Конкурси
Конкурси 05 декември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Декември 2017 13:11

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.09.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по превантивна медицина .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 14 ноември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 14 Ноември 2017 11:40

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.

Обявен в ДВ бр. 91/14.11.2017 г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакогнозия и фитохимия“, за нуждите на катедра „Фармакогнозия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В двумесечен срок от обнародването в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет – ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Конкурси 07 ноември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Ноември 2017 12:57

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

50. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по акушерство и гинекология на база СБАЛАГ „Майчин дом”,
със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, ул. „Здраве” № 2, СБАЛАГ „Майчин дом”, Катедра по акушерство и гинекология, ет.1, стая № 113, тел: 02/ 9172376.
8212

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

51. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Клиничния център по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, секретариат на КЦЕГ, етаж 10, тел. 02/895 60 40;
8213

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

52. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедрата по медицинска химия и биохимия – сектор „Медицинска биохимия“ на база Предклиничен университетски център, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 3, стая № 344, Катедра по медицинска химия и биохимия – сектор „Биохимия“, тел. 02/ 9172 656.
8214

Разрешен на АС от 19.09.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

53. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника по анестезиология и интензивно лечение към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” № 52А – в сградата на УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570;
8215

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

54. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един  главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести, УМБАЛ „Александровска“, тел. 0884 57 86 84.
8216

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 89/07.11.2017 г.

55. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на  Катедрата по фармакология и токсикология, със срок  2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.
8217

 
Конкурси 27 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 27 Октомври 2017 00:00

Разрешен на АС от 17.10.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Клиничен център по гастроентерология на база УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1527, ул. Бяло море № 8, Клиника по гастроентерология, УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“ , тел. 02/943 23 05.

 
Конкурси 20 октомври 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл

ДВ бр. 84

Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Ортодонтия“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
7694

 
Конкурси 06 октомври 2017 год. - ДОКТОРАНТИ ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 06 Октомври 2017 11:04

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2017/2018 г., съгласно Решение на МС № 236/27.04.2017 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от 19.09.2017 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ,   МАТЕМАТИКА И    ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Микробиология

1

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

2

0

 

 

 

 

Молекулярна генетика

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1.

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

2

2

 

 

 

 

Белодробни болести

1

1

 

 

 

 

Гастроентерология

1

0

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

0

 

 

 

 

Имунология

1

0

 

 

 

 

Кардиология

1

3

 

 

 

 

Клинична психология

1

0

 

 

 

 

Неврология

4

1

 

 

 

 

Нефрология

1

1

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

1

 

 

 

 

Образна диагностика

3

0

 

 

 

 

Обща медицина

1

0

 

 

 

 

Обща хирургия

1

0

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

3

0

 

 

 

 

Оториноларингология

2

0

 

 

 

 

Офталмология

1

0

 

 

 

 

Педиатрия

0

2

 

 

 

 

Психиатрия

2

0

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

0

5

 

 

 

 

Урология

2

0


 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

1

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2.

 ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

1

0

 

 

 

 

Ортопедична дентална медицина

1

0

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2.

 ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

1

0

 

 

 

 

Токсикология

2

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

4

1

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

4

8

 

 

 

 

Медицина на бедствените ситуации

2

0

               

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

1.      ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

2.      ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТавтобиография;

3.      КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпитии академична справка;

4.      КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

5.      ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ– 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА– 1431 София, ул. „Георги Софийски“ № 1, Сектор „Наука“. За справки – Г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ– 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ– 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 94 32 579.

 

 
Конкурси 26 септември 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 26 Септември 2017 10:19

ДВ бр. 77/26.09.2017г.

АС от 06.06.2017г.

18. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Хигиена (вкл. Трудова, комунална, училищна, радиационна и др.)“ за Катедрата по трудова медицина – един; двама главни асистенти в област на висше образоване 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравни грижи, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

АС от 19.09.2017г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 19.09.2017г., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по медицинска етика и право .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia