Конкурси
Конкурси 30 ноември 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 30 Ноември 2016 14:00

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  25.10.2016 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика в учебна дисциплина „Реанимация и интензивно лечение”,  за преподаването в специалност „лекарски  асистент”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Копие на диплома за придобита специалност Анестезиология и интензивно лечение
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността не по-малко от 10 години в УМБАЛ  / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .


На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  25.10.2016 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика в учебна дисциплина „Хирургия”,  за преподаването в специалност „лекарски  асистент”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Копие на диплома за придобита специалност Хирургия
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността не по-малко от 10 години в УМБАЛ  / копие на трудова книжка/

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 25 ноември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 25 Ноември 2016 11:26

Разрешен на АС от 14.06.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 94/25.11.2016 г.

8. – Медицинският университет, Факултет
по дентална медицина – София, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – двама, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.2. Стоматология, научна специалност „Хирургична стоматология“ и придобита специалност по „Орална хирургия“, за нуждите на катедра „Орална и лицево-челюстна хирургия“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Прием на документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202,  от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
9219

 
Конкурси 21 ноември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 21 Ноември 2016 14:05

Разрешен на АС от 21.09.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничния център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Клиника по нуклеарна медицина, тел. 02/9230 561.

Разрешени на АС от 21.09.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за трима асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по обща и оперативна хирургия на база Клиника по чернодробно-панкреатична хирургия към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедра по оща и оперативна хирургия, тел. 02/9230 650.

 
Конкурси 9 ноември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 09 Ноември 2016 11:32

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 25.10.2016 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по здравна политика и мениджмънт .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  25.10.2016 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за  нуждите на катедрата по Кинезитерапия  в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:

Диплома за завършено висше образование по специалност Физическо възпитание и професионална квалификация учител по физическо възпитание

Необходими документи:
Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост

Кандидатите отговорящи на условията и допуснати до участие в конкурса следва да положат изпит по теория и методика на физическото възпитание.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 21 октомври 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 21 Октомври 2016 11:25

Разрешен на АС от 14.06.2016 г.
Обявени в ДВ бр. 83/21.10.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедрата по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по оща и клинична патология, тел. 02/9230 839.

Разрешени на АС от 14.06.2016 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедрата по обща и клинична патология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по оща и клинична патология, тел. 02/9230 839.

 
Конкурси 14 октомври 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 14 Октомври 2016 09:08

обнародвана в ДВ бр. 81/14.10.2016 и Решение на АС от 11.02.2016г.

90. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравна политика и мениджмънт – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 
Конкурси 7 октомври 2016 г. Докторанти ПДФ Печат Е-мейл

Обявата е публикувана в държавен вестник брой 79 от 07 ОКТОМВРИ 2016 г. – обява 6385, страници 52, 53 и 54

 

Медицински университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, съгласно Решение на МС № 328/03.05.2016 г., за учебната 2016/2017 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

 

ШИ

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

2

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

4

0

 

 

 

 

Молекулярна генетика

1

0

 

 

 

 

Паразитология и хелминтология

1

1

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1.

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

2

0

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

3

2

 

 

 

 

Гастроентерология

3

0

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

0

 

 

 

 

Ендокринология

5

1

 

 

 

 

Имунология

3

1

 

 

 

 

Кардиология

2

2

 

 

 

 

Клинична лаборатория

2

0

 

 

 

 

Клинична психология

1

0

 

 

 

 

Неврология

10

0

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

0

 

 

 

 

Образна диагностика

1

1

 

 

 

 

Обща медицина

1

0

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

4

0

 

 

 

 

Педиатрия

2

0

 

 

 

 

Психиатрия

7

0

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

0

1

 

 

 

 

Физиотерапия, курортология и рехабилитация

1

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2.

СТОМАТОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

0

2

 

 

 

 

Терапевтична стоматология

1

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2.

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

2

1

 

 

 

 

Теоретична химия

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Токсикология

2

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

3

0

 

 

 

 

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

1

1

 

 

 

 

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

5

0

 

 

 

 

Фармацевтична химия

1

1

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

3

17

 

 

 

 

Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./

1

2

 

 

 

 

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. „Георги Софийски“ № 1, Сектор „Наука“. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ - 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки - Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки - Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 94 32 579.

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 79 от 07 ОКТОМВРИ 2016 г. – обява 6385, страници 52, 53 и 54

 

 

 
Конкурси 28 септември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 28 Септември 2016 13:18

Разрешен на АС от 15.12.2015 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база МБАЛНП „Свети Наум“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по нервни болести – УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 484.

 
Конкурси 16 септември 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 16 Септември 2016 14:25

ДВ бр. 73/ 16.09.2016г. и решение на АС от 11.02.2016г.

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност „Акушерство и гинекология“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за Катедрата по здравни грижи. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

 
Конкурси 22 юни 2016 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 22 Юни 2016 12:52

Разрешени на АС от 15.12.2015 г

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нефрология” за нуждите на Клиничния център по диализа към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Клиничен център по диализа, тел. 02/9230 889 и 02/9230 515.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia