Конкурси

ДВ бр. 61/23.07.2021г

695. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“,  обявява  следните  конкурси  за  нуждите  на  Катедрата  по  здравни  грижи: едно място за доцент на 0,5 длъжност в  област на висше образование 7. Здравеопазване и  с п о р т  п о  п р о ф е с и о н а л н о  н а п р а в л е н и е  7 . 4 .  О б щ е с твено здраве и специалност „Социална медицина и  организация на здравеопазването и фармацията“  за преподаване на студентите от специалности  „Медицинска  сестра“  и  „Лекарски  асистент“;  едно място за доцент на 0,5 длъжност в област  на висше образование 7. Здравеопазване и спорт  по професионално направление 7.1. Медицина и  специалност „Акушерство и гинекология“ за пре- подаване на студентите от специалност „Акушер- ка“, всички със срок – 2 месеца от обнародването  в „Държавен вестник“ за нуждите на Катедрата  по здравни грижи на Факултета по обществено  здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“ при  Медицинския университет – София. За справки  и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло  море  No 8,  УМБАЛ  „Царица  Йоанна – ИСУЛ“,  Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Це- комир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432  579 – сектор „Наука“.

Медицинският университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти за учебната 2021/2022 г., съгласно Решение на МС № 437/02.06.2021 г. и Решение на Академичен съвет на МУ-София от протокол № 10 от 03.06.2021 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

2

0

 

 

 

 

Белодробни болести

2

0

 

 

 

 

Вътрешни болести

1

0

 

 

 

 

Гастроентерология

1

0

 

 

 

 

Дерматология и венерология

1

0

       

Ендокринология

3

0

       

Имунология

2

0

       

Инфекциозни болести

2

0

       

Кардиология

4

0

       

Клинична лаборатория

2

0

       

Медицинска микробиология

1

0

       

Медицинска онкология

2

0

       

Неврология

6

0

       

Неврохирургия

1

 

 

 

 

 

Нефрология

1

1

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

2

0

 

 

 

 

Образна диагностика и интервенционална рентгенология

3

0

 

 

 

 

Обща хирургия

2

0

       

Ортопедия и травматология

5

0

       

Офталмология

0

1

       

Патофизиология

2

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

2

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2

ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

 

 

 

       

Обществено дентално здраве

0

1

       

Ортодонтия

2

1

       

Протетична дентална медицина

0

2

 

 

 

 

Терапевтична дентална медицина

1

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Технология на лекарствените форми и биофармация

0

1

       

Фармакогнозия и фитохимия

2

1

       

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

1

3

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

       

Медицина на бедствените ситуации

1

0

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

0

3

   

7.5

ЗДРАВНИ ГРИЖИ

     
        Здравни грижи в системата на здравеопазването 2 5

Продължителността на докторантурите е за:  редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години.

Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

 1. ЗАЯВЛЕНИЕ за участие до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);
 2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;
 3. НОТАРИАЛНО ЗАВЕРЕНО КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;
 4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР – за участниците в конкурса за задочна докторантура;
 5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет – София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК.

ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ – 1431 София, ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. Георги Софийски № 1, Деканат, Етаж 2. За справки – Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21.

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ – 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 211. За справки – Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 980 34 64.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ – 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки – Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 9432 579.

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК БРОЙ 60 ОТ 20.07.2021 г.,

Oбнародвана в ДВ бр. 57/09.07.2021г.

631. – Медицинският университет – София,

Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, обявява следните конкурси за нуждите на Катедрата по медицинска педагогика:

 • едно място за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“;
 • едно място за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“,

Със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.

За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве „Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн“, ет. 5, тел. +359 2 9432 579 – сектор „Наука“.

Обявен в Държавен вестник бр. 55/02.07.2021 г.

Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 10 от 03.06.2021 г.), обявява конкурс за главен асистент – един, в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“, за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав № 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987 98 74, mu-sofia.bg

Разрешен на АС от 30.03.2021 г.

Публикуван в ДВ бр. 40/14.05.2021 г.

835. – Медицинският университет – София, Факултет по дентална медицина, обявява конкурс за заемане на академична длъжност доцент – 3 места в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. Дентална медицина, по научна специалност „Протетична дентална медицина“ за нуждите на Катедра „Протетична дентална медицина“, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, София, ул. Св. Георги Софийски № 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.

2933

 

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 28.05.2020 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на преподаването на студентите от специалност „Акушерка“ в катедрата по здравни грижи. със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 1. заявление 
 2. европейски формат автобиография; 
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 
 4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв). 
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива); 
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост; 
 8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.


На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.88 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  14.07.2020г., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по практика за преподаването в специалност „Медицинска сестра“ за  нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф.д-р Иван Митев“ – Враца при МУ-София  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София. 

 

Необходими документи:

 • Заявление
 • Автобиография – европейски формат
 • Копие на диплома за висше образование ОКС „магистър” 
 • Медицинско свидетелство
 • Свидетелство за съдимост
 • Удостоверение за стаж по специалността / копие на трудова книжка/

 

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .


На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 28.05.2020 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията за нуждите на преподаването на студентите от специалност „Медицинска сестра“ в катедрата по здравни грижи. със  срок  от един /1/ месец от публикуването в сайта на МУ-София.

Необходими документи:

 1. заявление 
 2. европейски формат автобиография; 
 3. нотариално заверено копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 
 4. копие на документ за придобита специалност в областта, в която работи (ако има такъв). 
 5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива); 
 6. медицинско свидетелство;
 7. свидетелство за съдимост; 
 8. удостоверение за трудов стаж, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък и копия на научни публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
 10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.