Конкурси
Конкурси 16 август 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 16 Август 2016 13:56

Разрешени на АС от 28.06.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти и двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ревматология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ревматология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230 227.

Разрешени на АС от 28.06.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор и един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230 227.

Разрешен на АС от 28.06.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база КТВБКФД към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на
Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230 227.

Разрешен на АС от 28.06.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по нефрология  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230 227.

Разрешен на АС от 28.06.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230 227.

Разрешени на АС от 28.06.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.

Разрешен на АС от 28.06.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 64/16.08.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1614, бул. „Н. Петков“ № 56, при технически секретар на катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/81 81 621.

Разрешен на АС от 28.06.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по педиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 
Конкурси 29 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 29 Юли 2016 10:16

Разрешени на АС от 22.03.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 59/29.07.2016 г.

Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент – двама в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ и главен асистент – двама в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“.
Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

Разрешени на АС от 22.03.2016 г. и от 14.06.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 59/29.07.2016 г.

Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност главен асистент – един в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите на катедра „Ортодонтия“  и  главен асистент – двама в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Орална хирургия“ за нуждите на катедра „Орална и лицево – челюстна хирургия“.
Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

 
Конкурси 22 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 22 Юли 2016 08:44

Разрешени на АС от 11.02.2016 г. и от 14.06.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 57 от 22.07.2016 г.

Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурси за заемане на академичната длъжност доцент – един в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Дентална образна диагностика“ за нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“ и главен асистент – един в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Детска стоматология“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“.

Прием на документи – в Деканата на Факултет по дентална медицина, ул. „Св. Георги софийски” 1, стая 202 от 9 до 12 ч. И от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10

 
Конкурси 19 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл

Медицински университет – София, Медицински колеж „Й. Филаретова“ обявява конкурс за един доцент в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Хигиена“ /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др. за нуждите на Медицински колеж  „Й.Филаретова“ със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник  /19.07.2016г./ бр.55

Документи и справки: София – 1606, ул. „Й. Филаретова“  № 3, Деловодство към Директор МК ст. 115, първи етаж тел. 02/915-46-46

Медицински университет – София, Медицински колеж „Й. Филаретова“ обявява конкурс за един главен асистент в област висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Кинезитерапия“  за нуждите на Медицински колеж  „Й.Филаретова“ със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник /19.07.2016г./бр.55
Документи и справки: София – 1606, ул. „Й. Филаретова“  № 3, Деловодство към Директор МК ст. 115, първи етаж тел. 02/915-46-46

 
Конкурси 12 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 12 Юли 2016 10:36

Разрешен на АС от 26.04.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 53 / 12.07.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 318, Катедра по фармакология и токсикология, тел. 02/91 72 714.
5460

Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 53 / 12.07.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по хирургия, тел. 02/9230 540.
5461

Разрешен на АС от 05.04.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 53 / 12.07.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.
5462

Разрешен на АС от 26.04.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 53 / 12.07.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести на УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.
5463

Разрешени на АС от 26.04.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по урология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по урология, ет. 4 – секретариат, тел. 02/9230 352 и 02/9230 356.

90. – Медицинският университет, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по превантивна медицина на ФОЗ при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

Разрешени на АС от  06.10.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на Катедрата по физиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Предклиничен университетски център, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел. 02/9172 690.

 
Конкурси 08 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 08 Юли 2016 15:05

Разрешени на АС от 28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по патофизиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по патофизиология, ет. 4, стая 456 Б, тел. 02/9172 637 и 02/9172 546.

 
Конкурси Докторанти 08 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 08 Юли 2016 11:15

Медицински университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2015/2016 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

 

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

1

 

 

 

 

 

Генетика

 

2

 

 

 

 

Физиология на животните и човека

1

 

 

 

 

 

 

 

 

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

2

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

2

1

 

 

 

 

Белодробни болести

1

4

 

 

 

 

Вътрешни болести

2

 

 

 

 

 

Гастроентерология

3

 

 

 

 

 

Гръдна хирургия

 

1

 

 

 

 

Дерматология и венерология

 

1

 

 

 

 

Ендокринология

3

3

 

 

 

 

Имунология

1

 

 

 

 

 

Кардиология

4

 

 

 

 

 

Неврология

15

 

 

 

 

 

Образна диагностика

1

 

 

 

 

 

Педиатрия

1

1

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

3

 

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

 

 

 

 

 

Теоретична химия

1

 

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтична ботаника

1

 

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

2

 

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

2

 

 

 

 

 

Фармацевтична химия

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

4

6

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки - Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки - Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

Поправка, публикувана в ДВ брой 57 от 22 юли 2016 г., стр. 160. Медицинският университет – София, прави следната поправка във връзка с допусната явна фактическа грешка при заявяване на формата на докторантура при преобявените места за учебната 2015/2016 г. в ДВ, бр. 52 от 08.07.2016 г., обявление № 4916: в обявеното 1 място в професионално направление 7.3. Фармация, докторска програма „Фармацевтична химия“, думите „задочна форма“ да се четат „редовна форма“.

5871

 
Конкурси 05 юли 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Юли 2016 13:13

Решение на АС от 28.06.2016г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 28.06.2016 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 3 (три) места асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по кинезитерапия .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”по кинезитерапия;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 28 юни 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Юни 2016 10:30

Разрешени на АС от 06.10.2015 г.
Обявени в ДВ бр. 49/28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по хирургия, тел. 02/9230 540.

Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 49/28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по хирургия, тел. 02/9230 540.

Разрешени на АС от 05.04.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 49/28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Епидемиология” за нуждите на Катедрата по епидемиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, стая 669, Катедра по епидемиология, тел. 02/952 38 44.

Разрешени на АС от 05.04.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 49/28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 49/28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешени на АС от 22.03.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 49/28.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 
Конкурси 22 юни 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 22 Юни 2016 12:52

Разрешени на АС от 15.12.2015 г

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Клиничния център по диализа към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Клиничен център по диализа, тел. 02/9230 889 и 02/9230 515.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia