Конкурси
Конкурси 26 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 26 Април 2017 13:10

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 25.04.2017 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 4 МЕСТА НА 0.5 ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ  В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ”, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ“.  УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ТРЯБВА ДА ИМАТ  СПЕЦИАЛНОСТ ИЛИ ДА СА ЗАЧИСЛЕНИ ЗА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – МУ, СОФИЯ.

 КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ В ЦЕОС ПРИ УСПЕШНО ПОЛОЖЕН ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 21 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 21 Април 2017 09:52

Разрешен на АС от 26.01.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

503. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, ет. 3, тел. 02/9432 226.
2741

Разрешен на АС от 26.01.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.
2742

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ревматология, хематология и кардиология към СБАЛО „Проф. Б. Бойчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
2743

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;
2744

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
2745

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база Лаборатория по клинична имунология към УМБАЛ „Свети Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология, УМБАЛ „Александровска“ – от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 929;
2746

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.
504д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за четирима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, секретариат на КЦЕГ, етаж 10, тел. 02/895 60 40;
2747

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия на база Клиника по кардиология към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.
2748

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 32/21.04.2017 г.

504ж. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 540;
2749

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща медицина” за нуждите на Катедрата по обща медицина към УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1784, ул. „д. Моллов“ № 1, УМБАЛ „Света Анна“, Катедра  по обща медицина, тел. 02/975 90 14;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 227;

 
Конкурси 11 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 11 Април 2017 12:44

Обявен в ДВ бр. 30/11.04.2017 г.
Разрешен на АС от 21.03.2017 г.


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ, ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ГЛАВЕН АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”.
КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 05 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 05 Април 2017 12:48

Разрешени на АС от 21.09.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия към УМБАЛ „Александровска, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650;

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия за база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 227;

Разрешен на АС от 21.02.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести – етаж 3, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 723;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база II НАИЛ към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 540;

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Съдебна медицина” за нуждите на  Катедрата по съдебна медицина и деонтология към УМБАЛ „Александровска“ , със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Конкурсният изпит ще се проведе на български и английски език.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая № 27 – канцелария, от 08.00 до 14.00 ч., тел. 02/ 9230 666.

 
Конкурси 04 април 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 04 Април 2017 08:43

Обявени в ДВ бр. 28/04.04.2017 г.

Разрешен на АС от 21.03.2017 г.

5. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на академичния съвет (протокол № 11 от 21.03.2017 г.) обявява конкурс за главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987- 98-74, http://mu-sofia.bg/.


1 място професор за катедрата по оценка на здравните технологии - АС - 25.10.2016г.

1 място главен асистент за катедрата по медицинска педагогика - АС - 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за Катедрата по оценка на здравните технологии; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по медицинска педагогика, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по общест вено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Конкурси 31 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 31 Март 2017 14:52

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФДМ СОФИЯ
РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 21.02.2017 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”;
КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10
31.03.2017 Г.

 
Конкурси 28 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Март 2017 11:10

ДВ бр. 26/28.03.2017г. и решение на АС от 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по медицинска педагогика. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Фа- култет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).

 
Конкурси 17 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Март 2017 10:51

ДВ бр.23/17.03.2017г. Решение на АС от 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на преподаването по дисциплините „Кинезитерапия“ и „Лечебен масаж“ в специалностите „Рехабилитатор“ и „Масажист“ за лица с увредено зрение в МК „Йорданка Филаретова“ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло  море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).


ДВ бр. 23/17.01.2017г. Решение на АС от 21.02.2017г.

Медицински университет – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ обявява  конкурс  за  доцент  в  област  на  висше образование  7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Медицински колеж  „Йорданка Филаретова“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  
За справки и подаване на документи:   гр.София – 1606, ул. „Й. Филаретова“   № 3, Деловодство към Директор МК, стая 115, първи етаж тел. 02/915 46 46


Разрешени на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 1, тел. 02/9515317, 02/9172 577.
Разрешени на АС от 21.02.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един за база I НАИЛ и един за база III  НАИЛ към КАИЛ на УМБАЛ „Александровска“ и един за КАИЛ към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, до аудиторията на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.

 
Конкурси 15 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 15 Март 2017 15:02

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 21.02.2017 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:
1. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;
2. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;
3. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”.

КОНКУРСИТЕ СА СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10
15.03.2017 Г.

 

 
Конкурси 10 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 10 Март 2017 09:50

обнародвани в ДВ бр. 21/10.03.2017г.
1 място професор в к-рата по икономика на здравеопазването - Решение на АС от 26.01.2017г.
1 място гл.асистент в к-рата по икономика на здравеопазването - Решение на АС от 21.02.2017г.
1 място гл. асистент в к-рата по кинезитерапия - Решение на АС от 21.02.2017г.

5б. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурсиза: професор в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по икономика на здравеопазването – един; главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по кинезитерапия и един за Катедрата по икономика на здравеопазването, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, каб. 41, тел. 02/9432-579 (сектор „Наука“ на ФОЗ).

 

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

1.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести, Отделение Б към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1639

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

2.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1640

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

3.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за двигателни нарушения към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1641

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

4.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести, Отделение В към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1642

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

5.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия, Сектор „Медицинска биохимия“ на база Предклиничен университетски център, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, Катедра медицинска химия и биохимия, тел. 02/ 9172 656.
1643

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

6.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Канцелария на Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 479.
1644

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

7.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.
1645

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

8.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.
1646

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

9.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 348.
1647

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

10.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Канцелария на Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456,
02/9230 479.
1648

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

11.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент и един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1649

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Северен павилион, ет. 2, стая 210 –  Паолета Соколова от 8.00 до 14.00 ч., тел. 02/90 23 720.

Разрешени на АС от 26.01.2017 г. и АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

5а.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1651

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia