Конкурси

Разрешени на АС от 23.10.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврохирургия”, за нуждите на  Катедрата по неврохирургия на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, Канцелария на Катедра по неврохирургия, 02/954 26 95.

Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология”, за нуждите на  Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. Св. Г. Софийски №1, Канцелария на Катедра по вътрешни болести, тел. 02/9230364, г-жа Иванка Димитрова.

Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по урология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 248.

Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.


Обнародвана в ДВ бр. 14/15.02.2019г. , с Решения на АС от 23.10.2018г. и от 18.12.2019г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“

със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, както следва: за Катедрата по здравна политика и мениджмънт – един; за Катедрата по превантивна медицина – двама; за Катедрата по медицинска етика и право – един; за Катедрата по оценка на здравните технологии – един; за Катедрата по кинезитерапия – един; за нуждите на преподаването в специалност „Зъботехника“ в МК „Йорданка Филаретова“ при МУ – София – един. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Медицинският университет – София

Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование:

- 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 578 684.


Разрешени на АС от 27.11.2018 г. 

Медицинският университет – София

Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование:

- 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/ 9432 263 и 0888 32 98 89 – проф. Пенков.

ОБЯВЕНИ В ДВ БР. 7/22.01.2019 г.

Медицински университет – Факултет по дентална медицина София, обявява конкурси за заемане на следните академични длъжности:

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 23.10.2018 Г.

1.     „Главен асистент” – 2 места област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.2. „Дентална медицина”, научната специалност „Дентална орална и лицево-челюстна хирургия“ за нуждите на преподаването в катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия”.

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 27.11.2018 Г.

2.      „Главен асистент“ – 1 място в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“, научната специалност „Терапевтична дентална медицина“ за нуждите на преподаването в катедра „Пародонтология“.

3.      „Главен асистент“ – 1 място в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“, научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на преподаването в катедра „Обществено дентално здраве“.

 

Конкурсите са със срок 2 месеца от публикуването на обявата в Държавен вестник и на интернет страницата на МУ – София.

Прием на документи – в Деканата на Факултета по дентална медицина,  ул. „Св. Георги Софийски” №1, стая 202 от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

ДВ бр. 4 от 11.01.2019г. и с Решение на АС от 23.10.2018г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: двама главни асистенти в област на висше образование :

7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по здравна политика и мениджмънт;

Eдин главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по здравни грижи.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ФДМ

Решение на АС от 18.12.2018 г.

Медицински университет - Факултет по дентална медицина София, обявява конкурси за заемане на академичните длъжности:

1.     „Асистент“ – 1 място в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“.

2.     „Асистент“ – 2 места в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, по професионалното направление 7.2. „Дентална медицина“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“.

 

Конкурсите са със срок 2 месеца от публикуването на обявата на интернет страницата на МУ - София.

Прием на документите – в Деканата на Факултета по дентална медицина, ул. „Св. Георги Софийски” 1, стая 202 от 9 до 12ч. и от 13 до 14ч.,

тел: 02/952 22 10.

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ ВЪВ ФДМ

РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 23.10.2018 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ  „АСИСТЕНТ” – 3 МЕСТА НА 0.5 ЩАТНА ДЛЪЖНОСТ В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ” ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ”. УЧАСТНИЦИТЕ В КОНКУРСА ПОЛАГАТ ИЗПИТИ – ТЕОРЕТИЧЕН (ПИСМЕН И УСТЕН) И ПРАКТИЧЕСКИ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г. СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ В ЦЕОФВС СЛЕД УСПЕШНО ПОЛОЖЕНИ ТЕОРЕТИЧЕН И ПРАКТИЧЕСКИ ИЗПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА.

КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ПУБЛИКУВАНЕТО НА ОБЯВАТА НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ-СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИТЕ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12Ч. И ОТ 13 ДО 14Ч., ТЕЛ: 02/952 22 10.

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата  по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Анна”, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, при технически секретар на Катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/8181621.


 Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиотерапия, курортология и рехабилитация” за нуждите на Катедрата по физикална медицина и рехабилитация към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по физикална медицина и рехабилитация, тел. 02/9230 332, 02/9230 638, 02/ 9230 688


Разрешени на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.


 Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неонатология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.


 Разрешени на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за шестима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение – един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛББ „Света София, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“–ИСУЛ, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Света Анна“ и двама за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към СБАЛАГ „Майчин дом”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“ – до аудиторията, тел. 02/ 9230 570 .


 Разрешени на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.


 Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база Първа терапевтична клиника към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.


Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунопатология и алергология” за нуждите на Клиничния център по алергология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по алергология, кабинет № 5 – Венета Ранева, тел. 02/9230 226 от 08,00 до 14,00 ч.


 Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на  Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 - секретар, тел. 02/ 9172 601.


 Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

 

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на  Катедрата по физиология, със срок  2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Медико-биологичен комплекс, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел. 02/ 9172 690.