Медицински факултет

Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: „Анестезиология и интензивно лечение“
Катедра: Катедра по Анестезиология и интензивно лечение
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: 1. Д-Р ЙОРДАНКА ТОДОРОВА ЯМАКОВА, Д.М.
  2. Д-Р РАЛИЦА ГЕОРГИЕВА МАРИНОВА, Д.М.
Научно жури:
Председател:
1. Проф. Д-р Мая Цветанова Белитова – Желязкова, д.м. – Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение – вътрешен член за МФ – МУ – София.
Членове:
2. Проф. Д-р Силви Любчов Георгиев, д.м. – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение на МФ при МУ – София - вътрешен член за МФ – МУ – София.
3. Доц. Д-р Маргарита Петрова Атанасова, д.м. – Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение на МФ при МУ – София - вътрешен член за МФ – МУ – София.
4. Доц. Д-р Дочка Цонева Тобова, д.м. – Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение на МФ – МУ – София - вътрешен член за МФ - МУ – София.
5. Проф. Д-р Дора Маринова Танчева, д.м.н. – пенсионер - външен член за МФ - МУ – София.
6. Доц. Д-р Богдан Йорданов Младенов, д.м. - УМБАЛ по спешна медицина „Н. И. Пирогов"- външен член за МФ - МУ – София.
7. Доц. Д-р Стефан Хинев Иванов, д.м. – пенсионер - външен член за – МФ - МУ– София.
Резервни членове:
8. Проф. Д-р Пламен Димитров Кенаров, д.м. – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год. - вътрешен член за МФ – МУ.
9. Проф. Д-р Евелина Христова Одисеева, д.м. – външен член за – МФ – МУ – София – ВМА – София.
Рецензенти:
1. Проф. Д-р Мая Цветанова Белитова – Желязкова, д.м. – Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение – вътрешен член за МФ – МУ – София.
2. Проф. Д-р Силви Любчов Георгиев, д.м. – напуснал преподавател по-малко от 5 год., Катедра по Анестезиология и Интензивно Лечение на МФ при МУ – София - вътрешен член за МФ – МУ – София.
Дата на защита:
16.04.2024 г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорта “  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Неврология
Катедра: Катедрата по неврология на база Клиника по нервни болести за деца към МБАЛНП „Свети Наум“
Факултет: Медицински факултет
Кандидати: Гл. ас. д-р Илияна Анатолиева Александрова-Лазарова, дм
Научно жури:
Председател:
1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
Членове:
2. Проф. д-р Юлия Йорданова Петрова, дмн – вътрешен член за МУ-София, Ръководител на Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
3. Доц. д-р Десислава Богданова Цветанова, дм – вътрешен член за МУ-София, Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
4. Проф.д-р Параскева Костова Стаменова, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
5.  Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
6. Проф. д-р Иван Атанасов Петров, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
7. Проф. д-р Красимир Розенов Генов, дмн – външен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
Резервен член:
8. Проф. д-р Пенка Атанасова Атанасова дмн– външен резервен член за МУ-София, пенсиониран преподавател повече от пет години от академичния състав на Катедра по неврология на Медицински факултет при МУ-София
Рецензенти:
1. Акад. проф. д-р Иван Господинов Миланов, дмн
2. Проф. д-р Стефка Тодорова Янчева, дмн
Дата на защита:
11.04.2024г от 11:30ч в Катедрата по неврология, на база МБАЛНП „Свети Наум“
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Офталмология
Катедра: Катедра по офталмология, УМБАЛ „Александровска”
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Яни Тодоров Здравков, дм
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ – София.
Членове:
2. Проф. д-р Александър Хуго Оскар, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
3. Проф. д-р Силвия Здравкова Чернинкова-Гопина, дмн – пенсиониран преподавател по-малко от 5 год., Катедра по неврология на МФ към МУ – София - вътрешен член за МУ-София.
4. Проф. д-р Цветомир Иванов Димитров, дмн – ФОЗ към МУ- София, вътрешен член за МУ – София.
5. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм – ВМА-София - външен член за МУ – София.
6. Доц. д-р Атанас Димитров Калайджиев, дм –ВМА-София - външен член за МУ – София.
7. Доц. д-р Марин Ангелов Атанасов, дм – МУ – Пловдив – външен член за МУ-София.
Резервни членове:
8. Доц. д-р Невяна Валентинова Велева-Кръстева, дм – Катедра по офталмология на МФ към МУ- София – вътрешен член за МУ-София.
9. Доц. д-р Христина Николаева Видинова-Захова, дмн – ВМА-София - външен член за МУ – София.
Рецензенти:
1. Проф. д-р Ива Тодорова Петкова, дм 
2. Проф. д-р Лъчезар Георгиев Войнов, дм 
Дата на защита:
30.01.2023г.
Област на висше образование: 7. Здравеопазване и спорт  
Професионално направление: 7.1. Медицина
Научна специалност: Ендокринология
Катедра: Катедра по ендокринология
Факултет: Медицински факултет при МУ-София, на база УСБАЛЕ „Академик Иван Пенчев” ЕАД
Кандидати: 1. д-р Невена Янкова Чакърова
  2. д-р Румяна Бойкова Димова-Драганова
Научно жури:
Председател:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
Членове:
2.. Проф. д-р Русанка Димитрова Ковачева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
3. Проф. д-р Здравко Асенов Каменов, дмн - Катедра по вътрешни болести на МФ към МУ-София – вътрешен член за МУ-София;
4. Доц. д-р Ралица Николаева Робева, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
5. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
6. Доц. д-р Живка Бонева Асьова, дм - МИ на МВР - външен член за МУ-София;
7. Доц. д-р Мила Богданова Бояджиева, дм – МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Резервни членове:
8. Доц. д-р Атанаска Петрова Еленкова, дм - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София -  вътрешен член за МУ-София;
9. Доц. д-р Мира Валентинова Сидерова, дм - МУ-Варна - външен член за МУ-София;
Рецензенти:
1. Проф. д-р Цветалина Иванова Танкова, дмн - Катедра по ендокринология на МФ към МУ-София - вътрешен член за МУ-София;
2. Проф. д-р Мария Миткова Орбецова, дм - МУ-Пловдив - външен член за МУ-София;
Дата на защита:
14.12.2022 г.