Конкурси
Конкурси 16 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 16 Декември 2014 09:50

ДВ бр. 104/16.12.2014г.

Решение на АС с протокол № 15/20.05.2014 и протокол № 19/04.11.2014г.

60. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за доценти в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по превантивна медицина – сектор „Кинезитерапия“; 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.6. Право и научна специалност „Административно право“ – един, за Катедрата по медицинска етика и право, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс+359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).

 

 

 
Конкурси 05 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 05 Декември 2014 11:36

39. - Медицински факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”  за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки:  1527 София, ул. „Бяло море” № 8, тел. 02/9432226.
8371

 
Конкурси 21 ноември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 21 Ноември 2014 09:59

ДВ бр. 96/21.11.2014 г.

Разрешен на АС/30.09.2014г.

12. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет при МУ – София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, профе­сионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацев­тична регулация“ за нуждите на преподаването по дисциплините „Социална фармация и фар­мацевтично законодателство“ и „Фармацевтични грижи“ на Медицински колеж „Й. Филаретова“ при МУ – София, със срок 2 месеца от обнарод­ването в „Държавен вестник“.

Документи – във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125, за справки – тел. 02/987-9874, http://mu-sofia.bg/.

7980

 
Конкурси 14 ноември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 14 Ноември 2014 12:25

ДВ бр. 94/14.11.2014 г.
Разрешен на АС/16.09.2014 г.

86. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология”, за нуждите на Катедра по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/645176 .
78526

 
Конкурси 12 ноември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 12 Ноември 2014 11:23

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София № 19/ 04.11.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по превантивна медицина – сектор Кинезитерапия.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 Деканат.

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София № 14/ 15.04.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по медицинска педагогика.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 Деканат.

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София № 19/ 04.11.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по медицинска етика и право.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 Деканат.

 
Конкурси 04 ноември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 04 Ноември 2014 12:42

 

ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
42. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по кардиология УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Г. Софийски” №1, тел: 02/ 9230227, Канцелария на Катедрата по вътрешни болести.
7420
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
43.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Анестезиология и интензивно лечение”, за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение, едно място на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение при  СБАЛАГ „Майчин дом”  и едно място на база  Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, бул. „П. Славейков” №52А, Канцелария на Катедра по анестезиология и интензивно лечение, СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, тел: 02/9230570
7421
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
44.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на Катедра по сърдечно – съдова хирургия, на база УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”  –  Клиника по кардиология със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, бул. „П. Славейков” №52А, УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”, тел: 02/9159441, 02/9159404
7422
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
45.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”  по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „сърдечно – съдова  хирургия”, за нуждите на Катедра по сърдечно – съдова хирургия, на база УСБАЛССЗ „Св. Екатерина” – Клиника по кардиохирургия със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, бул. „П. Славейков” №52А, УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”, тел: 02/9159441, 02/9159404
7423
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
46.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология”, за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” – Клиника по хипоталамо – хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология, тел: 02/8956040 - УСБАЛЕ  „Акад. Ив. Пенчев” 10-ти етаж.
7424
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/01.07.2014г.
47.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Генетика”, за нуждите на Катедра по медицинска генетика със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, СБАЛАГ „Майчин дом”, ет.6, стая 661, тел. 02/9520357.
7425
 
 
 
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
48.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна спе­циалност „Аналитична химия”, за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, тел: 02/9172656
7426
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
49.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна спе­циалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества”, за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, тел: 02/9172656
7427
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
50.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна спе­циалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества”, за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, тел: 02/9172656
7428
 
 
Конкурси 03 октомври 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 03 Октомври 2014 13:33

 

Разрешен на АС на ВМА/30.06.2014г.
Обявен ДВ бр. 82/03.10.2014г.
Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Клиника „Обща и онкологична гинекология“ на МБАЛ – София, Военномедицинска академия, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискване – придобита ОНС „Доктор“ по науч-
ната специалност „Акушерство и гинекология“. Изискванията за участниците в конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1606, бул. Георги Софийски 3, Военномедицинска академия, ет. 2, явно деловодство. За повече информация: Учебно-научен отдел на ВМА: тел.: 02/9225973, 02/9225130.
6399
 
Разрешен на АС/18.06.2013г.
Обявен ДВ бр. 82/03.10.2014г.
Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи исправки – София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по
съдебна медицина и деонтология, Обща канцелария, тел. 02 9230/412.
6400
 
 
 
 
 
Конкурси 24 септември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 24 Септември 2014 14:40

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 13/ 25.02.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравна политика и мениджмънт.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5, каб. 41 , сектор наука. тел.02/9432579

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 14/ 15.04.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по оценка на здравните технологии.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5, каб. 41 , сектор наука. тел.02/9432579

 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia