Конкурси
Конкурси 05 февруари 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 05 Февруари 2016 10:03

Разрешен на АС от 10.11.2015 г.
Обявен в ДВ, бр. 10/05.02.2016 г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет на Медицинския университет – София (протокол № 28/10.11.2015 г.), обявява конкурс за главен асистент – един в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност Фармацевтична химия, за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 

Разрешени на АС от 06.10.2015 г.
Обявени в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.
 
32. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая 113, тел. 02/91 72 376.
833
 
Разрешени на АС от 06.10.2015 г.
Обявени в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.
 
33. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима главни асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология – трима за Клиника по психиатрия на база УМБАЛ „Александровска“ и един за база МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, канцелария на Клиника по психиатрия, тел. 02/9230 456 и 9230 479.
834
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
Обявени в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.
 
34. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия - един за Детска клиника на база УМБАЛ „Александровска“ и един за Клиника по ревматология, хематология и кардиология на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов” № 11, личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/815 42 79.
835
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.
 
35. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Урология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Отделение по урология и андрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София , ул. „Бяло море” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, Катедра по спешна медицина, тел. 02/9432 226.
836
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.
 
36. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев” № 26, УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, Катедра по УНГ болести, тел. 02/9432 139.
858
 
Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 10/05.02.2016 г.
 
37. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел. 02/9230 890.
859
 
Конкурси 02 февруари 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 02 Февруари 2016 09:53

 

Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
 
47. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия на база Предклиничен Университетски Център – сектор „Биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, Катедра по медицинска химия и биохимия, ет. 3, стая № 344, тел. 02/9172 656.
297
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 9/02.02.2016 г.
 
48. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия на база Предклиничен Университетски Център – сектор „Биохимия“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, Катедра по медицинска химия и биохимия, ет. 3, стая № 344, тел. 02/9172 656.
298
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия“ за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Клиника по психиатрия, тел. 02/9230 479.
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за осем асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”  по професионално направление 7.1. „Медицина” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести – един по научна специалност „Ендокринология“ на база Клиника по ендокринология, трима по научна специалност „Кардиология“ на база Клиника по кардиология, двама по научна специалност „Нефрология“ на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Александровска“ и двама по научна специалност „Гастроентерология“ на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230 227.
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение“ за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛАГ „Майчин дом“, един  за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Анна“ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, канцелария на Катедра по анестезиология и интензивно лечение, тел. 02/9230 570.
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести – УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52А, Катедра по сърдечно-съдова хирургия, тел. 02/91 59 441.
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология“ за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по офталмология към УМБАЛ „Царица Йоанна“- ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по офталмология, тел. 02/9432 262.
 
Разрешени на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Клиничния център по диализа към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Клиничен център по диализа, тел. 02/9230 889 и 02/9230 515.
 
 
Конкурси 26 януари 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 26 Януари 2016 09:41

ДВ бр. 7/ 26.01.2016г. и решение на АС от 10.11.2015г.

51. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по кинезитерапия със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс + 359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 
Конкурси 18 януари 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 18 Януари 2016 00:00

 

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 29/ 15.12.2015 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по оценка на здравните технологии.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , сектор наука, тел.02/9432579
 
Конкурси 15 януари 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 15 Януари 2016 14:52

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 4/15.01.2016 г.

22.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент и двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно - панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“ , със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, секретариат на Катедра по обща и оперативна хирургия, тел. 02/9230 650.
84

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 4/15.01.2016 г.

23. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за двигателни нарушения към МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести, тел. 02/9230 484.
85

Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 4/15.01.2016 г.

24. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология към УМБАЛ „Александровска“ , със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел. 02/9230 561.
86
 

 
Конкурси 08 януари 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 08 Януари 2016 11:54

 

Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
 
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 29 от 15.12.2015 г.) обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Органична химия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“ за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във Фармацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125, за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
 
Разрешен на АС от 26.05.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
7. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Генетика” за нуждите на Катедрата по медицинска генетика, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София1431, Катедра по медицинска генетика, ул. Здраве № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет.6, стая 661,тел. 02/952 03 57.
8368
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
8. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, Канцелария на Катедрата по вътрешни болести, г-жа Иванка Димитрова, тел. 02/9230 227.
8369
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
9. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата по неврохирургия на база УМБАЛ "Свети Иван Рилски", със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
 Документи и справки – София 1431, бул. „И. Гешов“ № 15, УМБАЛ "Свети Иван Рилски", Клиника по неврохирургия, кабинет 38 – канцелария, тел. 02/954 26 95.
8370
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
10. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 1, тел. 02/9230 412 – от 8.00 ч. до 14.00 ч. 
8371
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
11. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Клиничен център по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, тел. 02/9432 261.  
8372 
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 2/08.01.2016 г.
 
12. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за трима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки –.София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, Канцелария на Катедрата по хирургия, тел. 02/9230 540.
8373
 
Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1606, личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, тел. 02/815 42 79.
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Медицинска биология (биология на човека)“ за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, Катедра по биология, тел. 02/ 91 72 660. 
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Физиология на животните човека“ за нуждите на Катедрата по физиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Предклиничен университетски център, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел. 02/ 91 72 690. 
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Имунопатология и алергология“ за нуждите на Клиничен център по алергология  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по алергология - секретариат, тел. 02/9230 226.
 
 
 
 
 
Конкурси 15 декември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Декември 2015 14:09

 

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 98/15.12.2015 г.
 
57. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Клиничен център по нефрология на база Клиника по нефрология и трансплантация  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нефрология и трансплантация, тел. 02/9230 507.
7967
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 98/15.12.2015 г.
 
58. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести, тел. 02/9230 484.
7968
 
Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 98/15.12.2015 г.
 
59. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Анатомия, хистология и цитология“ за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, кабинет № 1, тел. 02/952 04 55.
7969
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 98/15.12.2015 г.
 
60. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 1, тел. 02/9230 412 – от 8.00 ч. до 14.00 ч.
7970 
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 98/15.12.2015 г.
 
61. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима  главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Урология” за нуждите на Катедрата по урология на база УМБАЛ „Александровска“ , със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по урология, ет. 4 – секретариат, тел. 02/9230 352 и 02/9230 356.
7971
 
 
Конкурси 09 декември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 09 Декември 2015 14:04

 

ДВ бр. 96 от 09.12.2015 г.
 
Разрешен на АС от 10.11.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Акаде­мичния съвет (протокол № 28 от 10.11.2015 г.) обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Органична химия“, за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София – един. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и до­кументи във Фармацевтичен факултет, ул. Ду­нав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987-98-74, http://mu-sofia.bg/.
 
 
Конкурси 08 декември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 08 Декември 2015 10:21

Обявен в ДВ бр. 95/08.12.2015 г.
Разрешен на АС от 10.11.2015 г.

68. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Стоматология и научна специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите
на катедра „Ортодонтия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7859

 
Конкурси 18 ноември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 18 Ноември 2015 10:18

 

Разрешен на АС - Протокол № 28/10.11.2015 г.
Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", по професионално направление 7.3 "Фармация", научна специалност "Фармакогнозия и фитохимия", за нуждите на катедра "Фармакогнозия" при Фармацевтичен факултет, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуване на обявата.
Заявления и документи се подават във Фармацевтичен факултет, ул. "Дунав" №2, 1000 София, каб. № 125, за справки тел. 02/987-987-4.
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 1, тел. 02/9230 412 – от 8.00 ч. до 14.00 ч. 
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Катедра по хирургия - канцелария, тел. 02/9230 540.
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia