Конкурси
Конкурси 30 юни 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 30 Юни 2015 12:48

 

Разрешен АС/26.05.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 49/30.06.2015 г.
99. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет при МУ – София, с решение на Академичния съвет (и протокол № 24 от 26.05.2015 г.) обявява следните конкур­си за доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално на­правление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, про­фесионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармакоикономика и фармацевтич­на регулация“ за нуждите на преподаванията по „Висша математика“ и „Статистически методи във фармацията“ към катедра „Организация и икономика на фармацията“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, про­фесионално направление 7.3. Фармация и научна специалност „Токсикология“ за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, като допълнително изискване е кандидатите да притежават специалност „Токсикология и токсико­логичен анализ“ по професионалното направление на преподаваната дисциплина съгласно чл. 126, ал. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София – един; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фарма­ция и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)“ за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, като допълнително изискване е кан­дидатите да притежават специалност „Клинична фармация“ по професионалното направление на преподаваната дисциплина съгласно чл. 126, ал. 2 ПУРПНСЗАД на МУ – София – един, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Заявления и документи – във Фар­мацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125, за справки – тел. 02/987-98-74, http:// mu-sofia.bg/.
3805
 
Конкурси 29 юни 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 29 Юни 2015 13:12

На основание чл. 113 ал.1 т. 2 и ал.2 от ППЗРС и Решение на АС на МУ София № 24/ 26.05.2015 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“ и научната специалност “социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията” със  срок  два /2/ месеца от обнародването в сайта на МУ-София, за  Катедрата по превантивна медицина – сектор Кинезитерапия.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 Деканат.

 
Конкурси 05 юни 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 05 Юни 2015 09:00

 

Разрешен АС/16.09.2014 г.
Обявен в ДВ бр. 41/05.06.2015 г.
16. – Медицинският университет – Факултет по дентална медицина, София, на основание ре­шение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стома­тология за заемане на академичната длъжност професор по научната специалност „Дентална образна диагностика“ за нуждите на препода­ването по дисциплината „Образна диагностика“ в катедра „Образна и орална диагностика“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10. 
3747
 
Конкурси 29 май 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 29 Май 2015 10:59


Разрешен на АС/23.02.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 39/29.05.2015 г.
612. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” за нуждите на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение на база Клиника  по неврохирургия при УМБАЛ „Свети Иван Рилски” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София, канцелария на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение, бул. „Пенчо Славейков” № 52 А, УМБАЛ „Света Екатерина“, тел: 02/9230 570.
3493

Разрешен на АС/24.03.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 39/29.05.2015 г.
613. – Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести при УМБАЛ ”Александровска“- един за отделение „А“ и един за отделение „Б“  със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  клиника по нервни болести, тел. 02/9230 484.
3494

Разрешен на АС/24.03.2015г.
Обявен в ДВ бр. 39/29.05.2015 г.
614. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия на база Клиника  по неонатология при СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, тел. 02/ 815 42 97.
3495


Разрешен на АС/01.07.2014 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедрата по обща и клинична патология на база Отделение по патологична анатомия към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по обща и клинична патология, тел: 02/9230839.

Разрешен на АС/24.03.2015 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Г. Софийски № 1, ет. 3, Канцелария на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, тел: 02/9230723.

Разрешен на АС/24.03.2015 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Фармакология (вкл. фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра по фармакология и токсикология, ет. 3, стая 318, тел: 02/9520539.

Разрешен на АС/24.03.2015 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия,  един на база Клиника  по ревматология, кардиология и хематология, един на база Клиника по гастроентерология и един на база Клиника по пневмология и интензивно лечение при СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1606, бул. Акад. Иван Гешов № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р Иван Митев”, тел. 02/ 815 42 97.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по кардиология към УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” , тел: 02/9432226.

 
Конкурси 08 май 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 08 Май 2015 13:58

 

Публикувано в Държавен вестник бр. 33/08.05.2015 г.
 
876. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 23.02.2015 г. обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по научната специалност „Детска стоматология“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2930
 
 
Конкурси 17 април 2014 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Април 2015 00:00

 

Разрешен на АС/16.09.2014 г.
Обявен в ДВ бр. 28/17.04.2015 г.
 
 
Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” , професионално направление 7.2. „Стоматология”  по научната специалност ”Терапевтична стоматология” за нуждите на катедра „Пародонтология”;
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
 
Конкурси 07 април 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Април 2015 09:57

Разрешен на АС/30.09.2014 г.
Обявен в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

92. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД, София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Г. Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, Клиника по нервни болести – канцелария, тел. 02/923-04-84.
2328

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Хранене и диететика“ за нуждите на Катедрата по клинична фармакология и терапия – Клиника по метаболитно - ендокринни заболявания и диететика на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София, със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1527, ул. Бяло море № 8, Катедра по клинична фармакология и терапия, тел. 02/9432-444.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Имунопатология и алергология“ за нуждите на Клиничен център по алергология на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, тел. 9230/226.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/ 645-176.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/ 645-176.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Хирургия“ за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/ 645-176.
Кандидатите трябва да притежават оперативна специалност – хирургия, урология или ортопедия.
 

41.Медицинският университет–София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за Катедрата по здравни грижи; доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – двама, за Катедрата по здравни грижи; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

Разрешен на АС 16.09.2014 г.
Обявен в ДВ бр.26 / 07.04.2015г.
Медицински университет-София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” обявява конкурс за „главен асистент” в област на висше образование 7.“Здравеопазване и спорт” , по професионално направление 7. 1 „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория”- едно място за „главен асистент”, със срок два /2/ месеца от обнародването в "Държавен вестник".
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Йорданка Филаретова” № 3, Медицински колеж, етаж 1, стая 115 , тел. 02/915-46-46.

 
Конкурси 25 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 25 Февруари 2015 13:28

На основание чл. 86 ал.3, т. 2 и т. 3  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  18.12.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 3 (три места) „преподавател” по практика, специалност медицинска сестра в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.5  „Здравни грижи“  със  срок  един /1/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравни грижи.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 20 Януари 2015 13:20

 

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ото-рино-ларингология” за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника  по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев”№ 26,  тел: 02/9432139.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5/20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина  при УМБАЛ „Александровска”   със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел: 02/9230 797.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”   за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
 
Разрешен на АС/25.02.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване нарадиоактивни изотопи)”   за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Катедра по образна диагностика, тел. 02/9230 348.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 – Клиника по белодробна туберкулоза при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia