Конкурси
Конкурси 18 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 18 Юли 2014 14:22

ДВ, бр. 59/18.07.2014 г.
По решение на АС от 01.07.2014 г.
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет при МУ – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на катедра „Техноло­гия на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държа­вен вестник“. Документи – във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125, за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Конкурси 15 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Юли 2014 08:26

Държавен вестник бр. 58 / 15.07.2014г.

78. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по трудова медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 304 (Деканат на ФОЗ).

Обн. ДВ, бр. 58/15.07.2014 г.


По решение на АС от 20.05.2014 г.
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет – София, обявява следните конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София; главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност„Аналитична химия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125; за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС на МУ-София/20.05.2014г.

 Медицински университет , Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за едно място „асистент” в област на висше образование  3.„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.6. „Право” ,  за преподаване по „Социално и здравно законодателство” в Медицински колеж „Й.Филаретова” –София, със срок  за подаване на документи до 2 месеца от публикуване на обявата на сайта на МУ - София.
Документи и справки: Факултет по обществено здраве, гр. София ул. Бяло море № 8   тел.02/ 9432304 Деканат.

 
Конкурси 10 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 10 Юли 2014 10:31

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурс  за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
 „Консервативно зъболечение” – 2 щатни бройки на 4 часа

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Придобита специалност или зачислени специализанти по съответната специалност по която се кандидатства
3. Допускат се и лекари по дентална медицина придобили ОНС „Доктор” по специалността, по която се кандидатства и са в процес на довършване на специализацията по същата специалност
4. Предимство е владеенето на английски език

Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Диплом за придобита специалност/Договор за специализация
5. Свидетелство за съдимост
6. Медицинско свидетелство
7. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
8. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.

 

 
Конкурси Докторанти 08 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 08 Юли 2014 10:30

Медицински университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2013/2014 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

продължава>
 
Конкурси 4 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 04 Юли 2014 09:27

Разрешен на АС/25.02.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на Катедра по физиология със срок  2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, Предклиничен университетски център, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел: 029172690.

Разрешен на АС/25.02.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедра по спешна медицина на база клиника по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” със срок  2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” № 8, Клиника по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, тел: 029432262.

Разрешен на АС/15.04.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика със срок  2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, Предклиничен университетски център, стая 421, тел: 029172789.

 
Конкурси 17 Юни 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 17 Юни 2014 09:32

Разрешен на АС/25.02.2014г.

3. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на Катедра по спешна медицина на база Клиника по кардиология УМБАЛ " Царица Йоанна –ИСУЛ ", със срок  2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” №8, УМБАЛ " Царица Йоанна –ИСУЛ ", тел: 9432226.
3965

Разрешен на АС/18.06.2013г.

4. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Кардиология” за нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230723.
3966

Разрешен на АС/15.04.2014г.

79.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология”, за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „ Проф. Б.Бойчев” – Горна баня, със срок  2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1614, бул. Н.Петков № 56, при секретар на Изп. Директор, тел. 028181750.
3967

Разрешен на АС/15.04.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, отделение по гастроентерология УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230723.

Разрешен на АС/15.04.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Ревматология” за нуждите на Клиника по ревматология УМБАЛ”Св. Иван Рилски”, Катедра по вътрешни болести, със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1612, ул. Урвич № 13, Клиника по ревматология, канцелария Спаска Величкова,  тел: 958 22 81.

Разрешен на АС/15.04.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия – Клиника по обща и чернодробно – панкреатична  хирургия към УМБАЛ „Александровска” ЕАД,  със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ –София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по обща и оперативна хирургия, тел. 02/9230 650.

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Ендокринология” за нуждите на Клиничен център
по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев", КЦЕ – Клиника по хипоталамохипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания,  със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1431, ул.”Здраве” № 2,  секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология, тел. 02/8956040 (УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев”, 10-ти етаж).

 
Конкурси 28 Май 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 28 Май 2014 11:33

АС ОТ 15.04.2014 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 48, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗВО, РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 15.04.2014 Г. И СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ЗРАС В РБЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 113 ал. /1/ т.2 от ПУРПНСЗАД в МУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ОРТОДОНТИЯ” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ.
СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 21 Май 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 21 Май 2014 11:01


ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА КАТЕДРА  „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” ВЪВ ФДМ СОФИЯ


МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ХИРУРГИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ОРАЛНА И ЛИЦЕВО-ЧЕЛЮСТНА ХИРУРГИЯ” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ.
СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ИМАТ СПЕЦИАЛНОСТ ПО „ОРАЛНА ХИРУРГИЯ“ ИЛИ ДА СА ЗАЧИСЛЕНИ И ДА ПРОВЕЖДАТ ТАКАВА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В МОМЕНТА.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10


21.05.2014 г.

 
Конкурси 13 Май 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Май 2014 11:16

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 14/ 15.04.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по оценка на здравните технологии.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432304 Деканат.

 
Конкурси 07 Май 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 07 Май 2014 00:00

Обн. ДВ, бр. 38/07.05.2014 г.
Фармацевтичният факултет при Меди­цинския университет – София, с решение на Академичния съвет на Медицинския универ­ситет – София (протокол № 14 от 15.04.2014 г.), обявява следните конкурси за: доценти: един в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фар­мация, научна специалност Аналитична химия, за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацев­тичния факултет, като допълнително изискване към кандидатите е да притежават специалност „Анализ на лекарствените средства“; един в об­ласт на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност Физикохимия с колоидна химия, за нуждите на катедра „Химия“ на Фар­мацевтичния факултет при МУ – София; главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на­правление 7.3. Фармация, научна специалност Фармакоикономика и фармацевтична регулация, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“, като кан­дидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987-98-74, http://mu-sofia.bg/.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia