Конкурси
Конкурси 09 август 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 09 Август 2017 12:45

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурси за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
 „Консервативно зъболечение” – 2 щатни бройки на 4 часа
Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Всички кандидати трябва задължително да владеят английски език съгласно решение на АС от 18.06.2013 г.
Степента на владеене се установява с изпит по английски език в центъра за езиково обучение от оторизирани преподаватели.
Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Свидетелство за съдимост
5. Медицинско свидетелство
6. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
7. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.


07.09.2017 г.

 
Конкурси 04 август 2017 г. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 04 Август 2017 00:00

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 25.07.2017 Г.

МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 2 МЕСТА В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „КОНСЕРВАТИВНО ЗЪБОЛЕЧЕНИЕ”;

 КОНКУРСЪТ Е СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10


Разрешен на АС/06.07.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

Разрешен на АС/06.07.2017 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедрата по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230 723.

 

 
Конкурси 28 юли 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл

Разрешен на АС от 25.04.2017 г.
Публикуван в ДВ бр. 61/28.07.2017 г.
28. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент – един, в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.2. Дентална медицина, по научната специалност „Обществено дентално здраве“ за нуждите на катедра „Обществено дентално здраве“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи и справки – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952 22 10.
5568


Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 61/28.07.2017 г.


Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 13 от 6.06.2017 г.) обявява конкурси за доценти: в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Органична химия“ – един за нуждите на катедра „Химия“; в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Неорганична химия“ – един за нуждите на катедра „Химия“, двата със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/

 
Конкурси 24 юли 2017 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 24 Юли 2017 10:09

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика в специалност „лекарски  асистент”  за  нуждите на катедрата по здравни грижи със  срок  1 /един/ месец от публикуването на сайта на МУ-София.
 

Изисквания за заемане на длъжността и необходими документи:

Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование по специалност  Медицина
Копие на диплома за придобита специалност Спешна медицина/Анестезиология и интензивно лечение
Удостоверение за стаж по специалността не по-малко от 10 години в спешно отделение на УМБАЛ / копие на трудова книжка/
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .


На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  26.01.2017 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за специалност „Медицинска сестра” за  нуждите на катедрата по здравни грижи  в област на висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.5  „Здравни грижи“  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.
Изисквания за заемане на длъжността:
Минимум 10 години стаж по специалността
Минимум 5 година управленски стаж придобит  в болници бази на ФОЗ

Необходими документи:
Заявление
Автобиография – европейски формат
Копие на диплома за висше образование с придобита професионална квалификация Медицинска сестра
Копие на диплома за висше образование с професионална квалификация и правоспособност „Ръководител на здравните грижи и преподавател по практика”
Медицинско свидетелство
Свидетелство за съдимост
Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/
Удостоверение за стаж на управленска длъжност

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .


Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ  „Александровска“, тел. 02/9230 348.


Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Медицинска биология (биология на човека)” за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, Катедра по биология, тел. 02/ 9172 660.


Разрешен на АС от 06.07.2017 г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Вътрешни болести” за нуждите на Катедрата по вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ ”Александровска” със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София, ул. Г. Софийски № 1, Канцелария на  Катедрата по вътрешни болести, тел. 02/9230227.
Взета специалност по „Вътрешни болести“ е предимство.

 
Конкурси 21 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 21 Юли 2017 09:47

АС от 06.06.2017г. обнародван в ДВ бр. 59/21.07.2017г

Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве, научна спе­ циалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“ за нуждите на преподаването в специалност „Рент­генов лаборант“ в МК „Йорданка Филаретова“ при Медицинския университет – София. За справки и подаване на документи: 1606 София, ул. Йорданка Филаретова № 3, Медицински колеж „Йорданка Филаретова“, ет. 1, стая 115 – деловодство, към директор МК, тел./факс: +359 2 91 546 46.

 
Конкурси 17 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 17 Юли 2017 10:50
Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Фармацевтичен факултет при Медицински университет - София обявява конкурс за "асистент" - 1 място в област на висше образование 7. "Здравеопазване и спорт", по професионално направление 7.3 "Фармация", научна специалност "Аналитична химия", за нуждите на катедра "Химия" при Фармацевтичен факултет, със срок за подаване на документи 2 месеца от публикуване на обявата.
Заявления и документи се подават във Фармацевтичен факултет, ул. "Дунав" №2, 1000 София, каб. № 125, за справки тел. 02/987-987-4.
 
Конкурси 14 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 14 Юли 2017 09:13

Разрешен на АС от 06.06.2017 г.
Обявен в ДВ бр. 57/14.07.2017 г.

Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет при МУ – София (протокол № 13 от 6.06.2017 г.) обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, на учна специалност „Органична химия“ – един, за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В 2-месечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и доку- менти във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Конкурси 11 юли 2017 ДОКТОРАНТИ ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 11 Юли 2017 13:39

Медицински университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2016/2017 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

 

ШИ

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

1

 

 

 

 

 

Микробиология

 

1

 

 

 

 

Молекулярна генетика

1

 

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

2

1

 

 

 

 

Гастроентерология

5

 

 

 

 

 

Гръдна хирургия

 

1

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

 

 

 

 

 

Ендокринология

1

 

 

 

 

 

Имунопатология и алергология

1

 

 

 

 

 

Клинична лаборатория

2

 

 

 

 

 

Клинична психология

1

 

 

 

 

 

Неврология

6

 

 

 

 

 

Неврохирургия

2

 

 

 

 

 

Педиатрия

1

 

 

 

 

 

Психиатрия

2

 

 

 

 

 

Урология

1

 

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Терапевтична дентална медицина

 

1

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Токсикология

1

 

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

3

 

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

 

2

 

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

1

2

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

 

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Ирена Тодорова, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

 

 

 

 

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

брой № 56 от 11 юли 2017 г., стр. 38-39, обява 4276

 

 
Конкурси 11 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 11 Юли 2017 00:00

обнародвана ва ДВ бр. 56/11.07.2017г.

АС - 06.06.2017г.

61. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ – един, за Катедрата по здравна политика и мениджмънт, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“). 4827

 
Конкурси 10 юли 2017 ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 10 Юли 2017 13:26

Решение на АС - 26.01.2017г.

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 26.01.2017 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по медицинска етика и право .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia