Конкурси
Конкурси 27 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 27 Януари 2015 09:43

 

Разрешен на АС/18.12.2014г.
 
Обявен в ДВ бр. 7 /27.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 20 от 18.12.2014 г.) обявява конкурс за доцент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Токсикология“, като допълнително изискване към кандидатите е да притежават специалност „Токсикология и токсикологичен анализ“ съгласно чл. 126, ал. 2, т. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София. В 2-месечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125.
 
Конкурси 26 януари 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 26 Януари 2015 11:59

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 15/ 20.05.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно място) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по икономика на здравеопазването .
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 21 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 21 Януари 2015 16:30

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 20/ 18.12.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “Хигиена/ вкл.трудова, комунална, училищна, радиационна и др.” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по трудова медицина .
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 20 Януари 2015 13:20

 

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ото-рино-ларингология” за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника  по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев”№ 26,  тел: 02/9432139.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5/20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина  при УМБАЛ „Александровска”   със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел: 02/9230 797.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”   за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
 
Разрешен на АС/25.02.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване нарадиоактивни изотопи)”   за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Катедра по образна диагностика, тел. 02/9230 348.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 – Клиника по белодробна туберкулоза при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
 
Конкурси 13 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Януари 2015 10:00

 

Разрешени на АС/30.09.2014г.
Обявени в ДВ бр. 3/13.01.2015г.
69. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси  за нуждите на Катедрата по педиатрия  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия”  за:
двама професори на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”  и 
двама доценти на база СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” за Клиника по ендокринология, диабет и генетика  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: в Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” гр. София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов” №11, тел: 02/8154297 
9162
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 3/13.01.2015г.
70. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Клиничен център по гастроентерология – Клиника  по хирургия на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” №8, тел: 02/9432263
46
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 3/13.01.2015г.
71. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Професионални болести” за нуждите на Център по   професионални болести на база Клиника по професионални заболявания – направление „Клинична токсикология”  при УМБАЛ „ Св. Иван Рилски” ЕАД  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: В деловодството на УМБАЛ „Св. Иван Рилски” София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” №15, ет. 1, стая №24, тел: 02/8526963
47
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” за нуждите на сектор Хигиена на труда към  Катедра по Хигиена, медицинска екология и хранене със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София бул.”Акад. Ив. Евст. Гешов” №15, Катедра „Хигиена, медицинска екология и хранене”, тел: 02/9152102, 02/9152103, 02/8510837
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на  Катедра по Неврология, един за база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” ЕАД – София и един за база УБАЛНП „Св. Наум” ЕАД – София  със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София1431, Ул. Св. Георги Софийски №1, УМБАЛ „Александровска” ЕАД, Клиника по нервни болести, ет.2 – канцелария. тел: 02/9230484
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Епидемиология” за нуждите на Катедра по Епидемиология със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София, Катедра по епидемиология, ул. Здраве №2, СБАЛАГ „Майчин дом”, ет.6, стая 669, тел: 02/9523844
 
 
Конкурси 30 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 30 Декември 2014 00:00

ДВ БР. 108/30.12.2014 Г.


54. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална
медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202 от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
9102

 
Конкурси 23 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 23 Декември 2014 10:00


ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” ВЪВ ФДМ СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 48, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗВО, РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.12.2014 Г. И СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ЗРАС В РБЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 113 ал. /1/ т.2 от ПУРПНСЗАД в МУ ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ:
„АСИСТЕНТ” – 3 МЕСТА ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ;
„АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПАРОДОНТОЛОГИЯ” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ.
КОНКУРСИТЕ СА СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10


23.12.2014 г.

 
Конкурси 16 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 16 Декември 2014 09:50

ДВ бр. 104/16.12.2014г.

Решение на АС с протокол № 15/20.05.2014 и протокол № 19/04.11.2014г.

60. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за доценти в област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по превантивна медицина – сектор „Кинезитерапия“; 3. Социални, стопански и правни науки, по професионално направление 3.6. Право и научна специалност „Административно право“ – един, за Катедрата по медицинска етика и право, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс+359 2 9432 579 (Сектор „Наука“ – ФОЗ).

 

 

 
Конкурси 05 декември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 05 Декември 2014 11:36

39. - Медицински факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”  за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки:  1527 София, ул. „Бяло море” № 8, тел. 02/9432226.
8371

 
Конкурси 04 ноември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 04 Ноември 2014 12:42

 

ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
42. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по кардиология УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Г. Софийски” №1, тел: 02/ 9230227, Канцелария на Катедрата по вътрешни болести.
7420
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
43.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурси за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Анестезиология и интензивно лечение”, за нуждите на Катедра по анестезиология и интензивно лечение, едно място на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение при  СБАЛАГ „Майчин дом”  и едно място на база  Клиника по Анестезиология и интензивно лечение при УМБАЛ „Царица Йоанна” – ИСУЛ със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, бул. „П. Славейков” №52А, Канцелария на Катедра по анестезиология и интензивно лечение, СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, тел: 02/9230570
7421
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
44.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на Катедра по сърдечно – съдова хирургия, на база УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”  –  Клиника по кардиология със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, бул. „П. Славейков” №52А, УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”, тел: 02/9159441, 02/9159404
7422
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
45.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”  по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „сърдечно – съдова  хирургия”, за нуждите на Катедра по сърдечно – съдова хирургия, на база УСБАЛССЗ „Св. Екатерина” – Клиника по кардиохирургия със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, бул. „П. Славейков” №52А, УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”, тел: 02/9159441, 02/9159404
7423
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
46.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология”, за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология, на база УСБАЛЕ „Акад. Ив. Пенчев” – Клиника по хипоталамо – хипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология, тел: 02/8956040 - УСБАЛЕ  „Акад. Ив. Пенчев” 10-ти етаж.
7424
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/01.07.2014г.
47.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Генетика”, за нуждите на Катедра по медицинска генетика със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, СБАЛАГ „Майчин дом”, ет.6, стая 661, тел. 02/9520357.
7425
 
 
 
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
48.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна спе­циалност „Аналитична химия”, за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, тел: 02/9172656
7426
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
49.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна спе­циалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества”, за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, тел: 02/9172656
7427
 
ДВ бр. 91/04.11.2014 г.
Разрешен на АС/30.09.2014г.
50.- Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.2. „Химически науки” и научна спе­циалност „Биоорганична химия, химия на природните и биологически физиологично активни вещества”, за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия за сектор „Медицинска химия” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, Катедра Медицинска химия и биохимия, стая 344, тел: 02/9172656
7428
 
 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia