Конкурси
Конкурси 20 Август 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 20 Август 2014 15:48

Разрешен на АС/01.07.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по Гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, ул. Акад. Иван Гешов № 11, личен състав на СБАЛДБ, тел. 02/ 851 42 97.

Разрешен на АС/01.07.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нервни болести, ет. 2 - канцелария, тел. 02/ 9230 484.

Разрешен на АС/18.06.2013г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Патофизиология“ за нуждите на Катедра по патофизиология със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, тел 02/ 9172 681.

 
Конкурси 5 Август 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Август 2014 08:16

Държавен вестник бр. 64 / 05.08.2014г.

61. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. „Стоматология“ по Терапевтична стоматология – двама, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
5134

 
Конкурси 29 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 29 Юли 2014 09:19

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на Катедра по медицинска микробиология, един за база Предклиничен университетски център и един за база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, ул.”Здраве” № 2, Катедра по медицинска микробиология, ет. 1, тел. 951 53 17.

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Клиничен център по нефрология, един за база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, бул. Св. Г. Софийски № 1, канцелария на Клиника по нефрология и трансплантация, тел. 9230/507.

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Психиатрия“ за нуждите на Катедра по пси­хиатрия на база Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“ към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, канцелария на Клиниката по психиатрия, тел. 9230/479.

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедра по обща и клинична патология на база Отделение по патологична анатомия към УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, ул.”Здраве” № 2, Катедра по обща и клинична патология, тел. 9230/839.  


Разрешен на АС/18.06.13г.

25. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Фармакология (вкл.фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Катедрата по фармакология и токсикология, София 1431, ул. Здраве 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.
5098

Разрешен на АС/19.06.12г.

26. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“.
Документи и справки – в София 1431,бул. Св. Г. Софийски 1, при секретариата на Катедрата по хирургия, тел. 02/ 9230 540.
5099

 
Конкурси 18 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 18 Юли 2014 14:22

ДВ, бр. 59/18.07.2014 г.
По решение на АС от 01.07.2014 г.
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет при МУ – София, обявява конкурс за главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ за нуждите на катедра „Техноло­гия на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държа­вен вестник“. Документи – във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125, за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

 
Конкурси 15 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Юли 2014 08:26

Държавен вестник бр. 58 / 15.07.2014г.

78. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по трудова медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 304 (Деканат на ФОЗ).

Обн. ДВ, бр. 58/15.07.2014 г.


По решение на АС от 20.05.2014 г.
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет – София, обявява следните конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София; главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност„Аналитична химия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125; за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС на МУ-София/20.05.2014г.

 Медицински университет , Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за едно място „асистент” в област на висше образование  3.„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.6. „Право” ,  за преподаване по „Социално и здравно законодателство” в Медицински колеж „Й.Филаретова” –София, със срок  за подаване на документи до 2 месеца от публикуване на обявата на сайта на МУ - София.
Документи и справки: Факултет по обществено здраве, гр. София ул. Бяло море № 8   тел.02/ 9432304 Деканат.

 
Конкурси 10 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 10 Юли 2014 10:31

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурс  за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
 „Консервативно зъболечение” – 2 щатни бройки на 4 часа

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Придобита специалност или зачислени специализанти по съответната специалност по която се кандидатства
3. Допускат се и лекари по дентална медицина придобили ОНС „Доктор” по специалността, по която се кандидатства и са в процес на довършване на специализацията по същата специалност
4. Предимство е владеенето на английски език

Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Диплом за придобита специалност/Договор за специализация
5. Свидетелство за съдимост
6. Медицинско свидетелство
7. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
8. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.

 

 
Конкурси Докторанти 08 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 08 Юли 2014 10:30

Медицински университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2013/2014 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

продължава>
 
Конкурси 4 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 04 Юли 2014 09:27

Разрешен на АС/25.02.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Физиология на животните и човека” за нуждите на Катедра по физиология със срок  2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, Предклиничен университетски център, Катедра по физиология, ет. 4, стая 426, тел: 029172690.

Разрешен на АС/25.02.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедра по спешна медицина на база клиника по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ” със срок  2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” № 8, Клиника по офталмология на УМБАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ”, тел: 029432262.

Разрешен на АС/15.04.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Биофизика” за нуждите на Катедра по медицинска физика и биофизика със срок  2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София. Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, Предклиничен университетски център, стая 421, тел: 029172789.

 
Конкурси 17 Юни 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 17 Юни 2014 09:32

Разрешен на АС/25.02.2014г.

3. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Кардиология”, за нуждите на Катедра по спешна медицина на база Клиника по кардиология УМБАЛ " Царица Йоанна –ИСУЛ ", със срок  2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море” №8, УМБАЛ " Царица Йоанна –ИСУЛ ", тел: 9432226.
3965

Разрешен на АС/18.06.2013г.

4. - Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Кардиология” за нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести на база УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230723.
3966

Разрешен на АС/15.04.2014г.

79.- Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология”, за нуждите на Катедра по ортопедия и травматология на база УСБАЛО „ Проф. Б.Бойчев” – Горна баня, със срок  2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1614, бул. Н.Петков № 56, при секретар на Изп. Директор, тел. 028181750.
3967

Разрешен на АС/15.04.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, отделение по гастроентерология УМБАЛ „Александровска”,  със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести, ет. 3, тел. 02/9230723.

Разрешен на АС/15.04.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един  асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Ревматология” за нуждите на Клиника по ревматология УМБАЛ”Св. Иван Рилски”, Катедра по вътрешни болести, със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1612, ул. Урвич № 13, Клиника по ревматология, канцелария Спаска Величкова,  тел: 958 22 81.

Разрешен на АС/15.04.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Обща хирургия” за нуждите на Катедра по обща и оперативна хирургия – Клиника по обща и чернодробно – панкреатична  хирургия към УМБАЛ „Александровска” ЕАД,  със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ –София.
Документи и справки – София 1431, бул.”Св. Георги Софийски”№1, в секретариата на Катедра по обща и оперативна хирургия, тел. 02/9230 650.

Разрешен на АС/25.02.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна спе­циалност „Ендокринология” за нуждите на Клиничен център
по ендокринология и геронтология на база УСБАЛЕ "Акад. Иван Пенчев", КЦЕ – Клиника по хипоталамохипофизарни, надбъбречни и гонадни заболявания,  със срок 2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки – София 1431, ул.”Здраве” № 2,  секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология, тел. 02/8956040 (УСБАЛЕ "Академик Иван Пенчев”, 10-ти етаж).

 
Конкурси 04 април 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 04 Април 2014 08:33

ДВ бр.31/04.04.2014г.
АС/18.06.2013г.
17. – Медицинският университет – София, Ме­дицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медици­на и научна специалност „Медицинска биология“ (Биология на човека) за нуждите на Катедра по биология при МФ, МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Докумен­ти и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, ет. 2, стая 211, тел. 02/917-25-02.

продължава>
 
<< Начало < Предишна 1 2 Следваща > Край >>

Страница 1 от 2
Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia