Законова база

Закон за развитието на академичния състав


Правилник за прилагане на закона за развитието на академичния състав


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - 2017


ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА НАУЧНИ СТЕПЕНИ И ЗАЕМАНЕ НА АКАДЕМИЧНИ ДЛЪЖНОСТИ В МЕДИЦИНСКИ УНИВЕРСИТЕТ – СОФИЯ - 2011

Приложение 1. Научни специалности в МУ – София
Приложение 1а. Докторски програми в МУ–София
Приложение 2. Изисквания към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен “доктор”
Приложение 3. Качествени критерии за развитие на академичния състав на МУ – София
Приложение 4. Сравнителна таблица на количествените критерии по ЗРАС
Приложение 5. Индивидуален учебен план за подготовката на докторантите – полагане на изпити, педагогическа дейност и защита на дисертационен труд – чл. 45, ал. 2
Приложение 6. Отчет за хода на докторантурата и предложение за атестиране на докторанта и Атестационна карта на докторанта
Приложение 7. План-сметка за необходимите средства за научноизследователската дейност на докторанта за предстоящата академична учебна година – чл. 51, т. 6
Приложение 8. Изисквания за оформяне на автореферат към дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор” – чл. 74
Приложение 9. Атестационна карта за преподавател


Начало Законова база
Valid XHTML & CSS | Template Design ah-68 | Copyright © 2011 by MU-Sofia