Конкурси

Разрешен на АС от 15.12.2022 г. Обявен в ДВ бр. 13/07.02.2023 г.

Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор – един, в област на висше образование 7.Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Обществено дентално здраве“, за нуждите на преподаването в катедра „Обществено дентално здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, бул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.. Публикуван в ДВ бр. 9/27.01.2023 г.

93. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Детска дентална медицина“, за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“,със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

429

Обявен в Държавен вестник бр. 9/27.01.2023 г.. Разрешен на Академичен съвет (протокол № 29/15.12.2022 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следния конкурс:

ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.


Разрешен на АС от 27.09.2022 г.

62. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по кардиология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 226.

449

 

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

62а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по гастроентерология на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по хирургия, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 263 – канцелария и 0888 329 889 – проф. Н. Пенков.

450

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

62б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Отделение по ендокринология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

451

 

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

62в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456 и 02/9230 479.

452

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

62г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника по гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

453

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

62д. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

454

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

62е. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

455

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

62ж. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на  вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в Държавен вестник.

Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски” №1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

456

 

Разрешени на АС от 27.09.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунопатология и алергология” за нуждите на Катедрата по алергология  на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Клиника по алергология към УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 226;

 

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология за база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Анна“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359 и 0886 277 159.

Публикуван в ДВ бр. 5/17.01.2023 г. Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

16. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – три места, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Протетична дентална медицина“, за нуждите на катедра „Протетична дентална медицина“. Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването му в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски No 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.

191


Обявен в Държавен вестник бр. 5/17.01.2023 г., Разрешени на Академичен съвет (протоколи № 28/28.11.2022 г. и № 29/15.12.2022 г.)

Фармацевтичен факултет при Медицински университет-София обявява следните конкурси:

  • ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – един, в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, професионално направление 4.2 „Химически науки”, за нуждите на преподаването по аналитична химия в катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София;
  • ПРОФЕСОР – един, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтична регулация“, за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, www.mu-sofia.bg/.

 

Обнародвана в ДВ бр. 4/13.01.2023г. , с Решение на АС от 15.12.2022г. 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,

обявява следния конкурс: едно място за професор на 0,50 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Кардиология“ за преподаването в специалности „Медицинска сестра“ и „Лекарски асистент“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на ФОЗ „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 Факултетът по Обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“  при Медицински университет – София обявява конкурс:

-  1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2 Дентална медицина и специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на преподаването в специалност „Зъботехник“  в МК „Йорданка Филаретова“ при МУ-София

Всичките със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука

Разрешен на АС от 15.12.2022 г. Обявен в ДВ бр. 1/03.01.2023 г.

30. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионалното направление 7.2. Дентална медицина, научна специалност „Терапевтична дентална медицина“ – един за нуждите на преподаването в катедра „Консервативно зъболечение“. Задължително изискване е кандидатите да имат придобита специалност по „Терапевтична стоматология“ или „Оперативно зъболечение и ендодонтия“.

Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски 1, стая No 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

8352


РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 28.11.2022 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ“ – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПРОТЕТИЧНА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА“.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г. СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК ЕДИН МЕСЕЦ ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ФДМ, МУ – СОФИЯ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

Разрешени на АС от 27.09.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230 346.

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия - един за база Клиника по ревматология и кардиология към СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“ и един за база Детска клиника към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 02/81 54 297.

 

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Втора психиатрична клиника към МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456.

 

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Психиатрия” за нуждите на Катедрата по психиатрия и медицинска психология на база Клиника по психиатрия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по психиатрия, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 456.

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Урология” за нуждите на Катедрата по урология на база Клиника по урология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария  на Катедрата по урология, тел. 02/9230 352.

 

Разрешен на АС от 28.11.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по биология, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, стая 221, Катедра по биология, тел. 02/ 9172 661.

 

Разрешени на АС от 28.11.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология - един за база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ и един за база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ „Света Анна“, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, Катедра по ортопедия и травматология при технически секретар на катедрата – д-р П. Танчев, тел. 02/9432 359 и 0886 277 159.

 

Разрешени на АС от 25.10.2022 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 1 месец от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, стая № 2 - секретар, тел.  02/9172 601.

Обява за конкурси на ФОЗ Обнародвани в ДВ бр. 99/13.12.2022г. и с Решение на АС от 28.11.2022г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси:

  • едно място за доцент на 0,25 длъжност в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и специалност „Медицинска генетика“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;
  • едно място за гл. асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и специалност „Кинезитерапия“ за нуждите на Катедрата по кинезитерапия на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“;
  • едно място за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.6. Спорт и специалност „Теория и методика на физическото възпитание и спортната тренировка“ за нуждите на Катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС при МУ – София;
  • едно място за гл. асистент в област на висше образование 2. Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. Филология и специалност „Общо и сравнително езикознание (Сравнителен анализ на английска и руска медицинска терминология)“ за нуждите на Катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС при МУ – София;
  • едно място за гл. асистент на 0,25 длъжност в област на висше образование 2. Хуманитарни науки по професионално направление 2.1. Филология и специалност „Български език“ за преподаване на български език на чуждестранни студенти за нуждите на Катедрата по езиково обучение, медицинска педагогика и спорт на ДЕОС при МУ – София,

Всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Обнародвана в ДВ бр. 96/02.12.2022г. и с Решение на АС от 27.09.2022г. 

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,

обявява следния конкурс: едно място за професор на 0,50 длъжност в област на висше образование 3. Социални, стопански и правни науки по професионално направление 3.6. Право и специалност „Административно право и административен процес“ за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.