Конкурси
Конкурси 29 май 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 29 Май 2017 11:52

Медицински университет – София, Филиал ”Проф. д-р Иван Митев”- Враца

На основание чл. 50  ал. 1, чл. 48 ал.2 от ЗВО и Решение на АС на МУ София  от  25.04.2017 год., обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика на специалност „Тредотерапия”  за  нуждите на катедрата по „Медико-социални науки“ със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Необходими документи за кандидатстване:
1.Молба;
2.Европейски формат на автобиография;
3.Копие от диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „бакалавър”, специалност „Трудотерапия“ или Удостоверение за завършена образователно-квалификационна степен „бакалавър“, специалност „Трудотерапия“.
4.Медицинско свидетелство;
5.Свидетелство за съдимост.
Допълнителни изисквания:
-Компютърна грамотност.

Начин на провеждане на конкурса:
- Изпит по специалността /писмен и устен/.
При подаване на документите кандидатите получават конспект за конкурсния изпит.
За справка и подаване на документи - Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“- Враца към МУ – София,
гр. Враца 3000, Университетски комплекс,
Корпус №1, ет.2, стая 203, тел. 092/645176

 
Конкурси 26 май 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 26 Май 2017 11:50

ДВ бр. 42/ 26.05.2017г.

АС от 25.04.2017г.

6. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по общест вено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 
Конкурси 22 май 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 22 Май 2017 13:11

Факултетът по дентална медицина, МУ – София обявява към Катедра „Пародонтология“ конкурс за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
”Пародонтология” – 1 щатна бройка на 4 часа
Изисквания за заемане на длъжността:

1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”.
2. Всички кандидати трябва задължително да владеят английски език съгласно решение на АС от 18.06.2013 г.
Степента на владеене се установява с изпит по английски език в центъра за езиково обучение от оторизирани преподаватели.

Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство
6. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
7. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.

 

 
Конкурси 02 май 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 02 Май 2017 13:35

ДВ бр 35 от 02.05.2017г., АС от 22.03.2016

56. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по здравна политика и мениджмънт със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 
Конкурси 26 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 26 Април 2017 13:10

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 25.04.2017 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 4 МЕСТА НА 0.5 ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ  В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ”, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.  УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ТРЯБВА ДА ИМАТ  СПЕЦИАЛНОСТ ИЛИ ДА СА ЗАЧИСЛЕНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – МУ, СОФИЯ.

 КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ В ЦЕОС ПРИ УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 21 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 21 Април 2017 09:52

Разрешен на АС от 26.01.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

503. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, ет. 3, тел. 02/9432 226.
2741

Разрешен на АС от 26.01.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.
2742

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ревматология, хематология и кардиология към СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
2743

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;
2744

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
2745

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“ – от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 929;
2746

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.
504д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, секретариат на КЦЕГ, етаж 10, тел. 02/895 60 40;
2747

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по кардиология към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.
2748

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504ж. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 540;
2749

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща медицина” за нуждите на Катедрата по обща медицина към УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1784, ул. „д. Моллов“ № 1, УМБАЛ „Света Анна“, Катедра  по обща медицина, тел. 02/975 90 14;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 227;

 
Конкурси 11 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 11 Април 2017 12:44

Обявен в ДВ бр. 30/11.04.2017 г.
Разрешен на АС от 21.03.2017 г.


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”.
КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 05 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 05 Април 2017 12:48

Разрешени на АС от 21.09.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия към УМБАЛ „Александровска, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650;

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия за база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 227;

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести – етаж 3, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 723;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база II НАИЛ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 540;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Съдебна медицина” за нуждите на  Катедрата по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска“ , със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Конкурсният изпит ще се проведе на български и английски език.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 27 – канцелария, от 08.00 до 14.00 ч., тел. 02/ 9230 666.

 
Конкурси 04 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 04 Април 2017 08:43

Обявени в ДВ бр. 28/04.04.2017 г.

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.

5. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет (протокол № 11 от 21.03.2017 г.) обявява конкурс за главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987- 98-74, http://mu-sofia.bg/.


1 място професор за катедрата по оценка на здравните технологии - АС - 25.10.2016г.

1 място главен асистент за катедрата по медицинска педагогика - АС - 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по оценка на здравните технологии; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по медицинска педагогика, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по общест вено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Конкурси 28 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Март 2017 11:10

ДВ бр. 26/28.03.2017г. и решение на АС от 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по медицинска педагогика. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Фа- култет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia