Конкурси
Конкурси 2 септември 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 02 Септември 2014 14:55

Разрешен на АС/25.02.2014г.
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмо­логия” за нуждите на Катедра по офталмология на база Клиника по очни болести – Детско очно отделение към УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки – София 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, Катедра по офталмология, тел. 02/ 9230 234, 02/ 9230 661.

Разрешен на АС/01.07.2014г
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Обща хирургия” за нуждите на Клиничен център по ендокринология и геронтология на база Клиника по ендокринна хирургия към УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве” № 2, УСБАЛЕ „Акад. Иван Пенчев”, ет. 10, тел. 02/ 895 60 40 – секретар.

Разрешен на АС/01.07.2014г
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по ендокринология към УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по ендокринология - канцелария, тел. 02/ 9230 227.

Разрешен на АС/01.07.2014г
Обявен ДВ бр. 73/02.09.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Гастроентерология” за нуждите на Катедра по вътрешни болести на база Клиника по гастроентерология към УМБАЛ „Св. Иван Рилски” със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник”.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Катедра по вътрешни болести - канцелария, тел. 02/ 9230 227.Разрешен на АС/01.07.2014г
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Ендокринология” за нуждите на Катедра по пропедевтика на вътрешните болести към УМБАЛ „Александровска” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, секретариат на КПВБ - ет. 3, тел. 02/ 9230 723.


Разрешен на АС/01.07.2014г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 4. „Природни науки, математика и информатика” по професионално направление 4.3. „Биологически науки” и научна специалност „Биохимия” за нуждите на Катедра по медицинска химия и биохимия, секция Биохимия, към МФ на МУ- София  със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ- София.
Документи и справки: София 1431, ул. Здраве № 2, Катедра  по медицинска химия и биохимия, стая 454, тел: 02/9172703Разрешен на АС/01.07.2014г
Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Лъчелечение” за нуждите на Клиничен център по нуклеарна медицина, лъчелечение и медицинска онкология на база УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ” със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ”, Клиника по лъчелечение, ул. Бяло море №8, тел: 0897519067

 
Конкурси 20 Август 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Сряда, 20 Август 2014 15:48

Разрешен на АС/01.07.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Педиатрия“ за нуждите на Катедра по педиатрия на база Клиника по Гастроентерология към СБАЛДБ „Проф. Иван Митев“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1606, ул. Акад. Иван Гешов № 11, личен състав на СБАЛДБ, тел. 02/ 851 42 97.

Разрешен на АС/01.07.2014г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Неврология“ за нуждите на Катедра по неврология на база Клиника по нервни болести към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, бул. Г. Софийски № 1, Клиника по нервни болести, ет. 2 - канцелария, тел. 02/ 9230 484.

Разрешен на АС/18.06.2013г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално направление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Патофизиология“ за нуждите на Катедра по патофизиология със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 2, тел 02/ 9172 681.

 
Конкурси 5 Август 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 05 Август 2014 08:16

Държавен вестник бр. 64 / 05.08.2014г.

61. – Медицинският университет, Факултет по дентална медицина, София, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.2. „Стоматология“ по Терапевтична стоматология – двама, за нуждите на катедра „Консервативно зъболечение“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Справки и документи – в деканата на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч., тел. 02/952-22-10.
5134

 
Конкурси 29 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 29 Юли 2014 09:19

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Микробиология“ за нуждите на Катедра по медицинска микробиология, един за база Предклиничен университетски център и един за база УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, ул.”Здраве” № 2, Катедра по медицинска микробиология, ет. 1, тел. 951 53 17.

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за двама асистенти  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Нефрология“ за нуждите на Клиничен център по нефрология, един за база Клиника по нефрология и трансплантация към УМБАЛ „Александровска“ и един за база Клиника по нефрология към УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, бул. Св. Г. Софийски № 1, канцелария на Клиника по нефрология и трансплантация, тел. 9230/507.

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Психиатрия“ за нуждите на Катедра по пси­хиатрия на база Клиника по детска психиатрия „Св. Никола“ към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, бул. Св. Г. Софийски 1, канцелария на Клиниката по психиатрия, тел. 9230/479.

Разрешен на АС/01.07.2014 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за един асистент  в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“ по професионално на­правление 7.1. „Медицина“ и научна специалност „Патологоанатомия и цитопатология” за нуждите на Катедра по обща и клинична патология на база Отделение по патологична анатомия към УМБАЛ „Царица Йоанна“-ИСУЛ със срок 2 месеца от обявяването на сайта на МУ-София.
Документи и справки – Со­фия 1431, ул.”Здраве” № 2, Катедра по обща и клинична патология, тел. 9230/839.  


Разрешен на АС/18.06.13г.

25. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Фармакология (вкл.фармакотерапия и химиотерапия)” за нуждите на Катедрата по фармакология и токсикология със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“.
Документи и справки – в Катедрата по фармакология и токсикология, София 1431, ул. Здраве 2, ет. 3, стая 318, тел. 02/ 952 05 39.
5098

Разрешен на АС/19.06.12г.

26. – Медицинският университет – София, Медицински факултет, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медицина и научна специалност “Обща хирургия” за нуждите на Катедрата по хирургия на база Клиника по хирургия към УМБАЛ „Александровска“ със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен
вестник“.
Документи и справки – в София 1431,бул. Св. Г. Софийски 1, при секретариата на Катедрата по хирургия, тел. 02/ 9230 540.
5099

 
Конкурси 15 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 15 Юли 2014 08:26

Държавен вестник бр. 58 / 15.07.2014г.

78. – Медицинският университет – София, Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт по професионално направление 7.4. Обществено здраве и научна специалност „Социална медицина и организация на здравеопазването и фармацията“ за Катедрата по трудова медицина със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. За справки и подаване на документи: 1527 София, ул. Бяло море 8, УМБАЛ „Царица Йоанна – ИСУЛ“, Факултет по обществено здраве, ет. 5, тел./факс +359 2 9432 304 (Деканат на ФОЗ).

Обн. ДВ, бр. 58/15.07.2014 г.


По решение на АС от 20.05.2014 г.
Медицинският университет – София, Фармацевтичен факултет – София, обявява следните конкурси за: доцент в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност „Фармацевтична химия“ за нуждите на катедра „Фармацевтична химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София; главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3. Фармация, научна специалност„Аналитична химия“ за нуждите на катедра „Химия“ на Фармацевтичен факултет при МУ – София, двата със срок 2 месеца от обнародването на обявата в „Държавен вестник“. Кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. Дунав 2, 1000 София, стая № 125; за справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.

Разрешен на АС на МУ-София/20.05.2014г.

 Медицински университет , Факултет по обществено здраве, обявява конкурс за едно място „асистент” в област на висше образование  3.„Социални, стопански и правни науки”, професионално направление 3.6. „Право” ,  за преподаване по „Социално и здравно законодателство” в Медицински колеж „Й.Филаретова” –София, със срок  за подаване на документи до 2 месеца от публикуване на обявата на сайта на МУ - София.
Документи и справки: Факултет по обществено здраве, гр. София ул. Бяло море № 8   тел.02/ 9432304 Деканат.

 
Конкурси 10 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 10 Юли 2014 10:31

Факултетът по дентална медицина, МУ – София на основание решение на АС от 25.09.2012 г. т. 19 обявява към Център по интегрирана дентална медицина конкурс  за заемане на длъжността „лекар по дентална медицина”:
 „Консервативно зъболечение” – 2 щатни бройки на 4 часа

Изисквания за заемане на длъжността:
1. Завършено висше образование магистър „Лекар по дентална медицина”
2. Придобита специалност или зачислени специализанти по съответната специалност по която се кандидатства
3. Допускат се и лекари по дентална медицина придобили ОНС „Доктор” по специалността, по която се кандидатства и са в процес на довършване на специализацията по същата специалност
4. Предимство е владеенето на английски език

Необходими документи:
1. Заявление за допускане за участие в конкурс
2. Европейски формат автобиография подписана от кандидата
3. Диплом за завършена образователно-квалификационна степен магистър „Лекар по дентална медицина”
4. Диплом за придобита специалност/Договор за специализация
5. Свидетелство за съдимост
6. Медицинско свидетелство
7. Документ удостоверяващ трудов стаж, ако има такъв
8. Сертификат за владеене на английски език

Прием на документи ще се извършва до един месец от публикуването на обявата в сайта на МУ – София и ФДМ – МУ – София  в Деловодството на Факултета по дентална медицина, ул. Св. Георги Софийски 1, стая 202, от 9 до 12 ч. и от 13 до 14 ч.(всеки работен ден), тел. 02/952-22-10.

Конспекти за участие в конкурса се получават в отдел Деловодство на Факултета по дентална медицина в срока за подаване на документите.

 

 
Конкурси Докторанти 08 Юли 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Вторник, 08 Юли 2014 10:30

Медицински университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2013/2014 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

продължава>
 
Конкурси 04 април 2014 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 04 Април 2014 08:33

ДВ бр.31/04.04.2014г.
АС/18.06.2013г.
17. – Медицинският университет – София, Ме­дицински факултет, обявява конкурс за професор в област на висше образование 7. Здравеопазване и спорт, по професионално направление 7.1. Медици­на и научна специалност „Медицинска биология“ (Биология на човека) за нуждите на Катедра по биология при МФ, МУ – София, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Докумен­ти и справки – в София 1431, ул. Здраве 2, ет. 2, стая 211, тел. 02/917-25-02.

продължава>
 
Конкурси Докторанти 5 юли 2013 год. ПДФ Печат Е-мейл
Петък, 05 Юли 2013 13:19

ОБЯВАТА Е ПУБЛИКУВАНА В ДЪРЖАВЕН ВЕСТНИК

БРОЙ 59 ОТ 05.07.2013 г.

Медицински университет – София обявява следните конкурси за прием на докторанти, за учебната 2012/2013 г., ПО ОБЛАСТ НА ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ, и следните докторски програми:

продължава>
 
Конкурси 22 ноември 2012 год. ПДФ Печат Е-мейл
Четвъртък, 22 Ноември 2012 14:00

Разрешени на АС/25.09.2012г.
Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурси за двама асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Дерматология и венерология”, за нуждите на  Катедрата по дерматология и венерология на база УМБАЛ „Александровска”, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, ул. „Св. Г. Софийски” №1, Каб. № 116, Катедра по дерматология и венерология,

тел: 02/9230451

Разрешен на АС/25.09.2012г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Сърдечно – съдова хирургия”, за нуждите на  Катедрата по сърдечно – съдова хирургия на база СБАЛССЗ „Св. Екатерина”, със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.
Документи и справки: София 1431, бул. „Пенчо Славейков” №52А, Катедра по сърдечно – съдова хирургия, тел: 02/9159441

Разрешен на АС/14.06.2011г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт” по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Имунопатология и алергология” за нуждите на Клиничен център по алергология, на база  УМБАЛ „Александровска” , със срок  2 месеца от обявяването на обявата на сайта на МУ – София.

Документи и справки – София 1431, бул. „Св. Георги Софийски” №1, УМБАЛ „Александровска” Клиничен център по алергология,  тел. 02/9230226

 


Начало Конкурси
Valid XHTML & CSS | Copyright © 2011 by MU-Sofia