Конкурси
Конкурси 08 май 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 08 Май 2015 13:58

 

Публикувано в Държавен вестник бр. 33/08.05.2015 г.
 
876. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 23.02.2015 г. обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Стоматология по научната специалност „Детска стоматология“ за нуждите на катедра „Детска дентална медицина“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
2930
 
 
Конкурси 17 април 2014 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 17 Април 2015 00:00

 

Разрешен на АС/16.09.2014 г.
Обявен в ДВ бр. 28/17.04.2015 г.
 
 
Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, на основание решение на АС от 16.09.2014 г. обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” , професионално направление 7.2. „Стоматология”  по научната специалност ”Терапевтична стоматология” за нуждите на катедра „Пародонтология”;
Конкурсът е със срок 2 месеца от обнародването им в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
 
Конкурси 07 април 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 07 Април 2015 09:57

Разрешен на АС/30.09.2014 г.
Обявен в ДВ, бр. 26/07.04.2015 г.

92. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедрата по неврология на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“ – ЕАД, София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – София 1431, ул. Г. Софийски 1, УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, Клиника по нервни болести – канцелария, тел. 02/923-04-84.
2328

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Хранене и диететика“ за нуждите на Катедрата по клинична фармакология и терапия – Клиника по метаболитно - ендокринни заболявания и диететика на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, София, със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1527, ул. Бяло море № 8, Катедра по клинична фармакология и терапия, тел. 02/9432-444.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Имунопатология и алергология“ за нуждите на Клиничен център по алергология на база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, тел. 9230/226.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/ 645-176.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Вътрешни болести“ за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/ 645-176.

Разрешен на АС/23.02.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Хирургия“ за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Враца, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, Филиал „Проф. д-р Иван Митев“, тел. 092/ 645-176.
Кандидатите трябва да притежават оперативна специалност – хирургия, урология или ортопедия.
 

41.Медицинският университет–София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.1 Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ за Катедрата по здравни грижи; доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – двама, за Катедрата по здравни грижи; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4 Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за нуждите на Медицински колеж „Йорданка Филаретова“ – София, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор наука).

Разрешен на АС 16.09.2014 г.
Обявен в ДВ бр.26 / 07.04.2015г.
Медицински университет-София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” обявява конкурс за „главен асистент” в област на висше образование 7.“Здравеопазване и спорт” , по професионално направление 7. 1 „Медицина” и научна специалност „Клинична лаборатория”- едно място за „главен асистент”, със срок два /2/ месеца от обнародването в "Държавен вестник".
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Йорданка Филаретова” № 3, Медицински колеж, етаж 1, стая 115 , тел. 02/915-46-46.

 
Конкурси 02 април 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 02 Април 2015 15:01

Разрешен на АС на 24.03.2015 г.:

1. Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", професионално направление 7.3 "Фармация" и научна специалност "Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)" за нуждите на катедра "Фармакология, фармакотерапия и токсикология" на Фармацевтичен факултет със срок 2 месеца от публикуването на обявата на Интернет страницата на МУ-София.
Заявления и документи се подават във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

2. Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", професионално направление 7.3 "Фармация" и научна специалност "Токсикология" за нуждите на катедра "Фармакология, фармакотерапия и токсикология" на Фармацевтичен факултет със срок 2 месеца от публикуването на обявата на Интернет страницата на МУ-София.
Заявления и документи се подават във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Конкурси 30 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 30 Март 2015 12:46

 

Медицински университет-София, Медицински колеж „Йорданка Филаретова” обявява конкурс за „асистент” в област на висше образование 7.“Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина”, научна специалност „Анестезиология и интензивно лечение” - едно място за „асистент”. със срок два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ - София.
За справки и подаване на документи – София, ул.”Йорданка Филаретова” № 3, Медицински колеж, етаж 1, стая 115 , тел. 02/915-46-46.
 
Конкурси 13 март 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 13 Март 2015 09:55

Разрешен на АС от 23.02.2015 г.
Обявен в ДВ, бр. 19/13.03.2015 г.
Фармацевтичният факултет при Медицинския университет – София, с решение на Академичния съвет на Медицинския университет – София (протокол № 21 от 23.02.2015 г.), обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Физикохимия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125; за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС/18.12.2014 г.
Медицинският университет - София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Професионални болести” за нуждите на Център по професионални болести, на база Клиника по професионални заболявания при УМБАЛ „Св. Иван Рилски”, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Ив. Гешов” № 15, ет. 1, стая № 24 в деловодство на УМБАЛ „Св. Ив. Рилски”, тел: 02/8526963.
 
Разрешен на АС/23.02.2015 г.
Медицинският университет - София, Медицински факултет, обявява конкурс за четирима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве №2, Катедра по Анатомия, хистология и ембриология, стая № 2 (секретар), ет. 3, тел: 0889543059.
 
Конкурси 25 февруари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 25 Февруари 2015 13:28

На основание чл. 86 ал.3, т. 2 и т. 3  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  18.12.2014 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 3 (три места) „преподавател” по практика, специалност медицинска сестра в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.5  „Здравни грижи“  със  срок  един /1/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София, за  Катедрата по здравни грижи.
За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 20 януари 2015 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 20 Януари 2015 13:20

 

Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр. 5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ото-рино-ларингология” за нуждите на Катедра по УНГ болести на база Клиника  по УНГ болести при УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1504, бул. „Ген. Данаил Николаев”№ 26,  тел: 02/9432139.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5/20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Клиника по нуклеарна медицина  при УМБАЛ „Александровска”   със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел: 02/9230 797.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
 
Разрешен на АС/18.12.2014г.
Обявен в ДВ бр.5 /20.01.2015г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”   за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
 
Разрешен на АС/25.02.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Медицинска радиология и рентгенология (вкл. използване нарадиоактивни изотопи)”   за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база УМБАЛ”Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Катедра по образна диагностика, тел. 02/9230 348.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 2 – Клиника по белодробна туберкулоза при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
Разрешен на АС/30.09.2014г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гръдна хирургия” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести на база Клиника по гръдна хирургия при СБАЛББ „Св. София” ЕАД със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов” № 19, СБАЛББ „Св. София” ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая № 36, тел: 02/805 42 02.
Кандидатите трябва да владеят английски език, съгласно решение на АС от 18.06.2013 г. Степента и владеене се установява с изпит от Центъра за езиково обучение, физическо възпитание и спорт на МУ-София от оторизирани преподаватели.
 
 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia