Конкурси
Конкурси 28 юли 2015 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Юли 2015 10:27

Решение на АС от 23.06.2015г.
ДВ бр. 57 от 28.07.2015г.

9. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за професор в област на висше образование  7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за нуждите на Клиничен център по ендокринология и герон тология на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев“, Отделение по медицинска информатика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).


Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
 „Ортодонтия” – 1 щатна бройка на 4 часа
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Придобита специалност или зачислен специализант по съответната специалност по която се кандидатства
3. Допускат се и лекари по дентална медицина придобили ОНС „Доктор” по съответната специалност по която се кандидатства и са в процес на довършване на специализацията по същата специалност
4. Предимство е владеенето на английски език
Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Диплом за придобита специалност/Договор за специализация
5. Свидетелство за съдимост
6. Медицинско свидетелство
7. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
8. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.

 
Конкурси 24 юли 2015 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 24 Юли 2015 09:06

Обнародвана в ДВ бр. 56/24.07.2015г
Решение на АС от 26.05.2015г.

47. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност „главен асистент“ – 3 места, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научната специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

 
Конкурси 14 юли 2015 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 14 Юли 2015 00:00

обнародвана в ДВ бр. 53/14.07.2015г

решение на АС от 26.05.2015г.

82. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява кон- курс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравни грижи със срок 2 месеца от обна- родването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Фа- култет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор наука.

 
Конкурси 07 юли 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Юли 2015 09:14

Разрешен на АС/26.05.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Епидемиология” за нуждите на Катедрата по епидемиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, УСБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6 Катедра по епидемиология, тел. 02/9523844.
Разрешен на АС/23.06.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска

продължава>
 
Конкурси Докторанти 07 юли 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Юли 2015 09:06

 

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2014/2015 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

 

ШИ

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

1

0

 

 

 

 

Микробиология

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1.

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

4

0

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

5

0

 

 

 

 

Белодробни болести

0

1

 

 

 

 

Гастроентерология

1

0

 

 

 

 

Гръдна хирургия

0

2

 

 

 

 

Ендокринология

2

0

 

 

 

 

Имунология

1

0

 

 

 

 

Кардиология

2

0

 

 

 

 

Неврология

8

0

 

 

 

 

Неврохирургия

2

 

 

 

 

 

Образна диагностика

1

0

 

 

 

 

Обща хирургия

1

0

 

 

 

 

Педиатрия

1

0

 

 

 

 

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

1

0

 

 

 

 

Психиатрия

2

0

 

 

 

 

Урология

1

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

0

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

1

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

2

0

 

 

 

 

Токсикология

1

0

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)

1

0

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

6

6

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки - Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки - Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 304.

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 51/07.07.2015 г.,

номер 3806.

 

 
Конкурси 30 юни 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 30 Юни 2015 12:48

 

Разрешен АС/26.05.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 49/30.06.2015 г.
99. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет при МУ – София, с решение на Академичния съвет (и протокол № 24 от 26.05.2015 г.) обявява следните конкур­си за доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на­правление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, про­фесионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтич­на регулация“ за нуждите на преподаванията по „Висша математика“ и „Статистически методи във фармацията“ към катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, про­фесионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Токсикология“ за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, като допълнително изискване е кандидатите да притежават специалност „Токсикология и токсико­логичен анализ“ по професионалното направление на преподаваната дисциплина съгласно чл. 126, ал. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фарма­ция и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, като допълнително изискване е кан­дидатите да притежават специалност „Клинична фармация“ по професионалното направление на преподаваната дисциплина съгласно чл. 126, ал. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – във Фар­мацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125, за справки – тел. 02/987-98-74, http:// mu-sofia.bg/.
3805
 
Конкурси 05 юни 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 05 Юни 2015 09:00

 

Разрешен АС/16.09.2014 г.
Обявен в ДВ бр. 41/05.06.2015 г.
16. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание ре­шение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стома­тология за заемане на академичната длъжност професор по научната специалност „Дентална образна диагностика“ за нуждите на препода­ването по дисциплината „Образна диагностика“ в катедра „Образна и орална диагностика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10. 
3747
 
Конкурси 25 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 25 Февруари 2015 13:28

На основание чл. 86 ал.3, т. 2 и т. 3  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  18.12.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 3 (три места) „преподавател” по практика, специалност медицинска сестра в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.5  „Здравни грижи“  със  срок  един /1/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравни грижи.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 20 Януари 2015 13:20

 

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ото-рино-ларингология” за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника  по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев”№ 26,  тел: 02/9432139.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5/20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина  при УМБАЛ „Александровска”   със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел: 02/9230 797.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”   за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
 
Разрешен на АС/25.02.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване нарадиоактивни изотопи)”   за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Катедра по образна диагностика, тел. 02/9230 348.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 – Клиника по белодробна туберкулоза при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia