Факултет по дентална медицина

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.2. Дентална медицина
Научна специалност: Обществено дентално здраве
Катедра: Катедра „Обществено дентално здраве“
Факултет: Факултет по дентална медицина
Тема на дисертационния труд: Личностови характеристики, степен на тревожност и влиянието им върху денталното здраве при лица над 18-годишна възраст