Конкурси
Конкурси 13 февруари 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Февруари 2018 11:40

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.01.2018 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и научната специалност „Акушерство и гинекология”. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравни грижи .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от 25.01.2018 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” – лекар със специалност „Вътрешни болести” / Кардиология/, работещ в клиника или отделение на Университетска болница или база за практическо обучение на студентите от ФОЗ по практика в специалност „Лекарски асистент” за  нуждите на катедрата по здравни грижи  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.
    • Необходими документи:
    • Заявление
    • Автобиография – европейски формат
    • Копие на диплома за висше образование специалност  Медицина
    • Копия на диплома за призната специалност Вътрешни болести / Кардиология
    • Медицинско свидетелство
    • Свидетелство за съдимост
    • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/


За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 07 февруари 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 07 Февруари 2018 11:55

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.01.2018 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на преподаването по „Социално и здравно законодателство” в МК „Йорданка Филаретова” при МУ-София.
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5, каб. 41 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 17 януари 2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 17 Януари 2018 14:46

Разрешен на АС от 05.12.2017 г.

Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за „асистент“ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност Фармакогнозия и фитохимия” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София, на основание чл. 44, ал. 1 от ППЗРАС (докторант, отчислен с право на защита, но незавършил процедурата по защита на дисертационния си труд, на трудов договор за срок не по-дълъг от две години) и чл. 113, т. 1 от ПУРПНСЗАД на МУ-София.

Заявления и документи се подават в двумесечен срок от публикуване на обявата във Фармацевтичен факултет, ул. "Дунав" №2, 1000 София, каб. № 125, за справки тел. 02/987-987-4.

 
Конкурси 02.01.2018 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 02 Януари 2018 15:25

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 1/02.01.2018 г.


Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява следния конкурс:
ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Ботаника (Фармацевтична ботаника)” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

22. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.
9781

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

22а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неонатология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.
9782

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

22б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ет. 1, кабинет № 115, тел. 02/915 46 46.
9783

Разрешени на АС от 19.09.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.

Разрешени на АС от 17.10.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Анна“ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Екатерина“  със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“ – до аудиторията, тел. 02/ 9230 570 .

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ , със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1614, бул. „Н. Петков“ № 56, при технически секретар на катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/81 81 621.
 

Обявен в ДВ бр. 01/02.01.2018 г.

АС от 05.12.2017г.

3. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по здравна политика и мениджмънт; в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.6. Право и научна специалност „Административно право и административен процес“ – един за Катедрата по медицинска етика и право (конкурсната процедура ще бъде проведена от Юридическия факултет на Русенския университет „Ангел Кънчев“ за нуждите на Катедрата по медицинска етика и право на ФОЗ, МУ – София); двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравни грижи във Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ – Враца, МУ – София (конкурсите ще се проведат чрез ФОЗ, МУ – София), всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Конкурси 19 декември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 19 Декември 2017 11:17

Разрешени на АС от 05.12.2017 г.
Обявени в ДВ бр. 101/19.12.2017 г.


Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява следните конкурси:
ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ПРОФЕСОР – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Токсикология” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Ботаника (Фармацевтична ботаника)” за нуждите на катедра „Фармакогнозия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Токсикология” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.
В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Конкурси 18 декември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 18 Декември 2017 13:11

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  05.12.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (две) места „преподавател” по практика на 0,5 длъжност  за  нуждите на катедрата по Кинезитерапия със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Кинезитерапия
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността в специализирано лечебно заведение не по-малко от 5 години  /копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .


На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  05.12.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по дисциплината „Акушерство и гинекология”,  за преподаването по практика в специалност „Акушерка”  за  нуждите на Катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността  в УМБАЛ /копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 05 декември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Декември 2017 13:11

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.09.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по превантивна медицина .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia