Конкурси
Конкурси 17 октомври 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Октомври 2014 14:23

Разрешен на АС/01.07.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология”, за нуждите на  Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология,
тел: 02/8956040 (УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев”, ет.10)

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна специалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества”, за нуждите на  Катедра по медицинска химия и биохимия, за сектор „Медицинска химия” със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, , тел: 02/9172656

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия”, за нуждите на  Катедра по медицинска химия и биохимия, за сектор „ Медицинска биохимия” със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, , тел: 02/9172656

Разрешен на АС/01.07.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия), за нуждите на  Катедра по фармакология и токсикология със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра по фармакология и токсикология, ет.3, стая 318, тел: 02/9520539

Разрешен на АС/15.04.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология”, за нуждите на  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести , на база отделение по гастроентерология към УМБАЛ „Александровска” със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Св. Г. Софийски ” №1, КПВБ, ет.3, тел: 02/9230723

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска биология (Биология на човека)”, за нуждите на  Катедра по биология със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” №2, ет.2, тел: 02/9172660, ас. Владислав Лазаров, отговорник по административната дейност в Катедрата

Разрешен на АС/30.09.2014г
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на  Катедра по вътрешни болести, на база Клиника по кардиология на УМБАЛ „Александровска”  със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Св. Г. Софийски ” №1,  Канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел: 02/9230227

Разрешен на АС/15.04.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология”, за нуждите на  Катедра по неврология, на база УМБАЛНП „Свети Наум”  със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Св. Г. Софийски ” №1,  УМБАЛ „Александровска”, Клиника по нервни болести, ет.2 – Канцелария. Тел:02/9230484

 
Конкурси 06 октомври 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 06 Октомври 2014 14:14

ДВ бр. 82/03.10.2014 г., обява 6591

Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г., обявява конкурси в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.2. „Стоматология” за заемане на академичните длъжности:
 „Доцент“ – 2 места по научната специалност „Ортопедична стоматология” за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина”.
 „Доцент“ – 1 място по научната специалност „Терапевтична стоматология” за нуждите на преподаването по дисциплината „Орална патология“ в Катедра „Образна и орална диагностика”.
„Доцент“ – 1 място по научната специалност „Терапевтична стоматология” за нуждите на преподаването по дисциплината „Дентална клинична алергология“ в Катедра „Образна и орална диагностика”.
„Доцент“ – 2 места по научната специалност „Ортопедична стоматология” за нуждите на Катедра „Ортодонтия”.
Конкурсите са със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

 
Конкурси 03 октомври 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 03 Октомври 2014 13:33

 

Разрешен на АС на ВМА/30.06.2014г.
Обявен ДВ бр. 82/03.10.2014г.
Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за нуждите на Клиника „Обща и онкологична гинекология“ на МБАЛ – София, Военномедицинска академия, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Изискване – придобита ОНС „Доктор“ по науч-
ната специалност „Акушерство и гинекология“. Изискванията за участниците в конкурса ще бъдат публикувани на уебсайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1606, бул. Георги Софийски 3, Военномедицинска академия, ет. 2, явно деловодство. За повече информация: Учебно-научен отдел на ВМА: тел.: 02/9225973, 02/9225130.
6399
 
Разрешен на АС/18.06.2013г.
Обявен ДВ бр. 82/03.10.2014г.
Медицинският университет – София,
Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Съдебна медицина“ за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи исправки – София 1431, ул. Здраве 2, Катедра по
съдебна медицина и деонтология, Обща канцелария, тел. 02 9230/412.
6400
 
 
 
 
 
Конкурси Докторанти 03 октомври 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 03 Октомври 2014 13:04

Медицински университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, съгласно Решение на МС № 293/13.05.2014 г., за учебната 2014/2015 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

продължава>
 
Конкурси 24 септември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 24 Септември 2014 14:40

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 13/ 25.02.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравна политика и мениджмънт.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5, каб. 41 , сектор наука. тел.02/9432579

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 14/ 15.04.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по оценка на здравните технологии.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5, каб. 41 , сектор наука. тел.02/9432579

 
Конкурси 2 септември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 02 Септември 2014 14:55

Разрешен на АС/25.02.2014г.
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмо­логия” за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести – Детско очно отделение към УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, Катедра по офталмология, тел. 02/ 9230 234, 02/ 9230 661.

Разрешен на АС/01.07.2014г
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология на база Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, ет. 10, тел. 02/ 895 60 40 – секретар.

Разрешен на АС/01.07.2014г
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по ендокринология - канцелария, тел. 02/ 9230 227.

Разрешен на АС/01.07.2014г
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Катедра по вътрешни болести - канцелария, тел. 02/ 9230 227.Разрешен на АС/01.07.2014г
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат на КПВБ - ет. 3, тел. 02/ 9230 723.


Разрешен на АС/01.07.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия, секция Биохимия, към МФ на МУ- София  със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ- София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра  по медицинска химия и биохимия, стая 454, тел: 02/9172703Разрешен на АС/01.07.2014г
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Лъчелечение” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Клиника по лъчелечение, ул. Бяло море №8, тел: 0897519067

 
Конкурси 5 Август 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Август 2014 08:16

Държавен вестник бр. 64 / 05.08.2014г.

61. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. „Стоматология“ по Терапевтична стоматология – двама, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
5134

 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia