Факултет по обществено здраве

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.4. Обществено здраве
Научна специалност: Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията
Катедра: Катедра по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” – Враца
Факултет: чрез Факултет по обществено здраве
Кандидати: 1. Петя Атанасова Аспарухова, дм