Конкурси
Конкурси 20 май 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 20 Май 2016 10:12

На основание чл. 50  ал. 1 от ЗВО във вр. с чл.84 ал.1  от ПУДМУС и Решение на АС на МУ София  от  22.03.2016 год., Факултета по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (едно) място „преподавател” по обща физическа подготовка за  нуждите на катедрата по Кинезитерапия  в област висше образование 7. “Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.4  „Обществено здраве“  със  срок  1 /един/ месец от публикуването му в сайта на МУ-София.

Изисквания за заемане на длъжността:
Диплом за завършено висше образование  по специалност  Физическо възпитание и професионална квалификация учител по физическо възпитание

Необходими документи:

  • Заявление
  • Автобиография – европейски формат
  • Копие на диплома за висше образование
  • Медицинско свидетелство
  • Свидетелство за съдимост

Кандидатите отговарящи на условията и допуснати  до участие до конкурса следва да положат изпит по теория и методика на физическото възпитание.

За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве, сектор наука, етаж 5 , тел.02/9432579 .

 
Конкурси 13 май 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 13 Май 2016 13:33

 

Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 36/13.05.2016 г.
 
632. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща медицина” за нуждите на Катедрата по обща медицина на база УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1784, ул. „Д. Моллов“ № 1, УМБАЛ „Света Анна“, Катедра по обща медицина, тел. 02/975 90 14.
3551
 
Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 36/13.05.2016 г.
 
633. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Съдебна медицина” за нуждите на Катедрата по съдебна медицина и деонтология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по съдебна медицина и деонтология, ет. 2, стая 27 – канцелария, от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 764.
3552
 
Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 36/13.05.2016 г.
 
634. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Клиника по нуклеарна медицина, ет. 3, тел. 02/9230 561.
3553
 
Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 36/13.05.2016 г.
 
635. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести - Отделение Б към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, УМБАЛ „Александровска“, Клиника по нервни болести, тел. 0884 57 86 84.
3554
 
Разрешен на АС от 22.03.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 36/13.05.2016 г.
 
636. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Медицинска биология (Биология на човека)” за нуждите на Катедрата по биология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по биология, ет. 2, стая 221, тел. 02/91 72 660.
3555
 
Разрешен на АС от 06.10.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща медицина” за нуждите на Катедрата по обща медицина на база УМБАЛ „Света Анна“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София 1784, ул. „Д. Моллов“ № 1, УМБАЛ „Света Анна“, Катедра по обща медицина, тел. 02/975 90 14.
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Нуклеарна медицина” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база Отделение по нуклеарна медицина към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 15, УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, канцелария на Отделение по нуклеарна медицина, тел. 02/ 851 08 19.
 
Разрешен на АС от 05.04.2016 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология – един за база Първа клиника по ендокринология и един за база  Втора клиника по ендокринология към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, секретар на Клиничен център по ендокринология и геронтология, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев“ , ет. 10, тел. 02/ 895 60 40.
 
Разрешен на АС от 05.04.2016 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика”, по професионално направление 4.1. „Физически науки” и научна специалност „Медицинска физика” за нуждите на Катедрата по медицинска физика и биофизика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по медицинска физика и биофизика, стая 421, тел. 02/91 72 789.
 
 
Конкурси 12 април 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 12 Април 2016 08:50

 

Разрешени на АС от 22.03.206 г.
Обявен в ДВ бр. 29/12.04.2016 г.
 
 
390. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Акаде­мичния съвет (протокол № 32 от 22.03.2016 г.) обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, профе­сионално направление 7.3. „Фармация“, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“ – един, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и био­фармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София. В срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“ кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02/987-98- 74, http://mu-sofia.bg/. 
2605
 
обнародвана в ДВ бр. 29/ 12.04.2016г. с решение на АС от 11.02.2016г.
768. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.4. „Обществено здраве“ и научна специалност „Социална медицина и организа- ция на здравеопазването и фармацията“: един за нуждите на Катедрата по здравни грижи на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Враца, и един за нуждите на Катедрата по медико-социални науки на Филиал „Проф. д-р Ив. Митев“ – Вра- ца, двата със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществе- но здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 579 (сектор „Наука“ – ФОЗ).
 
Конкурси 5 април 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Април 2016 10:32

 

Разрешени на АС от 22.03.206 г.
Обявен в ДВ бр. 27/05.04.2016 г.
 
367. – Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет, с решение на Академичния съвет (протокол № 32/22.03.2016 г.) обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Технология на лекарствените форми и биофармация“, за нуждите на катедра „Технология на лекарствените средства и биофармация“ на Фармацевтичния факултет при МУ – София – един, със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичния факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.
2413
Разрешен на АС от 11.02.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 27/05.04.2016 г.
 
37. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, кабинет № 2, тел. 02/952 04 55.
2361
 
Разрешен на АС от 11.02.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 27/05.04.2016 г.
 
38. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунология” за нуждите на Катедрата по клинична лаборатория и клинична имунология на база УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедра по клинична лаборатория и клинична имунология, тел. 02/9230 923.
2362
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 27/05.04.2016 г.
 
39. - Медицинският университет – София,  Медицинския факултет, обявява  конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология на база Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛ “Царица Йоанна” - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 
Документи и справки: София 1614, бул. „Н. Петков“ № 56, при технически секретар на Катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 02/8181621.
2363 
 
Разрешен на АС от 11.02.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 27/05.04.2016 г.
 
40. - Медицинският университет – София,  Медицинския факултет, обявява  конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Лъчелечение” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ “Царица Йоанна” - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 
Документи и справки: София , ул. „Бяло море“ № 8, тел. 0897 51 90 67.
2364
 
Разрешен на АС от 11.02.2016 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Педиатрия” за нуждите на Катедрата по педиатрия за Отделението по детска ендокринология на база Клиника по ендокринология, диабет и клинична генетика към СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София 1606, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 11, Личен състав на СБАЛДБ „Проф. д-р  Иван Митев“, тел. 02/81 54 279.
 
 
18 март 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 18 Март 2016 14:43

Разрешени на АС от 15.12.2015 г.

Обявен в ДВ бр. 21/18.03.2016 г.
 
280. - Медицинският университет – София, Медицинският факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1 „Медицина” и научна специалност „Ортопедия и травматология” за нуждите на Катедрата по ортопедия и травматология – един за база Клиника по костна патология и обща ортопедия  при  УСБАЛО „ Проф. Б. Бойчев” – Горна баня и един за база Клиника по ортопедия и травматология към УМБАЛ    “Царица Йоанна” - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник”. 
Документи и справки: София 1614, бул. Н. Петков № 56, при технически секретар на Катедрата – д-р Р. Кехайов, тел. 028181621.
1883
 
Разрешен на АС от 26.05.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 21/18.03.2016 г.
 
281. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Генетика” за нуждите на Катедрата по медицинска генетика, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, Катедра по медицинска генетика, ул. „Здраве“ № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет.6, стая 661,тел. 02/952 03 57.
1884
 
Разрешен на АС от 26.05.2015 г.
Обявен в ДВ бр. 21/18.03.2016 г.
 
282. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 348.
1885
 
 
Разрешен на АС от 11.02.2016 г.
Обявен в ДВ бр. 21/18.03.2016 г.
 
283. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Анатомия, хистология и цитология” за нуждите на Катедрата по анатомия, хистология и ембриология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник. 
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, Катедра по анатомия, хистология и ембриология, ет. 3, кабинет № 2, тел. 02/952 04 55.
1886
 
Разрешен на АС от 11.02.2016 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Генетика” за нуждите на Катедрата по медицинска генетика, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София. 
Документи и справки: София 1431, Катедра по медицинска генетика, ул. „Здраве“ № 2, СБАЛАГ „Майчин дом“, ет.6, стая 661,тел. 02/952 03 57.
 
Разрешен на АС от 15.12.2015 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Клиника по образна диагностика към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 348.
 
Разрешени на АС от 11.02.2016 г.
 
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика на база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8 до 14 ч., тел. 02/9230 348.
 
 
Конкурси 15 март 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Март 2016 09:57

ДВ бр. 20/ 15.03.2016г. за едно място професор за катедрата по здравна политика и мениджмънт с решение на АС от 10.11.2015г. и едно място доцент за катедрата по медицинска педагогика с решение на АС от 10.11.2015г. 

5. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурси за: професор в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по здравна политика и мениджмънт; доцент в област на висшето образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по медицинска педагогика, всички със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс + 359 2 9432 579 (сектор наука).

 
Конкурси 14 март 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Понеделник, 14 Март 2016 14:29

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 11.02.2016 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по медицинска етика и право .
Необходими документи:
1.заявление
2. европейски формат автобиография;
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”;
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв).
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива);
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост;
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.

 
Конкурси 09 март 2016 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 09 Март 2016 11:15

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 11.02.2016 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“, ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „СТОМАТОЛОГИЯ” И НАУЧНАТА СПЕЦИАЛНОСТ „ТЕРАПЕВТИЧНА СТОМАТОЛОГИЯ” ЗА НУЖДИТЕ НА ПРЕПОДАВАНЕТО В КАТЕДРА „ПАРОДОНТОЛОГИЯ” СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

 

На основание чл.44 от ППЗРАС и чл. 113 от ПУРПНСЗАДМУС и Решение на АС на МУ София от 11.02.2016 год., Факултетът по Обществено здраве  при Медицински университет – София обявява конкурс  за 1 (един) асистент в област висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4  Обществено здраве и научната специалност Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията. със  срок  от два /2/ месеца от публикуването в сайта на МУ-София, за нуждите на катедрата по оценка на здравните технологии .
Необходими документи:
1.заявление 
2. европейски формат автобиография; 
3. копие на диплома (с приложенията) за завършено висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър”; 
4. копие на документ за придобита специалност (ако има такъв). 
5. копия на заповеди на ректора на МУ – София за зачисляване на докторанта или за отчисляване с право на защита (ако има такива); 
6. медицинско свидетелство;
7. свидетелство за съдимост; 
8. удостоверение за трудов стаж по специалността, ако има такъв (копие на трудова книжка);
 9. списък на публикации, изобретения и други научно-приложими разработки (ако има такива).
10. други документи, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.
 За справки и подаване на документи  - София  ул. ”Бяло море ” № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” , Факултет по обществено здраве , етаж 5 , тел.02/9432579 /сектор Наука/.
 
Конкурси 13 октомври 2015 докторанти ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 13 Октомври 2015 09:47

 

Обявата е публикувана в Държавен вестник брой 79 от 13 октомври 2015 г.

- страници 118, 119 и 120

 

Медицински университет – София ОБЯВЯВА следните конкурси за прием на докторанти, съгласно Решение на МС № 343/18.05.2015 г., за учебната 2015/2016 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

 

ШИ

Ф

Ъ

Р

ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Ш

И

Ф

Ъ

Р

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ

ДОКТОРСКА ПРОГРАМА

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

РЕДОВНО

ЗАДОЧНО

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

 

 

 

 

 

 

 

4.3

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биохимия

2

0

 

 

 

 

Генетика

0

3

 

 

 

 

Микробиология

1

0

 

 

 

 

Молекулярна биология

2

0

 

 

 

 

Молекулярна генетика

2

0

 

 

 

 

Паразитология и хелминтология

1

1

 

 

 

 

Физиология на животните и човека

2

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.1

МЕДИЦИНА

 

 

 

 

 

 

 

Акушерство и гинекология

4

0

 

 

 

 

Анестезиология и интензивно лечение

7

2

 

 

 

 

Белодробни болести

2

4

 

 

 

 

Вътрешни болести

3

0

 

 

 

 

Гастроентерология

4

0

 

 

 

 

Гръдна хирургия

0

1

 

 

 

 

Дерматология и венерология

2

0

 

 

 

 

Ендокринология

2

0

 

 

 

 

Имунология

2

0

 

 

 

 

Инфекциозни болести

0

1

 

 

 

 

Кардиология

8

1

 

 

 

 

Неврология

17

0

 

 

 

 

Неврохирургия

3

0

 

 

 

 

Нуклеарна медицина

1

0

 

 

 

 

Образна диагностика

2

0

 

 

 

 

Обща медицина

1

0

 

 

 

 

Обща хирургия

4

1

 

 

 

 

Ортопедия и травматология

2

0

 

 

 

 

Педиатрия

2

0

 

 

 

 

Пластично-възстановителна и естетична хирургия

1

0

 

 

 

 

Психиатрия

4

1

 

 

 

 

Сърдечно-съдова хирургия

3

0

 

 

 

 

Урология

1

0

 

 

 

 

Фармакология (вкл. Фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.2.

СТОМАТОЛОГИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Обществено дентално здраве

0

1

 

 

 

 

Терапевтична стоматология

3

0

 

 

 

 

Хирургична стоматология

0

2

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ

4

ПРИРОДНИ НАУКИ, МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА

4.2.

ХИМИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Биоорганична химия, химия на природните и физиологично активни вещества

1

0

 

 

 

 

Теоретична химия

1

0

 

 

4.3.

БИОЛОГИЧЕСКИ НАУКИ

 

 

 

 

 

 

 

Фармацевтична ботаника

1

0

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.3.

ФАРМАЦИЯ

 

 

 

 

 

 

 

Токсикология

2

0

 

 

 

 

Фармакогнозия и фитохимия

2

0

 

 

 

 

Фармакоикономика и фармацевтична регулация

0

1

 

 

 

 

Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)

3

0

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

7

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ

7.4.

ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ

 

 

 

 

 

 

 

Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията

7

15

 

 

 

 

Хигиена /вкл. трудова, комунална, училищна, радиационна и др./

2

1

 

Продължителността на докторантурите е за: редовни докторанти – 3 години; задочни – 4 години. Документи се подават съгласно изискванията в Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и заемане на академични длъжности в МУ – София:

  1. ЗАЯВЛЕНИЕ до ръководителя на съответното приемащо структурно звено (в случая до Декана на съответния факултет);

  2. ЕВРОПЕЙСКИ ФОРМАТ автобиография;

  3. КОПИЕ НА ДИПЛОМА за придобита образователно-квалификационна степен “МАГИСТЪР” с приложението, или уверение за успешно положени държавни изпити и академична справка;

  4. КОПИЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР - за участниците в конкурса за ЗАДОЧНА ДОКТОРАНТУРА;

  5. ДРУГИ ДОКУМЕНТИ, удостоверяващи интереси и постижения в съответната научна област.

Докторантът има права по чл. 70, ал.1, т.1-13 и задължения съгласно чл. 71 от Закона за висшето образование. Същият заплаща такса за обучение съгласно Закона за висшето образование.

СРОК за подаване на документи за участие в конкурсите за докторантура в Медицински университет-София – ДВА МЕСЕЦА ОТ ОБНАРОДВАНЕТО НА ОБЯВАТА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК. ДОКУМЕНТИ СЕ ПОДАВАТ В СЪОТВЕТНИТЕ СТРУКТУРНИ ЗВЕНА НА АДРЕС:

МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ - 1431 София ул. “Здраве” № 2, Деканат, Ет. 1, стая 118, Сектор „Наука”. За справки – тел. 02/ 952 05 21 и 02/ 91 72 787.

ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА – 1431 София, ул. „Георги Софийски“ № 1, Сектор „Наука“ – ет. , стая , Г-жа Дима Мандалева, тел. 02/954 13 21

ФАРМАЦЕВТИЧЕН ФАКУЛТЕТ - 1000 София, ул. “Дунав” № 2, Деканат, Ет. 2, стая 53. За справки - Г-жа Емилия Иванова, тел. 02/ 92 36 504.

ФАКУЛТЕТ ПО ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ - 1527 София, ул. “Бяло море" № 8, Деканат. За справки - Г-жа Даниела Василева, тел. 02/ 94 32 304.

 

 

 

 

 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia