Конкурси
Конкурси 30 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 30 Март 2015 12:46

 

Медицински университет-София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” обявява конкурс за „асистент” в област на висше образование 7.“Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина”, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” - едно място за „асистент”. със срок два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ - София.
За справки и подаване на документи – София, ул.”Йорданка Филаретова” № 3, Медицински колеж, етаж 1, стая 115 , тел. 02/915-46-46.
 
Конкурси 25 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 25 Март 2015 14:49

Разрешен на АС/18.12.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедра по УНГ болести, на база Клиника по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.

Документи и справки: София 1504, бул. Ген. Данаил Николаев № 26, тел. 02/9432139.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование  7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Микробиология” за нуждите на Катедра по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 1, ет. 1, Катедра по медицинска микробиология, тел. 02/9515317, 02/9172577.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика“ по професионално направление 4.1. „Физически науки“ и научна специалност „Медицинска физика” за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, стая 421, тел. 02/9172789.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Медицинска биология (Биология на човека)” за нуждите на Катедра по биология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 2, тел. 02/97172660 – ас. Владислав Лазаров, отговорник по административната дейност в Катедра по биология.

Разрешен на АС/24.03.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна специалност „Медицинска рехабилитация и ерготерапия” за нуждите на Катедра по медицинска рехабилитация и ерготерапия, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2 в Катедра по медицинска рехабилитация и ерготерапия, тел: 02/9172583, Румяна Манова – 0889365735 (в интервала 8-16 ч) и проф. И. Колева – 0888208161 (в интервала 10-11 ч.).

Разрешен на АС/01.07.14 г.
Медицинският факултет при Медицинския университет – София, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на  Клиничния центьр по диализа на база УМБАЛ "Александровска" сьс срок два месеца от обнародването на обявата в сайта на МУ-София.

Документи и справки: София, ул. „Г.Софийски”1, Клиничния центьр по диализа, Клиника по нефрология и трансплантация- канцелария,тел.02/9230507.

 
Конкурси 18 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 18 Март 2015 10:07

Разрешен на АС на 23.02.2015 г.:
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", професионално направление 7.3 "Фармация" и научна специалност "Фармакология" за нуждите на катедра "Медико-социални науки" към филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца със срок 2 месеца от публикуването на обявата на Интернет страницата на МУ-София.
Документи и справки - гр. Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, филиал "Проф. д-р Ив. Митев" - Враца, стая 202, тел. 092/645176.

 
Конкурси 17 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 17 Март 2015 13:37

ДВ бр. 20/ 17.03.2015 г. Решение на Академичен съвет протокол № 21 от 23.02.2015 г.

18. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално на- правление 7.4 Обществено здраве и научна спе- циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравни грижи; доцент в област на висше образо- вание 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравна политика и мениджмънт, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 – сектор наука.

 
Конкурси 13 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 13 Март 2015 09:55

Разрешен на АС от 23.02.2015 г.
Обявен в ДВ, бр. 19/13.03.2015 г.
Фармацевтичният факултет при Медицинския университет – София, с решение на Академичния съвет на Медицинския университет – София (протокол № 21 от 23.02.2015 г.), обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125; за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС/18.12.2014 г.
Медицинският университет - София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Професионални болести” за нуждите на Център по професионални болести, на база Клиника по професионални заболявания при УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ет. 1, стая № 24 в деловодство на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, тел: 02/8526963.
 
Разрешен на АС/23.02.2015 г.
Медицинският университет - София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве №2, Катедра по Анатомия, хистология и ембриология, стая № 2 (секретар), ет. 3, тел: 0889543059.
 
Конкурси 10 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 10 Март 2015 12:13

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” - 1 МЯСТО И НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ“ – 1 МЯСТО ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“ ВЪВ ФДМ СОФИЯ

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 23.02.2015 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:
„АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ;
„ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ.
КОНКУРСИТЕ СА СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 06 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 06 Март 2015 11:37

Разрешен на АС от 30.09.2014 г.
Обявен в  ДВ, бр. 17/06.03.2015 г.
148. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване
и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Ото-рино-ларингология“, за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1504, бул. Ген. Данаил Николаев 26, тел: 02/9432 139.
1272

Разрешен на АС от 18.12.2014 г.
Обявен в  ДВ, бр. 17/06.03.2015 г.
148а. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Психиатрия“, за нуждите на Катедрата по психиатрия:
един за база УМБАЛ „Александровска“ и един за база УМБАЛНП „Св. Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки: София, ул. Г. Софийски 1, канцелария на Клиниката по психиатрия,
тел: 02/9230 479.
1273

Разрешен на АС от 18.12.2014 г.
Обявен в  ДВ, бр. 17/06.03.2015 г.
148б. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика, по професионално направление 4.1. Физически науки, научна специалност „Медицинска физика“,
за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването
в „Държавен вестник“. Документи и справки – София 1431, ул. Здраве 2, стая 421, тел: 02/91 72 789.
1274

Разрешен на АС на 18.12.2014 г.:
Медицинският университет-София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Имунология“ за нуждите на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ"Св. Иван Рилски" със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: 1431 София, бул. "Св. Георги Софийски" № 1, тел. 02 9230 923.

Разрешен на АС от 18.12.2014 г.
Медицинският университет-София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование
7. "Здравеопазване и спорт" по професионално направление 7.1. "Медицина" и научна специалност "Сърдечно-съдова хирургия" за нуждите на Катедра по Сърдечно-съдова хирургия на база УМБАЛ "Св. Екатерина", Клиника по Кардиохирургия със срок от 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. Документи и справки: 1431 София, бул. Пенчо Славейков № 52 А, телефон: 02 9159441.

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 21/ 23.02.2015 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравна политика и мениджмънт.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 – сектор наука.

 
Конкурси 25 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 25 Февруари 2015 13:28

На основание чл. 86 ал.3, т. 2 и т. 3  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  18.12.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 3 (три места) „преподавател” по практика, специалност медицинска сестра в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.5  „Здравни грижи“  със  срок  един /1/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравни грижи.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 20 Февруари 2015 12:28

ДВ бр. 14/20.02.2015г.

423. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкур­ си за професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт: по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организа­ ция на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика; по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармаци­ ята“ – един за Катедрата по здравни грижи, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Конкурси 13 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 13 Февруари 2015 11:53

92. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за професори в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по икономика на здравеопазването; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по здравна по- литика и мениджмънт, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia