Конкурси
Конкурси 20 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл

ДВ бр. 84

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7694

 
Конкурси 12 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 12 Октомври 2017 09:41

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по очни болести, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 262.

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за петима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛББ „Света София, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение при ОАИЛ към Клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Свети Иван Рилски“ и трима за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“ – до аудиторията, тел. 02/ 9230 570 .

 
Конкурси 10 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Октомври 2017 09:43

ДВ бр. 81/10.10.2017г. с Решение на АС от 19.09.2017
4. – Медицинският университет – София,Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“за Катедрата по здравна политика и мениджмънт.
За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).


ДВ бр. 81/10.10.2017 г. с решение на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина по научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ с придобита специалност по „Дентална образна диагностика“ за нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“ – един. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7243

 
Конкурси 06 октомври 2017 год. - ДОКТОРАНТИ ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 06 Октомври 2017 11:04

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г., съгласно Решение на МС № 236/27.04.2017 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 19.09.2017 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ,   МАТЕМАТИКА И    ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Микробиология

1

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

2

0

 

 

 

 

Молекулярна генетика

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1.

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

2

2

 

 

 

 

Белодробни болести

1

1

 

 

 

 

Гастроентерология

1

0

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

0

 

 

 

 

Имунология

1

0

 

 

 

 

Кардиология

1

3

 

 

 

 

Клинична психология

1

0

 

 

 

 

Неврология

4

1

 

 

 

 

Нефрология

1

1

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

1

 

 

 

 

Образна диагностика

3

0

 

 

 

 

Обща медицина

1

0

 

 

 

 

Обща хирургия

1

0

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

3

0

 

 

 

 

Оториноларингология

2

0

 

 

 

 

Офталмология

1

0

 

 

 

 

Педиатрия

0

2

 

 

 

 

Психиатрия

2

0

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

0

5

 

 

 

 

Урология

2

0


 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2.

 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

1

0

 

 

 

 

Ортопедична дентална медицина

1

0

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2.

 ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

1

0

 

 

 

 

Токсикология

2

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

4

1

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

4

8

 

 

 

 

Медицина на бедствените ситуации

2

0

               

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

1.      ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

2.      ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТавтобиография;

3.      КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпитии академична справка;

4.      КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5.      ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ– 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА– 1431 София, ул. „Георги Софийски“ № 1, Сектор „Наука“. За справки – Г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ– 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ– 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 94 32 579.

 

 
Конкурси 04 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 04 Октомври 2017 10:40

РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 19.09.2017Г.
МЕДИЦИНСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 4 МЕСТА (НА 0.5 ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ), В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.
КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г. СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА
МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10
04.10.2017 Г.

 
Конкурси 03 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 03 Октомври 2017 11:05

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 79/03.10.2017 г.
15. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология – нов лабораторен блок, ет. 2, тел. 02/9230 929.
7096

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 79/03.10.2017 г.
16. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология – един за база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „ Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология – нов лабораторен блок, ет. 2, тел. 02/9230 929.
7097

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 79/03.10.2017 г.
17. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.
7098

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 79/03.10.2017 г.
18. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.
7099

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 79/03.10.2017 г.
19. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
7105

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 79/03.10.2017 г.
20. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.
7106

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ревматология, кардиология и хематология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 
Конкурси 28 септември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 28 Септември 2017 10:45

Решение на АС от 25.07.2017г.

На основание чл. 50 ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1 от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.07.2017 год., Факултета по Обществено здраве при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател”по практика за преподаването в специалност „акушерка” за нуждите на катедрата по здравни грижи със срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:
- Минимум 10 години стаж по специалността
- Минимум 5 години управленски стаж придобит в лечебни заведения за болнична медицинска помощ по смисъла на ЗЛЗ Необходими документи:
- Заявление
- Автобиография – европейски формат
- Копие на диплома за висше образование с придобита професионална квалификация „Акушерка”
- Копия на дипломи за висше образование ОКС „бакалавър” и „магистър” с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
- Медицинско свидетелство
- Свидетелство за съдимост
- Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/
- Удостоверение за стаж на управленска длъжност
За справки и подаване на документи - София ул. ”Бяло море ” № 8,
УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 26 септември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 26 Септември 2017 10:19

ДВ бр. 77/26.09.2017г.

АС от 06.06.2017г.

18. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за Катедрата по трудова медицина – един; двама главни асистенти в област на висше образоване 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравни грижи, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

АС от 19.09.2017г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.09.2017г., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по медицинска етика и право .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 14 септември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 14 Септември 2017 12:39

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 06.06.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по превантивна медицина .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.07.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по оценка на здравните технологии .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 06.06.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравна политика и мениджмънт .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 06.06.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравни грижи .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 29 август 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 29 Август 2017 08:40

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.
6191

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.
6192

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Генетика” за нуждите на Катедра по медицинска генетика, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по медицинска генетика, ет. 6, стая № 661, тел. 02/9520357.
6193

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 70/ 29.08.2017 г.
437в. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Медицинска биология (Биология на човека)” за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, стая 213, Катедра по биология, тел. 02/ 9172 607 – ас. Никола Младенов.
6194

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia