Конкурси
Конкурси 23 април 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 23 Април 2014 14:43

С Решение на Академичния съвет на Медицински университет-София (Протокол № 14/15.04.2014 г.), Фармацевтичен факултет при МУ-София, обявява следния конкурс:
асистент – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

 
Конкурси 22 април 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 22 Април 2014 11:03

ДВ бр. 35 от 22.04.2014 г.
Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 25.02.2014 г. обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология за заемане на академичната длъжност професор – двама, по „Ортопедична стоматология“ за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2651

 
Конкурси 04 април 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 04 Април 2014 08:33

ДВ бр.31/04.04.2014г.
АС/18.06.2013г.
17. – Медицинският университет – София, Ме­дицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медици­на и научна специалност „Медицинска биология“ (Биология на човека) за нуждите на Катедра по биология при МФ, МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Докумен­ти и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, ет. 2, стая 211, тел. 02/917-25-02.

продължава>
 
Конкурси 25 март 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 25 Март 2014 11:20

ДВ бр. 27 от 25.03.2014 г.
Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основаниe решение на АС от 25.02.2014 г. обявява конкурси в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.2. „Стоматология“ за заемане на академичната длъжност доцент – двама по научната специалност „Хирургична стоматология“ за нуждите на катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“: 1. за развитие на преподаването на английски език – един – кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: завършена магистратура по „Дентална медицина“; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“; да имат опит в практическо и лекционно преподаване на студенти, обучаващи се на английски език; да имат защитена дисертация по научната специалност „Хирургична стоматология“; да имат публикации и участия в написването на учебни помагала за обучението на английски език (да представят копия от тях); 2. за развитие на направление „Дентална, орална и лицево-челюстна хирургия“ в съответствие с Директива 36 на ЕС – един – кандидатите за това място трябва да отговарят на следните изисквания: завършени магистратури по „Дентална медицина“ и по „Медицина“; да имат придобити две специалности по „Орална хирургия“ и „Лицево-челюстна хирургия“; да имат защитена дисертация по научната специалност „Хирургична стоматология“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
1871

 
Конкурси 18 март 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 18 Март 2014 09:22

ДВ бр. 24 от 18.03.2014г.

31. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по превантивна медицина; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравна политика и мениджмънт, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 304 (Деканат на ФОЗ).

ДВ бр.24/18.03.2014г.
АС/18.06.2013г.
28. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Медицинска биология“ (Биология на човека) за нуждите на Катедра по биология при МФ, МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, ет. 2, стая 211, тел. 02/9172502.
1756

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Съдебна медицина”, за нуждите на  Катедра по съдебна медицина и деонтология, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” №2, ет.2, стая 1-канцелария, Катедра по съдебна медицина и деонтология, тел: 02/9230412, от 08.00 до 14.00ч.

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна спе­циалност „Медицинска физика” за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика, със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” №2, стая 421, тел. 02/ 9172789;

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща медицина”, за нуждите на  Катедра по обща медицина, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1784, ул. „Д. Моллов” №1, УМБАЛ „Света Анна”, Катедра по обща медицина, тел: 02/9759014.

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО КАТЕДРА  „ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ” ВЪВ ФДМ СОФИЯ

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 48, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗВО, РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 25.02.2014 Г. И СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ЗРАС В РБЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 113 ал. /1/ т.2 от ПУРПНСЗАД в МУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ОБЩЕСТВЕНО ДЕНТАЛНО ЗДРАВЕ” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ.
 СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 
Конкурси 10 Март 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Март 2014 10:18

Решение на АС 13/25.02.2014 год.

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 13/ 25.02.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (двама) асистенти в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по оценка на здравните технологии.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432304 Деканат.

Решение на АС 13/25.02.2014 год.

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София  № 13/ 25.02.2014 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 2 (двама) асистенти в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по медицинска педагогика.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432304 Деканат.

 
Конкурси 07 Март 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 07 Март 2014 09:32


ДВ, бр. 20/07.03.2014 г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет при МУ – София, с решение на Академичния съвет, протокол № 13 от 25.02.2014 г., обявява конкурси за: професор – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. „Фармация“, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“, за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София; главни асистенти – двама, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. „Фармация“, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, всички със срок 2 месеца от обнародването на обявата в
„Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 7402 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия”, за нуждите на  Катедра по сърдечно-съдова хирургия-Клиника по кардиохирургия на база УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”-ЕАД, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков №52А, зала 3,  тел: 02/9159 441, 02/9159 717.


Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, за нуждите Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база ОАИЛ към Клиника по неврохирургия при УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков №52А, Катедра по анестезиология и интензивно лечение, тел: 02/9230 570, (УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”, до аудиторията).Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение”, за нуждите Катедра по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по АИЛ при УМБАЛ „Александровска”, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. Пенчо Славейков №52А, Катедра по анестезиология и интензивно лечение, тел: 02/9230 570, (УСБАЛССЗ „Св. Екатерина”, до аудиторията).

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиология на животните и
човека”, за нуждите на  Катедра по физиология, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве №2, ет.4, стая 426, Катедра по физиология, тел: 02/9172610.

Разрешен на АС/09.04.2013г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия”, за нуждите на  Катедра по педиатрия на база СБАЛДБ „Проф. И. Митев”-Клиника по неврология, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1606, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №11, Личен състав на СБАЛДБ, тел. 02/8154297.


Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)”, за нуждите на  Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. Акад. Иван Евстатиев Гешов №15, Катедра по хигиена, медицинска екология и хранене, тел. 02/9152102, 9152103, 8510837.


Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на  Катедра по пропедевтика на вътрешните болести за отделение по кардиология УМБАЛ „Александровска”-ЕАД, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. Георги Софийски №1, секретаря на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, тел. 02/9230 723.


 

 
Конкурси 28 Февруари 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 28 Февруари 2014 00:00

С Решение на Академичния съвет на Медицински университет-София (Протокол № 13/25.02.2014 г.), Фармацевтичен факултет при МУ-София, обявява следния конкурс:
асистент – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация” за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

 
Конкурси 25 Февруари 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 25 Февруари 2014 09:29


ДВ бр.16/25.02.2014г.


АС/18.06.2013г.
63. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 4.Природни науки, математика и информатика по професионално направление  4.1.  Физически  науки  и  научна специалност „Медицинска физика“ за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, стая 421.
1087


Разрешен на АС/15.10.2013г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология”, за нуждите на  Катедра по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве №2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая 113, тел: 02/9172376.

РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 26.11.2013 Г.

ОБЯВА ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО КАТЕДРА  „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ” ВЪВ ФДМ СОФИЯ
 
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ. 50, АЛ. 1 ВЪВ ВРЪЗКА С ЧЛ. 48, АЛ. 1 И 2 ОТ ЗВО, РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 26.11.2013 Г. И СЪГЛАСНО ЧЛ. 17 ОТ ЗРАС В РБЪЛГАРИЯ И ЧЛ. 113 ал. /1/ т.2 от ПУРПНСЗАД в МУ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ” СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.
 
ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.
 
ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10 

 
Конкурси 28 Януари 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Януари 2014 11:35

Разрешен на АС/09.04.2013г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност
„Инфекциозни болести”, за нуждите на  Катедра по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София, бул. „Акад. Иван Гешов” №17, Северен павилион, тел: 02/9023744.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia