Конкурси

Разрешен на АС от 27.03.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по спешна медицина на база Клиника по офталмология към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, Клиника по офталмология, УМБАЛ „Царица Йоанна“ – ИСУЛ, тел. 02/9432 262.

Разрешен на АС от 25.01.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент на длъжност 0,25 в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Акушерство и гинекология” за нуждите на Катедрата по клинични и медико-биологични науки към Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: Враца 3000, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, тел. 092/64 51 76.

Разрешен на АС от 25.01.2018 г.

Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един асистент на длъжност 0,25 в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Неврология” за нуждите на Катедрата по клинични и медико-биологични науки към Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, със срок 2 месеца от публикуването на обявата на сайта на МУ-София.

Документи и справки: Враца 3000, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, тел. 092/64 51 76.


ОБЯВИ ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ И НЕАКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ ВЪВ ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ

РАЗРЕШЕН НА АС ОТ 27.03.2018 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ  „АСИСТЕНТ” – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ;

РАЗРЕШЕНИ НА ФС ОТ 15.02.2018 Г.
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ  „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ“ – 1 МЯСТО В ОБЛАСТ НА ВИСШЕТО ОБРАЗОВАНИЕ 7. „ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СПОРТ“ ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ДЕТСКА ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ;
МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА СОФИЯ, ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ЗАЕМАНЕ НА НЕАКАДЕМИЧНАТА ДЛЪЖНОСТ „ХОНОРУВАН ПРЕПОДАВАТЕЛ” – 1 МЯСТО ПО ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ 7.2. „ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА” ЗА НУЖДИТЕ НА КАТЕДРА „ПАРОДОНТОЛОГИЯ” НА ФАКУЛТЕТА ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА НА МУ – СОФИЯ;

СЪС СРОК 2 МЕСЕЦА ОТ ОБЯВЛЕНИЕТО НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА МУ – СОФИЯ.

ВСИЧКИ КАНДИДАТИ ТРЯБВА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА ВЛАДЕЯТ АНГЛИЙСКИ ЕЗИК СЪГЛАСНО РЕШЕНИЕ НА АС ОТ 18.06.2013 Г.
СТЕПЕНТА НА ВЛАДЕЕНЕ СЕ УСТАНОВЯВА С ИЗПИТ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК В ЦЕНТЪРА ЗА ЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ОТ ОТОРИЗИРАНИ ПРЕПОДАВАТЕЛИ.

ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ – В ДЕКАНАТА НА ФАКУЛТЕТ ПО ДЕНТАЛНА МЕДИЦИНА, УЛ. „СВ. ГЕОРГИ СОФИЙСКИ” 1, СТАЯ 202 ОТ 9 ДО 12 Ч. И ОТ 13 ДО 14 Ч., ТЕЛ. 02/952 22 10

10.04.2018 г.


Обявен в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.

С Решение на Академичния съвет на Медицински университет-София (протокол № 22/27.03.2018 г.), Фармацевтичен факултет при МУ-София, обявява следните конкурси:

1. ПРОФЕСОР – 2 мeста, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

2. ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, по докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

3. ДОЦЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3 „Фармация“, научна специалност „Аналитична химия”, като допълнително изискване е кандидатите да притежават специалност „Анализ на лекарствените продукти“, съгласно чл. 126 ал. 2 от ПУРПНСЗАД на МУ-София за нуждите на катедра „Химия” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

4. ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт“, професионално направление 7.3 „Фармация“, докторска програма „Фармакоикономика и фармацевтична регулация” за нуждите на катедра „Организация и икономика на фармацията” на Фармацевтичен факултет при МУ-София;

5. ГЛАВЕН АСИСТЕНТ – 1 място, в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, професионално направление 7.3 „Фармация”, научна специалност „Фармакология (вкл. фармакокинетика и химиотерапия)” за нуждите на катедра „Фармакология, фармакотерапия и токсикология” на Фармацевтичен факултет при МУ-София.

В двумесечен срок от обнародването на обявата, кандидатите могат да подават заявление и документи във Фармацевтичен факултет, ул. „Дунав” №2, 1000 София, стая №125. За справки – тел. 02 987 98 74, http://mu-sofia.bg/.4, http://mu-sofia.bg/.


Разрешени на АС от 05.12.2017 г.
Обявени в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.
620. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама доценти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Образна диагностика” за нуждите на Катедрата по образна диагностика - един за база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ и един за база Отделение по образна диагностика към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, секретариат на Катедрата по образна диагностика от 8.00 до 14.00 ч., УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 348.
3522

Разрешени на АС от 25.01.2018 г.
Обявени в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.
620а. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент и двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Офталмология” за нуждите на Катедрата по офталмология на база Клиника по очни болести към УМБАЛ „Александровска“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Г. Софийски“ № 1, канцелария на Катедрата по офталмология, УМБАЛ „Александровска“, тел. 02/9230 234.
3523

Разрешен на АС от 25.01.2018 г.
Обявени в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.
620б. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Белодробни болести” за нуждите на Клиничен център по белодробни болести, База 1 - Бронхологично отделение към МБАЛББ „Света София“, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, бул. „Акад. Иван Гешов“ № 19, МБАЛББ „Св. София“ ЕАД, База 1 – отговорник „Човешки ресурси“, стая 36, тел. 02/80 54 202 от 08,30 до 16,00 ч.
3524

Разрешени на АС от 25.01.2018 г.
Обявени в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.
620в. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един професор и един главен асистент в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално
направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Клинична фармакология и терапия” за нуждите на Катедрата по клинична фармакология и терапия на база Клиника по клинична фармакология и
терапия към УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1527, ул. „Бяло море“ № 8, УМБАЛ „Царица Йоанна“ - ИСУЛ, ет. 1, секретариат на Катедрата по клинична фармакология и терапия, тел. 02/9432 444.
3525

Разрешени на АС от 25.01.2018 г.
Обявени в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.
620г. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за двама главни асистенти в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Микробиология” за нуждите на Катедрата по медицинска микробиология, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: София 1431, ул. „Здраве“ № 2, ет. 1, тел. 02/9515317, 02/9172 577.
3526

Разрешен на АС от 25.01.2018 г.
Обявени в ДВ бр. 31/10.04.2018 г.
632. - Медицинският университет – София, Медицински факултет обявява конкурс за един доцент на длъжност 0,25 в област на висше образование 7. „Здравеопазване и спорт”, по професионално направление 7.1. „Медицина” и научна специалност „Вътрешни болести” за нуждите на Катедрата по клинични и медико-биологични науки към Филиал „Проф. д-р Иван Митев“ - Враца, със срок 2 месеца от обнародването в Държавен вестник.
Документи и справки: Враца 3000, Университетски комплекс, Корпус 1, ет. 2, стая 202, тел. 092/64 51 76.
3527