Конкурси
Конкурси 25 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 25 Февруари 2015 13:28

На основание чл. 86 ал.3, т. 2 и т. 3  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  18.12.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 3 (три места) „преподавател” по практика, специалност медицинска сестра в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.5  „Здравни грижи“  със  срок  един /1/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравни грижи.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 20 Февруари 2015 12:28

ДВ бр. 14/20.02.2015г.

423. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкур­ си за професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организа­ ция на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика; по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармаци­ ята“ – един за Катедрата по здравни грижи, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Конкурси 13 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 13 Февруари 2015 11:53

92. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по икономика на здравеопазването; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по здравна по- литика и мениджмънт, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

 
Конкурси 03 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 03 Февруари 2015 12:56

ДВ бр. 9/03.02.2015 г., обява 663

286. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основаниe решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология, за заемане на академичната длъжност професор по научната специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“. Задължително изискване e кандидатите да имат придобита
специалност по „Терапевтична стоматология“ или „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина,
ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

 
Конкурси 27 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 27 Януари 2015 09:43

 

Разрешен на АС/18.12.2014г.
 
Обявен в ДВ бр. 7 /27.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 20 от 18.12.2014 г.) обявява конкурс за доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Токсикология“, като допълнително изискване към кандидатите е да притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ“ съгласно чл. 126, ал. 2, т. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София. В 2-месечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125.
 
Конкурси 26 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 26 Януари 2015 11:59

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 15/ 20.05.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно място) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по икономика на здравеопазването .
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 21 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 21 Януари 2015 16:30

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 20/ 18.12.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “Хигиена/ вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по трудова медицина .
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 20 Януари 2015 13:20

 

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ото-рино-ларингология” за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника  по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев”№ 26,  тел: 02/9432139.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5/20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина  при УМБАЛ „Александровска”   със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел: 02/9230 797.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”   за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
 
Разрешен на АС/25.02.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване нарадиоактивни изотопи)”   за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Катедра по образна диагностика, тел. 02/9230 348.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 – Клиника по белодробна туберкулоза при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
 
Конкурси 13 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Януари 2015 10:00

 

Разрешени на АС/30.09.2014г.
Обявени в ДВ бр. 3/13.01.2015г.
69. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси  за нуждите на Катедрата по педиатрия  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия”  за:
двама професори на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”  и 
двама доценти на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” за Клиника по ендокринология, диабет и генетика  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: в Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” гр. София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов” №11, тел: 02/8154297 
9162
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 3/13.01.2015г.
70. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Клиничен център по гастроентерология – Клиника  по хирургия на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” №8, тел: 02/9432263
46
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 3/13.01.2015г.
71. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Професионални болести” за нуждите на Център по   професионални болести на база Клиника по професионални заболявания – направление „Клинична токсикология”  при УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕАД  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: В деловодството на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15, ет. 1, стая №24, тел: 02/8526963
47
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” за нуждите на сектор Хигиена на труда към  Катедра по Хигиена, медицинска екология и хранене със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София бул.”Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, Катедра „Хигиена, медицинска екология и хранене”, тел: 02/9152102, 02/9152103, 02/8510837
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на  Катедра по Неврология, един за база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София и един за база УБАЛНП „Св. Наум” ЕАД – София  със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София1431, Ул. Св. Георги Софийски №1, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Клиника по нервни болести, ет.2 – канцелария. тел: 02/9230484
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Епидемиология” за нуждите на Катедра по Епидемиология със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София, Катедра по епидемиология, ул. Здраве №2, СБАЛАГ „Майчин дом”, ет.6, стая 669, тел: 02/9523844
 
 
Конкурси 30 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 30 Декември 2014 00:00

ДВ БР. 108/30.12.2014 Г.


54. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202 от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
9102

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia