Конкурси

255. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве

Обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование:

7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална,радиационна, училищна и др.)“ – един за Катедрата по трудова медицина, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).

2828

Решен на АС от 26.02.2019 г.
Обявен в ДВ бр. 28 / 05.04.2019 г.

715. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по медицинска педагогика, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по медицинска етика и право, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

720. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „Проф. Б. Бойчев“ , със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1614, бул. „Н. Петков“ № 56, при технически секретар на катедрата – д-р Райчо Кехайов, тел. 02/81 81 621.

2199


Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

721. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 421, тел. 02/ 9172 789.

2200


Разрешени на АС от 23.10.2018 г. и АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

722. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти и двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.

2201


Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

723. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/ 9432 263 и 0888 32 98 89 – проф. Пенков.

2202


Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

724. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама професори в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/ 9432 305 и 0888 283 945 – проф. Владимиров.

2203


Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

725. –Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

2204


Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

726. –Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

2205


Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

727. –Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет и кл. генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

2206


Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

728. –Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за шестима главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 578 684.

2207


Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

729. –Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по съдова и ендоваскуларна хирургия към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/91 59 441, 02/91 59 717.

2208


Разрешен на АС от 25.01.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 27/ 02.04.2019 г.

730. –Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/91 59 441, 02/91 59 717.

2209


Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за петима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска онкология” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, тел. 0897 51 90 67.


Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Лъчелечение” за нуждите на Катедрата по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по лъчелечение, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, тел. 0897 51 90 67.


Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична фармакология и терапия” за нуждите на Катедра по клинична фармакология и терапия на база Клиника по клинична фармакология и терапия към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, ет. 1, секретариат на Катедра по клинична фармакология и терапия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, тел.  02/ 943 21 52.


Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хранене и диететика” за нуждите на Катедра по клинична фармакология и терапия на база Клиника по ендокринология, болести на обмяната за лечение на метаболитни нарушения към УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, ет. 1, секретариат на Катедра по клинична фармакология и терапия, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, тел.  02/ 943 21 52.


Разрешен на АС от 25.10.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на Катедра по фармакология и токсикология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 318, Катедра по фармакология и токсикология, тел. 02/ 952 05 39.


Разрешен на АС от 26.03.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хигиена (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)” за нуждите на Катедра по хигиена, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Анатомичен блок, ет. 1, стая 1, Катедра по хигиена, тел. 02/ 9172 617, 0887419381 - Димитрова.


Разрешен на АС от 26.03.2019 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Епидемиология” за нуждите на Катедра по епидемиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, УСБАЛАГ „Майчин дом“, ет. 6, стая 669, Катедра по епидемиология, тел. 02/ 952 38 44.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 26.02.2019 год.

Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент

В област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев” - Враца

Необходими документи:

1.заявление

2. европейски формат автобиография;

3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;

4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв).

5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);

6. медицинско свидетелство;

7. свидетелство за съдимост;

8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);

9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).

10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 

За справки и подаване на документи  - София ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.


Разрешен на АС от 26.02.2019 г.

Обявен в ДВ бр. 25/26.03.2019 г.


Фармацевтичен факултет при МУ-София, с решение на Академичния съвет от 26.02.2019 г.,обявява следния конкурс:

  1. АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, научна специалност „Аналитична химия” за нуждите на катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.


В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/

Медицинският университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2018/2019 г.,

ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.1

ФИЗИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биофизика

2

 

 

 

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

1

 

 

 

 

 

Молекулярна биология

1

 


7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

3

 

 

 

 

 

Гастроентерология

1

 

 

 

 

 

Ендокринология

1

 

 

 

 

 

Имунология

1

 

 

 

 

 

Кардиология

1

 

 

 

 

 

Клинична фармакология и терапия

1

 

 

 

 

 

Нефрология

2

 

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

 

 

 

 

 

Обща хирургия

 

1

 

 

 

 

Ревматология

2

 

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

 

1

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Терапевтична дентална медицина

 

1

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

 

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Токсикология

1

 

 

 

 

 

Фармакология

(вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

1

4

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.
Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

1.ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

2.ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

3.НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

4.КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР за участниците в конкурса за задочна докторантура;

5.ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 211. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 980 34 64.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК, БР. 17 ОТ 26 ФЕВРУАРИ 2019 г., стр. 183-184, обява № 1210.

Поправка, публикувана в ДВ брой 18 от 01 март 2019 г., стр. 192, обява 1456. Медицинският университет – София прави поправка в обявлението за конкурси за прием на докторанти за учебната 2018/2019 г. (ДВ бр. 17 от 2019 г.), като в частта за подаване на документи в т. 3 думите „копие на диплома ……“ да се четат „нотариално заверено копие на диплома …..“.

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

278. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

1147

Разрешени на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

279. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един за база Отделение за интензивно лечение на неврологични заболявания към Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ и един за база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;

1148

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

280. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести на база Втора терапевтична клиника към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

1149

Разрешени на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

281. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по белодробни болести – един за база Първа терапевтична клиника и един за база Клиника по детска фтизиатрия към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.

1150 

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

282. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1614, бул. „Н. Петков“ № 56, при технически секретар на катедрата – д-р Райчо Кехайов, тел. 02/81 81 621.

1151

Разрешени на АС от 27.11.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

283. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Катедрата по нефрология - един за база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник .

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нефрология и трансплантация, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 507.

1152

Разрешен на АС от 27.11.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

284. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно-съдова хирургия” за нуждите на Катедрата по сърдечно-съдова хирургия и инвазивна кардиология на база Клиника по кардиохирургия към УМБАЛ ”Света Екатерина”, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”.

Документи и справки – София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А, тел: 02/9159441; 02/9159717.

1153

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

 285. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

1154

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

286. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.

1155

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

287. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Хранене и диететика” за нуждите на Катедрата по хигиена, медицинска екология и хранене, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2 – Анатомичен блок, ет. 1, стая № 1, тел. 02/9172 617, 0887 419 381 - Димитрова.

1156

Разрешен на АС от 23.10.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 16/22.02.2019 г.

288. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедрата по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, етаж 11, тел. 02/895 60 01;

1157