Конкурси
Конкурси 18 ноември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 18 Ноември 2015 10:18

 

Разрешен на АС - Протокол № 28/10.11.2015 г.
Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", по професионално направление 7.3 "Фармация", научна специалност "Фармакогнозия и фитохимия", за нуждите на катедра "Фармакогнозия" при Фармацевтичен факултет, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуване на обявата.
Заявления и документи се подават във Фармацевтичен факултет, ул. "Дунав" №2, 1000 София, каб. № 125, за справки тел. 02/987-987-4.
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 1, тел. 02/9230 412 – от 8.00 ч. до 14.00 ч. 
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Катедра по хирургия - канцелария, тел. 02/9230 540.
 
Конкурси 13 ноември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 13 Ноември 2015 09:37

обнародвана в ДВ бр 88/13.11.2015г. и с решение на АС № 27/06.10.2015г.

16. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по социална медицина. За справки и подаване на документи: 1527 София ул. Бяло  море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г.

14. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, Катедра по дерматология и венерология, тел. 02/9230 451.
7255

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г.

14а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничния център по белодробни болести на База 2, Клиника по белодробна туберкулоза към СБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Света София“ ЕАД, База 1 – партер, стая 36 – Човешки ресурси, тел. 02/80 54 202.
7256

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г.

14б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Клинична лаборатория” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология , нов лабораторен блок, ет. 1, стая 33, тел. 02/9230 923 и 02/9230 922.
7257

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 88/13.11.2015 г.

14в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за лечение на болката и неврорехабилитация към МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести, тел. 02/9230 484.
7258

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Неврохирургия“ за нуждите на Катедрата по неврохирургия на база УМБАЛ "Свети Иван Рилски", със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „И. Гешов“ № 15, УМБАЛ "Свети Иван Рилски", Клиника по неврохирургия, кабинет 38 – канцелария, тел. 02/954 26 95.

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Клиничен център по нефрология на база Клиника по нефрология и трансплантация  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нефрология и трансплантация, тел. 02/9230 507.

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Клиничен център по нефрология на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по нефрология - УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, тел. 02/9432 170.

 
Конкурси 03 ноември 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 03 Ноември 2015 14:17

ДВ бр. 85 от 03.11.2015г. и решение на АС от 06.10.2015г.
72. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 6.10.2015 г. обявява конкурси в област на висшето образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионално направление 7.2. „Стоматология“ за:
професор – един по научната специалност „Ортопедична стоматология“ за нуждите на катедра „Ортодонтия“;
главни асистенти по:
научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“ – един;
научната специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Образна и орална диагностика“ за преподаването по „Орална патология“ и „Дентална клинична алергология“ – един,
всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
7021

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 85/03.11.2015 г.
4. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Молекулярна биология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база Лаборатория по клинична генетика към СБАЛАГ „Майчин дом“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, Катедра по акушерство и гинекология, ет. 1, стая 113, тел. 02/9172 376.
7011

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 85/03.11.2015 г.
5. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, Канцелария на Катедрата по вътрешни болести, г-жа Иванка Димитрова, тел. 02/9230 227.
7012

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 85/03.11.2015 г.
6. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база Клиника по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София, бул. „Г. Софийски” № 1, канцелария на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология , нов лабораторен блок, ет. 1, стая 33, тел. 02/9230 923 и 02/9230 922.
7013

 
Конкурси 29 октомври 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 29 Октомври 2015 16:25

 

 Разрешен на АС/06.10.2015 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски” № 1, Катедра по дерматология и венерология, тел. 02/9230 451.
 
 
Разрешен на АС/ 06.10.2015 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” № 8, Клиника по физикална медицина и рехабилитационна медицина, тел: 02/9432100, 02/9432298.
 
Конкурси 20 октомври 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 20 Октомври 2015 08:29

ДВ бр. 81 от 20.10.2015г. и решение на АС от 06.10.2015г.

80. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ – един, за Катедра- та по трудова медицина на ФОЗ при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

 

 
ДВ бр. 81 от 20.10.2015г. и решение на АС от 26.05.2015г.
 
86. – Медицинският университет – София,
Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование
7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.2. „Стоматология“ и научна специалност „Терапевтична стоматология“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
6771
 
 
Конкурси 14 октомври 2015 ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 14 Октомври 2015 12:04

 

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 27/ 06.10.2015 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “Хигиена / вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по трудова медицина .
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 .
 
Конкурси 13 октомври 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Октомври 2015 11:49

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 06.10.2015 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:
 „АСИСТЕНТ” – 5 МЕСТА ЗА 0,5 ОТ ЩАТНАТА БРОЙКА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” ОТ ТЯХ ЧЕТИРИМА С НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЛИ ЗАЧИСЛЕНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО „ОРАЛНА ХИРУРГИЯ“ И ЕДИН С НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ ИЛИ ЗАЧИСЛЕН ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ПО „ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.
„АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ;
„ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ.
СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 13 октомври 2015 докторанти ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Октомври 2015 09:47

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 79 от 13 октомври 2015 г.

- страници 118, 119 и 120

 

Медицински университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, съгласно Решение на МС № 343/18.05.2015 г., за учебната 2015/2016 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

 

ШИ

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

2

0

 

 

 

 

Генетика

0

3

 

 

 

 

Микробиология

1

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

2

0

 

 

 

 

Молекулярна генетика

2

0

 

 

 

 

Паразитология и хелминтология

1

1

 

 

 

 

Физиология на животните и човека

2

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

4

0

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

7

2

 

 

 

 

Белодробни болести

2

4

 

 

 

 

Вътрешни болести

3

0

 

 

 

 

Гастроентерология

4

0

 

 

 

 

Гръдна хирургия

0

1

 

 

 

 

Дерматология и венерология

2

0

 

 

 

 

Ендокринология

2

0

 

 

 

 

Имунология

2

0

 

 

 

 

Инфекциозни болести

0

1

 

 

 

 

Кардиология

8

1

 

 

 

 

Неврология

17

0

 

 

 

 

Неврохирургия

3

0

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

0

 

 

 

 

Образна диагностика

2

0

 

 

 

 

Обща медицина

1

0

 

 

 

 

Обща хирургия

4

1

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

2

0

 

 

 

 

Педиатрия

2

0

 

 

 

 

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

1

0

 

 

 

 

Психиатрия

4

1

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

3

0

 

 

 

 

Урология

1

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2.

СТОМАТОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

0

1

 

 

 

 

Терапевтична стоматология

3

0

 

 

 

 

Хирургична стоматология

0

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2.

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

0

 

 

 

 

Теоретична химия

1

0

 

 

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтична ботаника

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Токсикология

2

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

 

 

 

 

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

0

1

 

 

 

 

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

7

15

 

 

 

 

Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./

2

1

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. „Георги Софийски“ № 1, Сектор „Наука“ – ет. , стая , Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ - 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки - Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки - Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 94 32 304.

 

 

 

 

 
Конкурси 09 октомври 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 09 Октомври 2015 12:26

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

93. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1606, личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, бул. „Акад. Иван Гешов” № 11, тел. 02/815 42 79.
6449

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

94. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Отделение по урология и андрология към УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София, ул. „Бяло море” № 8, Отделение по урология и андрология, тел. 02/ 9432 248.
6450

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

95. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София, ул. „Бяло море” № 8, Катедра по спешна медицина, Клиника по кардиология, ет. 3, тел. 02/ 9432 226.
6451

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

96. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по детска ортопедия и хирургия на горен крайник към УСБАЛО „ Проф. Б. Бойчев“ – Горна баня, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1614, бул. „Н. Петков” № 56, при техническия секретар на Катедрата по ортопедия и травматология д-р Р. Кехайов, тел. 02/ 818 16 21.
6452

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

97. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна- ИСУЛ“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1614, бул. „Н. Петков” № 56, при техническия секретар на Катедрата по ортопедия и травматология д-р Р. Кехайов, тел. 02/ 818 16 21.
6453

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

98. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Сърдечно-съдова хирургия“ за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по съдова хирургия към УМБАЛ „Света Екатерена“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София , УМБАЛ „Света Екатерина”, бул. Пенчо Славейков № 52А, тел. 02/9159 441 и 9159 404.
6454

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

99. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел. 02/ 9230 561.
6455

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.
Обявен в ДВ бр.78/09.10.2015 г.

100. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Професионални заболявания” за нуждите на Център по професионални болести на база Клиника по професионални заболявания – Отделение по нервни болести към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки –София 1431 в Деловодството на УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, бул. Акад. Ив. Гешов № 15, ет. 1, стая № 24, тел. 02/852 69 63.
6456

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” - един по научна спе­циалност „Ортопедия и травматология ” и един по научна специалност „Обща хирургия“ за нуждите на Катедрата по спешна медицина на бази Клиника по ортопедия и травматология и Клиника по хирургия към УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София, ул. „Бяло море” № 8, Катедра по спешна медицина, Клиника по кардиология, ет. 3, тел. 02/ 9432 226 и 0882 00 07 06.

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Кардиология“ за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, г-жа Иванка Димитрова, тел. 02/9230 227.

Разрешен на АС от 23.06.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Патофизиология“ за нуждите на Катедрата по патофизиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 456 Б, тел. 02/91 72 637; 0888 28 41 05.

Разрешен на АС от 23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” по научна специалност „Медицинска биология (биология на човека)“ за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, ас. Владислав Лазаров – отговорник по административната дейност в катедра по биология, тел. 02/91 72 660.

 
Конкурси 02 октомври 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 02 Октомври 2015 09:13

 

обнародвана в ДВ бр.76 / 02.10.2015г. 

Решение на АС от 26.05.2015г.

53. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, радиацион- на, училищна и др.)“ за Катедрата по трудова медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia