Конкурси
Конкурси 17 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Март 2017 10:51

ДВ бр.23/17.03.2017г. Решение на АС от 26.01.2017г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на преподаването по дисциплините „Кинезитерапия“ и „Лечебен масаж“ в специалностите „Рехабилитатор“ и „Масажист“ за лица с увредено зрение в МК „Йорданка Филаретова“ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло  море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).


ДВ бр. 23/17.01.2017г. Решение на АС от 21.02.2017г.

Медицински университет – София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ обявява  конкурс  за  доцент  в  област  на  висше образование  7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Клинична лаборатория“ за нуждите на Медицински колеж  „Йорданка Филаретова“ – един със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.  
За справки и подаване на документи:   гр.София – 1606, ул. „Й. Филаретова“   № 3, Деловодство към Директор МК, стая 115, първи етаж тел. 02/915 46 46


Разрешени на АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 23/17.03.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 1, тел. 02/9515317, 02/9172 577.
Разрешени на АС от 21.02.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение - един за база I НАИЛ и един за база III  НАИЛ към КАИЛ на УМБАЛ „Александровска“ и един за КАИЛ към УМБАЛ „Света Екатерина“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков“ № 52 А, до аудиторията на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел. 02/9230 570.

 
Конкурси 15 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 15 Март 2017 15:02

РАЗРЕШЕНИ НА АС ОТ 21.02.2017 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА СЛЕДНИТЕ КОНКУРСИ:
1. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;
2. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ОРТОПЕДИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”;
3. КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ДЕТСКА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА”.

КОНКУРСИТЕ СА СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10
15.03.2017 Г.

 

 
Конкурси 10 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 10 Март 2017 09:50

обнародвани в ДВ бр. 21/10.03.2017г.
1 място професор в к-рата по икономика на здравеопазването - Решение на АС от 26.01.2017г.
1 място гл.асистент в к-рата по икономика на здравеопазването - Решение на АС от 21.02.2017г.
1 място гл. асистент в к-рата по кинезитерапия - Решение на АС от 21.02.2017г.

5б. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурсиза: професор в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност„Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по икономика на здравеопазването – един; главни асистенти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по кинезитерапия и един за Катедрата по икономика на здравеопазването, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, каб. 41, тел. 02/9432-579 (сектор „Наука“ на ФОЗ).

 

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

1.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести, Отделение Б към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1639

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

2.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за пароксизмални състояния към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1640

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

3.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за двигателни нарушения към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1641

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

4.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести, Отделение В към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
1642

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

5.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия, Сектор „Медицинска биохимия“ на база Предклиничен университетски център, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая 344, Катедра медицинска химия и биохимия, тел. 02/ 9172 656.
1643

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

6.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Канцелария на Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 479.
1644

Разрешен на АС от 25.10.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

7.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Оториноларингология” за нуждите на Катедрата по УНГ болести на база Клиника по УНГ болести към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев“ № 26, тел. 02/9432 139.
1645

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

8.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по обща и чернодробно-панкреатична хирургия  към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по обща и оперативна хирургия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 650.
1646

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

9.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 348.
1647

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

10.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Канцелария на Клиниката по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456,
02/9230 479.
1648

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

11.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент и един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по ендокринология, диабет и генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1649

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Инфекциозни болести” за нуждите на Катедрата по инфекциозни болести, паразитология и тропическа медицина на база СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 17, СБАЛИПБ „Проф. Иван Киров“, Северен павилион, ет. 2, стая 210 –  Паолета Соколова от 8.00 до 14.00 ч., тел. 02/90 23 720.

Разрешени на АС от 26.01.2017 г. и АС от 21.02.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 21/10.03.2017 г.

5а.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по детска онкохематология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.
1651

 
Конкурси 07 март 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Март 2017 14:28

Разрешен на АС от 22.11.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по патофизиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 456, тел.  02/9172 637.

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия - един за база Клиника по ендокринология, диабет и генетика и един за Клиника по нефрология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология - един за база Клиника по психиатрия и един за Клиника по детско-юношеска психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456, 02/9230 479.

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска психология” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология за база Първа психиатрична клиника към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456, 02/9230 479.

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 1, тел. 02/9515317, 02/9172 577.

Разрешен на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести  за база Клиника по гръдна хирургия към СБАЛББ „Св. София“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести - един за база Отделение по интензивна терапия, един за база Първа терапевтична клиника и един за база Втора терапевтична клиника към СБАЛББ „Св. София“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, СБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,00 до 16,00 ч.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.

Разрешени на АС от 20.12.2016 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, ет. 3, тел. 02/9432 226.

Разрешен на АС от 26.01.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицинския факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”,  по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата  по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Анна”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, при технически секретар на Катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/8181621.
 

 
Конкурси 28 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 28 Февруари 2017 18:54

ДВ бр. 19/28.02.2017г. АС от 26.01.2017г.
583. – Медицинският университет, София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за главни асистенти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията – един за Катедрата по здравна политика и мениджмънт на ФОЗ при МУ – София; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Об- ществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по медицинска педагогика на ФОЗ при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“).

 
Конкурси 27 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 27 Февруари 2017 22:30

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място на 0,5 длъжност „преподавател” на постоянен трудов договор в болница база на ФОЗ за преподаването по клинична практика в клиника/отделение/ по Хирургия в специалност „медицинска сестра”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимум 10 години стаж по специалността
Минимум 5 години  управленски стаж придобит  в болници бази  на ФОЗ
Необходими документи:
Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование с придобита професионална квалификация Медицинска сестра
Копие на диплома за висше образование с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/
Удостоверение за стаж на управленска длъжност

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място на 0,5 длъжност „преподавател” на постоянен трудов договор в болница база на ФОЗ за преподаването по клинична практика в клиника/отделение/ по Вътрешни болести  в специалност „медицинска сестра”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимум 10 години стаж по специалността
Минимум 5 години  управленски стаж придобит  в болници бази  на ФОЗ
Необходими документи:
Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование с придобита професионална квалификация Медицинска сестра
Копие на диплома за висше образование с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/
Удостоверение за стаж на управленска длъжност

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика в специалност „медицинска сестра”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимум 10 години стаж по специалността
Минимум 5 години  управленски стаж придобит  в университетска болница

Необходими документи:
Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование с придобита професионална квалификация Медицинска сестра
Копие на диплома за висше образование с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/
Удостоверение за стаж на управленска длъжност

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 17 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Февруари 2017 10:43

ДВ бр. 16/17.02.2017г. и решение на АС от 26.01.2017г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 26.01.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по икономика на здравеопазването .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

2. – Медицинският университет – София, Фа к ул т е т п о о бщес т вен о з д р а ве, о б я в я в а конкурси: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на- правление 7.4. Обществено здраве, научна спе- циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“, за: доцент за К атед рат а по т ру дова медицина – един; главни асистенти: за Катедрата по медицин- ска етика и право – един; за Катедрата по превантивна медицина – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Хигиена“ (вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др.) за доцент за нуждите на МК „Йорданка Филаретова“ при МУ – София, чрез Катедрата по трудова медицина на ФОЗ – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здра- ве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 
Конкурси 06 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 06 Февруари 2017 14:19

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика в специалност „лекарски  асистент”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Копие на диплома за придобита специалност Обща медицина
Удостоверение за стаж по специалността не по-малко от 10 години / копие на трудова книжка/, практика с минимум 1500 пациента от всички възрастови групи /, работещ в екип с медицинска сестра/
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика в специалност „лекарски  асистент”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Копие на диплома за придобита специалност Спешна медицина/Анестезиология и интензивно лечение
Удостоверение за стаж по специалността не по-малко от 10 години в Център за спешна медицинска помощ / копие на трудова книжка/
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 26.01.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по превантивна медицина .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 03 февруари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 03 Февруари 2017 13:21

ДВ бр. 12/03.02.2017г. и решение на АС от 28.06.2016 и от 20.12.2016

474. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за нуждите на Катедрата по медико-социални нау- ки във Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, при МУ – София; главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един за Катедрата по кинезитерапия на ФОЗ при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

 
Конкурси 31 януари 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 31 Януари 2017 09:51

ДВ бр.11/31.01.2017г. , АС от 22.11.2016г.

442. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина, научна специалност „Вътрешни болести“ – един за Катедрата по здравни грижи със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“. Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор наука.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia