Конкурси

Обявен в ДВ бр. 74/ 7.09.2018 г.

20. - Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет обявява конкурс за един професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.3. „Фармация” докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на Катедрата  "Организация и икономика на фармацията" на Фармацевтичен факултет при МУ - София.В двумесечен срок от обнародването в  "Държавен вестник" кандидатите могат да подават заявления и документи във Фармацевтичния факултет - София , ул. „Дунав“ № 2,  стая № 125.

За справки - тел. 02/987 98 74,  http://mu-sofia.bg/

8153

Разрешен на АС от 27.03.2018 г.

Обявен в ДВ бр. 72/ 31.08.2018 г.

51. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология” за нуждите на Катедрата по дерматология и венерология към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.

Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, Клиника по кожни и венерически болести към УМБАЛ „Александровска“, ет. 1, кабинет № 115, тел. 02/9230 456, 02/9230 684.

8090


Разрешен на АС от 03.05.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Патофизиология” за нуждите на Катедрата по патофизиология, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 4, стая 456 Б, тел.  02/9172 637.