра „Образна и орална диагностика“ ФДМ – МУ – София
4. Доц. д-р Лилия Борисова Дойчинова, доктор – Катедра „Детска дентална медицина“ ФДМ – МУ - София
5. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева - Главинкова, доктор – Катедра „Детска дентална медицина” ФДМ – МУ – гр. Пловдив
6. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева, доктор – Катедра „Детска дентална медицина“ ФДМ – МУ – Пловдив
7. Доц. д-р Мариана Милчева Димитрова – Харуил,  доктор – Катедра „ Оперативно зъболечение и ендодонтия“ ФДМ –  МУ - Пловдив 
Резервни членове:
8. Проф. д-р Павел Кирилов Станимиров, доктор – Катедра „Дентална орална и лицево – челюстна хирургия“ ФДВ – МУ - София
9. Доц. д-р Силвия Димитрова Димитрова, доктор – Катедра „ Оперативно зъболечение и ендодонтия“ ФДМ –  МУ - Пловдив 
Рецензенти:
1. Проф. д-р Мая Рашева Рашкова, доктор – Катедра „Детска дентална медицина” ФДМ – МУ – София
2. Проф. д-р Снежанка Топалова - Пиринска, доктор – Катедра „Консервативно зъболечение” ФДМ – МУ – София
3. Проф. д-р Ани Божидарова Белчева, доктор – Катедра „Детска дентална медицина“ ФДМ – МУ – Пловдив
Дата на защита:
22.04.2021 г. – 13.00 ч. Заседателна зала – 2 етаж – Факултет по дентална медицина